OÚWIADCZENIE RZŔDOWE z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Estońskiej o wspóůpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej w Warszawie dnia 22 wrzeúnia 2004 r.

Podaje sić niniejszym do wiadomoúci, ýe na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mićdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziůa w dniu 7 stycznia 2005 r. Umowć mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Estońskiej o wspóůpracy w dziedzinie turystyki, podpisanŕ w Warszawie dnia 22 wrzeúnia 2004 r.

Zgodnie z art. 9 umowy weszůa ona w ýycie w dniu 20 lutego 2005 r.