OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 lipca 2005 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni, sporządzoną w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.

Zgodnie z artykułem 11 umowy, zostaje ona zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem otrzymania późniejszego pisemnego powiadomienia Stron o wykonaniu przez nie wewnątrzpaństwowych procedur koniecznych dla uzyskania przez umowę mocy prawnej.

Umowa weszła w życie dnia 20 czerwca 2006 r.

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze notyfikacji. W takim przypadku umowa traci moc po upływie 12 miesięcy od dnia wypowiedzenia.