OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 873), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 8 września 2006 r. wyżej wymienioną Konwencję.

Zgodnie z artykułem 68 ustęp 1 Konwencja weszła w życie dnia 14 grudnia 2005 r.

Zgodnie z artykułem 68 ustęp 2 Konwencji weszła ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 października 2006 r.

Dnia 13 października 2006 r. Rzeczpospolita Polska złożyła następujące oświadczenia:

„Stosownie do artykułu 46 ustęp 13 Rzeczpospolita Polska oświadcza, że wyznacza Ministerstwo Sprawiedliwości jako organ centralny właściwy do przyjmowania wniosków o wzajemną pomoc prawną.

Stosownie do artykułu 44 ustęp 6 Rzeczpospolita Polska oświadcza, że uznaje powyższą Konwencję za podstawę współpracy z innymi Państwami Stronami Konwencji dla celów ekstradycji.

Rzeczpospolita Polska oświadcza, że językami akceptowanymi stosownie do artykułu 46 ustęp 14 są język polski i język angielski.”.

Jednocześnie podaje się do wiadomości co następuje:

1. Następujące państwa stały się stronami Konwencji, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, przystąpienia lub sukcesji w podanych niżej datach:

Republika Albanii 25 maja 2006 r.

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna 25 sierpnia 2004 r.

Republika Angoli 29 sierpnia 2006 r.

Antigua i Barbuda 21 czerwca 2006 r.

Republika Argentyńska 28 sierpnia 2006 r.

Związek Australijski 7 grudnia 2005 r.

Republika Austrii 11 stycznia 2006 r.

Republika Azerbejdżanu 1 listopada 2005 r.

Republika Beninu 14 października 2004 r.

Republika Białorusi 17 lutego 2005 r.

Republika Boliwii 5 grudnia 2005 r.

Bośnia i Hercegowina 26 października 2006 r.

Federacyjna Republika Brazylii 15 czerwca 2005 r.

Republika Bułgarii 20 września 2006 r.

Burkina Faso 10 października 2006 r.

Republika Burundi 10 marca 2006 r.

Republika Chile 13 września 2006 r.

Chińska Republika Ludowa 1)  13 stycznia 2006 r.

Republika Chorwacji 24 kwietnia 2005 r.

Republika Czarnogóry 23 października 2006 r.

Republika Dominikańska 26 października 2006 r.

Republika Dżibuti 20 kwietnia 2005 r.

Arabska Republika Egiptu 25 lutego 2005 r.

Republika Ekwadoru 15 września 2005 r.

Republika Filipin 8 listopada 2006 r.

Republika Finlandii 20 czerwca 2006 r.

Republika Francuska 11 lipca 2005 r.

Republika Gwatemali 3 listopada 2006 r.

Królestwo Hiszpanii 19 czerwca 2006 r.

Republika Hondurasu 23 maja 2005 r.

Republika Indonezji 19 września 2006 r.

Republika Jemeńska 7 listopada 2005 r.

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 24 lutego 2005 r.

Republika Kamerunu 6 lutego 2006 r.

Republika Kenii 9 grudnia 2003 r.

Republika Kirgiska 16 września 2005 r.

Republika Kolumbii 27 października 2006 r.

Republika Konga 13 lipca 2006 r.

Królestwo Lesotho 16 września 2005 r.

Republika Liberii 16 września 2005 r.

Wielka Arabska Libijska Dżamahirija

Ludowo-Socjalistyczna 7 czerwca 2005 r.

Republika Łotewska 4 stycznia 2006 r.

Republika Madagaskaru 22 września 2004 r.

Islamska Republika Mauretańska 25 października 2006 r.

Republika Mauritiusu 15 grudnia 2004 r.

Meksykańskie Stany Zjednoczone 20 lipca 2004 r.

Mongolia 11 stycznia 2006 r.

Republika Namibii 3 sierpnia 2004 r.

Królestwo Niderlandów 2) 31 października 2006 r.

Federalna Republika Nigerii 14 grudnia 2004 r.

Republika Nikaragui 15 lutego 2006 r.

Królestwo Norwegii 29 czerwca 2006 r.

Republika Panamy 23 września 2005 r.

Republika Paragwaju 1 czerwca 2005 r.

Republika Peru 16 listopada 2004 r.

Republika Południowej Afryki 22 listopada 2004 r.

Federacja Rosyjska 9 maja 2006 r.

Rumunia 2 listopada 2004 r.

Republika Rwandy 4 października 2006 r.

Republika Salwadoru 1 lipca 2004 r.

Republika Senegalu 16 listopada 2005 r.

Republika Serbii 20 grudnia 2005 r.

Republika Seszeli 16 marca 2006 r.

Republika Sierra Leone 30 września 2004 r.

Republika Słowacka 1 czerwca 2006 r.

Demokratyczna Socjalistyczna

Republika Sri Lanki 31 marca 2004 r.

Stany Zjednoczone Ameryki 30 października 2006 r.

Republika Środkowoafrykańska 6 października 2006 r.

Republika Tadżykistanu 25 września 2006 r.

