OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, sporządzonej w Strasburgu dnia 22 lipca 1964 r., oraz Protokołu do Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 28 sierpnia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, sporządzoną w Strasburgu dnia 22 lipca 1964 r., oraz Protokóf do Konwencji o opracowaniu Farmakopei Europejskiej, sporządzony w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. Dnia 20 września 2006 r. złożono Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, jako depozytariuszowi, dokument przystąpienia.

Zgodnie z artykułem 11 ustęp 2 Konwencji weszła ona w życie dnia 8 maja 1974 r.

Zgodnie z artykułem 8 Protokołu wszedł on w życie dnia 1 listopada 1992 r.

Konwencja, zgodnie z jej artykułem 12 ustęp 3, oraz Protokół, zgodnie z jego artykułem 7 ustęp 2, wejdą w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 grudnia 2006 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa i organizacja międzynarodowa stały się stronami Konwencji w podanych niżej datach:

Republika Austrii            12 października 1978 r.

Królestwo Belgii                    8 maja 1974 r.

Bośnia i Hercegowina             30 marca 1995 r.

Republika Bułgarii               23 grudnia 2004 r.

Republika Chorwacji             15 grudnia 1994 r.

Republika Cypryjska                8 marca 1977 r.

Republika Czarnogóry             6 czerwca 2006 r.

Republika Czeska                20 czerwca 1998 r.

Królestwo Danii                    19 lipca 1975 r.

Republika Estońska              17 kwietnia 2002 r.

Republika Finlandii              4 września 1982 r.

Republika Francuska                8 maja 1974 r.

Republika Grecka                7 września 1984 r.

Królestwo Hiszpanii              8 sierpnia 1987 r.

Irlandia                        17 sierpnia 1979 r.

Republika Islandii               11 września 1975 r.

Republika Litewska              7 listopada 2004 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga       8 maja 1974 r.

Republika Łotewska              7 czerwca 2002 r.

Była Jugosłowiańska

Republika Macedonii               1 lipca 1994 r.

Republika Malty                  5 stycznia 2005 r.

Królestwo Niderlandów              8 maja 1974 r.

Republika Federalna Niemiec         8 maja 1974 r.

Królestwo Norwegii            22 listopada 1975 r.

Republika Portugalska              22 lipca 1989 r.

Rumunia                      24 września 2003 r.

Republika Serbii                   29 maja 2001 r.

Republika Słowacka                4 lutego 1996 r.

Republika Słowenii               8 kwietnia 1993 r.

Konfederacja Szwajcarska            8 maja 1974 r.

Królestwo Szwecji                  7 maja 1975 r.

Republika Turcji                  23 lutego 1994 r.

Republika Węgierska            10 września 1999 r.

Republika Włoska                  8 maja 1974 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej                8 maja 1974 r.

Wspólnota Europejska          22 września 1994 r.

2. Następujące państwa i organizacja międzynarodowa stały się stronami Protokołu w podanych niżej datach:

Republika Austrii                1 listopada 1992 r.

Królestwo Belgii                1 listopada 1992 r.

Bośnia i Hercegowina             30 marca 1995 r.

Republika Bułgarii               23 grudnia 2004 r.

Republika Chorwacji             15 grudnia 1994 r.

Republika Cypryjska             1 listopada 1992 r.

Republika Czarnogóry            6 czerwca 2006 r.

Republika Czeska               20 czerwca 1998 r.

Królestwo Danii                   19 lipca 1975 r.

Republika Estońska             17 kwietnia 2002 r.

Republika Finlandii              1 listopada 1992 r.

Republika Francuska             1 listopada 1992 r.

Republika Grecka               1 listopada 1992 r.

Królestwo Hiszpanii             1 listopada 1992 r.

Irlandia                        1 listopada 1992 r.

Republika Islandii               1 listopada 1992 r.

Republika Litewska              7 listopada 2004 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga    1 listopada 1992 r.

Republika Łotewska              7 czerwca 2002 r.

Była Jugosłowiańska

Republika Macedonii              1 lipca 1994 r.

Republika Malty                 5 stycznia 2005 r.

Królestwo Niderlandów          1 listopada 1992 r.

Republika Federalna Niemiec     1 listopada 1992 r.

Królestwo Norwegii             1 listopada 1992 r.

Republika Portugalska           1 listopada 1992 r.

Rumunia                      24 września 2003 r.

Republika Serbii                   29 maja 2001 r.

Republika Słowacka                4 lutego 1996 r.

Republika Słowenii              8 kwietnia 1993 r.

Konfederacja Szwajcarska        1 listopada 1992 r.

Królestwo Szwecji               1 listopada 1992 r.

Republika Turcji                  23 lutego 1994 r.

Republika Węgierska               17 maja 2002 r.

Republika Włoska               1 listopada 1992 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej             1 listopada 1992 r.

Wspólnota Europejska          22 września 1994 r.

3. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienia oraz w terminach późniejszych podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje:
Królestwo Danii

Królestwo Danii

Deklaracja dotycząca Konwencji, zawarta w dokumencie przystąpienia: Declaration regarding to the Convention, contained in the instrument of accession:

„Do czasu podjęcia dalszej decyzji Konwencja nie będzie miała zastosowania do Wysp Owczych.”

„Pending a further decision, the Convention will not apply to the Faroe Islands.”

Republika Grecka

Republika Grecka

Deklaracja zawarta w liście Stałego Przedstawicielstwa Republiki Greckiej z dnia 6 lipca 1994 r.:

Declaration contained in a letter from the Permanent Representation of the Hellenic Republic, dated 6 July 1994:

„Rząd Republiki Greckiej oświadcza, że przystąpienie Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do konwencji Rady Europy, których umawiającą się stroną jest Republika Grecka, nie oznacza uznania Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii przez Republikę Grecką.”