Zjednoczona Republika Tanzanii 25 maja 2005 r.

Republika Togijska 6 lipca 2005 r.

Republika Trynidadu i Tobago 31 maja 2006 r.

Republika Turcji 9 listopada 2006 r.

Turkmenistan 28 marca 2005 r.

Republika Ugandy 9 września 2004 r.

Republika Węgierska 19 kwietnia 2005 r.

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej 12 kwietnia 2006 r.

Zjednoczone Emiraty Arabskie 22 lutego 2006 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 3)  9 lutego 2006 r.

2. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, przystąpienia lub w terminach późniejszych podane niżej państwa złożyły następujące zastrzeżenia, oświadczenia i notyfikacje:
Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Zastrzeżenie: Reservation:
„Rząd Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycz-nej nie uważa się za związany postanowieniami artykułu 66 ustęp 2 Konwencji, który stanowi, iż spory pomiędzy dwoma lub więcej Państwami Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania Konwencji, które nie mogły być rozstrzygnięte w drodze negocjacji, będą na wniosek jednego z tych Państw Stron przedłożone do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości. „The Government of the People's Democratic Republic of Algeria does not consider itself bound by the provisions of article 66, paragraph 2 of this Convention, which provides that any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the Convention that cannot be settled through negotiation shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration or to the International Court of Justice.

Rząd Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycz-nej uważa, że żaden spór tego rodzaju nie może być przedłożony do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości bez zgody wszystkich stron tego sporu.”.

The Government of the People's Democratic Republic of Algeria considers that no dispute of such nature may be submitted to arbitration or to the International Court of Justice without the consent of all the parties to the dispute.”.

Oświadczenie: Declaration:
„Ratyfikacja Konwencji przez Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną w żadnym wypadku nie stanowi uznania Izraela. „The ratification of this Convention by the People's Democratic Republic of Algeria does not in any way signify recognition of Israel.

Przedmiotowa ratyfikacja nie może być interpretowana w sposób prowadzący do ustanowienia jakichkolwiek stosunków z Izraelem.”.

The present ratification may not be interpreted as leading to the establishment of relations of any kind with Israel.”.

Republika Azerbejdżanu

Oświadczenia: Declarations:
„Republika Azerbejdżanu oświadcza, że nie będzie w stanie zagwarantować stosowania postanowień Konwencji na terytoriach okupowanych przez Republikę Armenii do momentu wyzwolenia tego terytorium spod tej okupacji. „The Republic of Azerbaijan declares that it will be unable to guarantee compliance with the provisions of this Convention in its territories occupied by the Republic of Armenia until these territories are liberated from that occupation.

Republika Azerbejdżanu deklaruje, że żadne z praw, zobowiązań czy postanowień wynikających z Konwencji dla Republiki Azerbejdżanu nie ma zastosowania w odniesieniu do Republiki Armenii.”.

The Republic of Azerbaijan declares that none of the rights, obligations and provisions set out in the Convention shall be applied by the Republic of Azerbaijan in respect of the Republic of Armenia.”.

Zastrzeżenie: Reservation:

„Zgodnie z postanowieniami artykułu 66 ustęp 3 Konwencji, Republika Azerbejdżanu oświadcza, że nie uznaje się za związaną postanowieniami artykułu 66 ustęp 2.”.

„In accordance with paragraph 3 of Article 66 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that it does not consider itself bound by paragraph 2 of Article 66.”.

Chińska Republika Ludowa

Zastrzeżenie: Reservation:

„... Chińska Republika Ludowa nie będzie związana postanowieniami artykułu 66 ustęp 2 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.”.

„... the People's Republic of China shall not be bound by paragraph 2 of Article 66 of the United Nations Convention against Corruption.”.

Królestwo Hiszpanii

Oświadczenie: Declaration:

„Królestwo Hiszpanii oświadcza, że wyrażenie: „specyficzny region” użyte w artykule 46 ustęp 13 odnosi się do jednostek włączonych do terytorium Państwa Strony, nie zaś do terytoriów zależnych, za których stosunki międzynarodowe takie państwa są odpowiedzialne.”.

„The Kingdom of Spain declares that the expression „special territory” used in article 46, paragraph 13, refers to entities included within the territorial organization of States Parties, but not to dependent territories for whose international relations those States are responsible.”.

Republika Indonezji

Zastrzeżenie: Reservation:

„Rząd Republiki Indonezji nie uznaje się za związany postanowieniami artykułu 66 ustęp 2 i stoi na stanowisku, że spory związane z interpretacją lub stosowaniem Konwencji, które nie mogą być rozstrzygnięte środkami przewidzianymi w ustępie 2 wymienionego artykułu, mogą być przedłożone Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości tylko w razie zgody wszystkich stron, których spór dotyczy.”.

„The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provisions of article 66, paragraph 2 and takes the position that disputes relating to the interpretation or application of the Convention which can not be settled through the channel provided for in paragraph 2 of the said article may be referred to the International Court of Justice only with consent of the parties to the disputes.”.