„The Government of the Hellenic Republic declares that the accession of the Former Yugoslav Republic of Macedonia to the Conventions of the Council of Europe to which the Hellenic Republic is a Contracting Party does not imply the recognition of the Former Yugoslav Republic of Macedonia by the Hellenic Republic.”

Królestwo Niderlandów

Królestwo Niderlandów

Deklaracja dotycząca Konwencji, zawarta w dokumencie ratyfikacyjnym: Declaration regarding to the Convention, contained in the instrument of ratification:

„Zatwierdzamy odtworzoną powyżej Konwencję wobec Królestwa w Europie, Surinamu i Antyli Niderlandzkich, w odniesieniu do wszystkich postanowień w niej zawartych.” (Adnotacja Sekretariatu Generalnego Rady Europy: Konwencja nie ma zastosowania wobec Surinamu od momentu, gdy terytorium to uzyskało niezależność 25 listopada 1975 r.)

„We approve herewith, for the Kingdom in Europe, Surinam and the Netherlands Antilles, in respect of all the provisions contained therein, the Convention reproduced above.” (Note by the Secretariat-General of the Council of Europe: The Convention no longer applies to Surinam since this territory became independant on 25 November 1975)

Deklaracja dotycząca Konwencji, zawarta w liście stałego Przedstawiciela Niderlandów z dnia 24 grudnia 1985 r.:

Declaration regarding to the Convention, contained in a letter from the Permanent Representative of the Netherlands, dated 24 December 1985:
„Wyspa Aruba, która nadal stanowi część Antyli Niderlandzkich, uzyska autonomię wewnętrzną jako państwo w ramach Królestwa Niderlandów z dniem 1 stycznia 1986 r. W związku z tym od tego czasu Królestwo nie będzie składało się z dwóch krajów, to jest Niderlandów (Królestwo w Europie) oraz Antyli Niderlandzkich (położonych w regionie karaibskim), ale będzie składać się z trzech krajów, to jest wspomnianych dwóch krajów i Aruby. „The island of Aruba, which is at present still part of the Netherlands Antilles, will obtain internal autonomy as a country within the Kingdom of the Netherlands as of 1 January 1986. Consequently the Kingdom will from then on no longer consist of two countries, namely the Netherlands (the Kingdom in Europe) and the Netherlands Antilles (situated in the Caribbean region), but will consist of three countries, namely the said two countries and the country Aruba.
Jako że zmiany wprowadzane w dniu 1 stycznia 1986 r. dotyczą wyłącznie sfery wewnętrznych konstytucyjnych przekształceń w ramach Królestwa Niderlandów oraz jako że Królestwo nadał pozostanie podmiotem prawa międzynarodowego ze wszystkimi zawartymi traktatami, wspomniane zmiany nie będą miały konsekwencji w prawie międzynarodowym w odniesieniu do traktatów zawartych przez Królestwo, które już mają zastosowanie do Antyli Niderlandzkich, włączając Arubę. Traktaty te pozostaną w mocy w stosunku do Aruby w jej nowej podmiotowości państwowej w ramach Królestwa. W związku z tym, począwszy od dnia 1 stycznia 1986 r. jeżeli chodzi o Królestwo Niderlandów, traktaty te będą miały zastosowanie do Antyli Niderlandzkich (bez Aruby) oraz do Aruby. As the changes being made on 1 January 1986 concern a shift only in the internal constitutional relations within the Kingdom of the Netherlands, and as the Kingdom as such will remain the subject under international law with which treaties are concluded, the said changes will have no consequences in international law regarding to treaties concluded by the Kingdom which already apply to the Netherlands Antilles, including Aruba. These treaties will remain in force for Aruba in its new capacity of country within the Kingdom. Therefore these treaties will as of 1 January 1986, as concerns the Kingdom of the Netherlands, apply to the Netherlands Antilles (without Aruba) and Aruba.

W związku z tym traktaty, o których mowa w załączniku, których stroną jest Królestwo Niderlandów i które obowiązują w stosunku do Antyli Niderlandzkich, począwszy od dnia 1 stycznia 1986 r. jeżeli chodzi o Królestwo Niderlandów, będą miały zastosowanie do Antyli Niderlandzkich i Aruby.”

Consequently the treaties referred to in the annex, to which the Kingdom of the Netherlands is a Party and which apply to the Netherlands Antilles, will as of 1 January 1986 as concerns the Kingdom of the Netherlands apply to the Netherlands Antilles and Aruba.
Wykaz konwencji, o których mowa w deklaracji: List of Conventions referred to by the Declaration:
Konwencja o opracowaniu Farmakopei Europejskiej Nr 50 50 Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia
Deklaracja dotycząca Protokołu, zawarta w dokumencie przystąpienia: Declaration regarding to the Protocol, contained in the instrument of acceptance:

„Rząd Królestwa Niderlandów przystępuje do wspomnianego Protokołu w odniesieniu do terytorium Królestwa w Europie, Antyli Niderlandzkich i Aruby.”

„The Kingdom of the Netherlands accepts the said Protocol for the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Deklaracja dotycząca Konwencji, zawarta w piśmie Stałego Przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dnia 30 czerwca 1978 r.:

Declaration regarding to the Convention, contained in a letter from the Permanent Representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dated 30 June 1978:

„Zgodnie z postanowieniami ustępu 2 artykułu 13, oświadczam w imieniu Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, że Konwencja ma zastosowanie do Wyspy Man.”

„In accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 13,1 now declare on behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, that the Convention shall apply to the Isle of Man.”