Republika Jemeńska

Zastrzeżenie: Reservation:

„... przedmiot naszego zastrzeżenia dotyczy artykułu 44 i artykułu 66 ustęp 2 Konwencji.”.

„... subject to our reservation concerning article 44 and article 66, paragraph 2 of the Convention.”.

Republika Panamy

Oświadczenie: Declaration:
„... Republika Panamy nie uznaje się za związaną postanowieniami artykułu 66 ustęp 2 w następującym brzmieniu: „... the Republic of Panama does not consider itself bound by paragraph 2 of article 66 which reads as follows:

„2. Każdy spór pomiędzy dwoma lub więcej niż dwoma Państwami Stronami dotyczący interpretacji lub zastosowania niniejszej Konwencji, który nie może zostać rozstrzygnięty na drodze negocjacji w rozsądnym czasie, na wniosek jednego z tych Państw Stron, zostanie przedłożony do arbitrażu. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku o arbitraż dane Państwa Strony nie będą w stanie porozumieć się co do organizacji arbitrażu, którekolwiek z tych Państw Stron może przedłożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości zgodnie ze statutem tego Trybunału.”.

„2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.”.

Republika Paragwaju

Zastrzeżenie: Reservation:

„Republika Paragwaju składa następujące zastrzeżenie do terminu „przestępstwo” w formie, jakiej został on zdefiniowany w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji:

„The Republic of Paraguay makes the following reservation in relation to the term „offence” as defined in the United Nations Convention against Corruption:

Dla zastosowania tej Konwencji znaczenie terminu „przestępstwo” będzie rozumiane jako „czyn karalny” zgodnie z obecnym ustawodawstwem wewnętrznym.”.

For the application of the Convention, the meaning of the term „offence” shall be understood to be „punishable act”, in accordance with current domestic legislation.”.

Republika Południowej Afryki

Zastrzeżenie: Reservation:

„... do czasu podjęcia decyzji przez Rząd Republiki Południowej Afryki w sprawie obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Rząd Republiki nie uważa się za związany postanowieniami artykułu 66 ustęp 2 Konwencji, który przewiduje obowiązkową jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, gdy wyłonią się różnice w interpretacji lub stosowaniu Konwencji. Republika będzie stała na stanowisku, że w celu przedłożenia danego sporu do rozstrzygnięcia przez Międzynarodowy Trybunał wymagana jest zgoda wszystkich stron sporu w każdej indywidualnej sprawie.”.

„... pending a decision by the Government of the Republic of South Africa on the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, the Government of the Republic does not consider itself bound by the terms of Article 66 (2) of the Convention which provides for the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice in differences arising out of the interpretation or application of the Convention. The Republic will adhere to the position that, for the submission of a particular dispute for settlement by the International Court, the consent of all the parties to the dispute is required in every individual case.”.

Federacja Rosyjska

Oświadczenia: Declarations:
„1) Federacja Rosyjska posiada jurysdykcję w stosunku do aktów uznanych za przestępcze zgodnie z artykułem 15, artykułem 16 ustęp 1, artykułami 17 do 19, 21 i 22, artykułem 23 ustęp 1 oraz artykułami 24, 25 i 27 Konwencji w sprawach wskazanych w artykule 42 ustęp 1 i 3 Konwencji; „1) The Russian Federation possesses jurisdiction over the acts recognized as criminal pursuant to article 15; article 16, paragraph 1; articles 17 to 19, 21 and 22; article 23, paragraph 1; and articles 24, 25 and 27 of the Convention in the cases covered by article 42, paragraphs 1 and 3 of the Convention;

2) Federacja Rosyjska uważa, że artykuł 44 ustęp 15 Konwencji powinien być interpretowany w sposób uniemożliwiający uniknięcie odpowiedzialności za przestępstwa objęte postanowieniami Konwencji, bez uszczerbku dla skuteczności współpracy międzynarodowej w zakresie ekstradycji i pomocy prawnej;

2) The Russian Federation believes that article 44, paragraph 15 of the Convention must be interpreted in such a way as to make accountability for offences falling within the purview of this Convention inescapable, without prejudice to the effectiveness of international cooperation on extradition and legal assistance;

3) Federacja Rosyjska deklaruje, że na podstawie artykułu 46 ustęp 7 Konwencji będzie stosować postanowienia artykułu 46 ustęp 9 do 29 Konwencji w miejsce odpowiednich postanowień zawartych w umowach o wzajemnej pomocy prawnej zawartych między Federacją Rosyjską i innymi Państwami Stronami Konwencji, opartych na zasadzie wzajemności, jeśli zdaniem centralnych władz Federacji Rosyjskiej mogłoby to ułatwić współpracę;

3) The Russian Federation declares, on the basis of article 46, paragraph 7, of the Convention, that it will apply article 46, paragraphs 9 to 29, of the Convention in lieu of the corresponding provisions of treaties of mutual legal assistance concluded between the Russian Federation and other States Parties to the Convention, on a foundation of reciprocity, if in the view of the central authority of the Russian Federation, to do so would facilitate cooperation;

4) Federacja Rosyjska oświadcza, że zgodnie z artykułem 48 ustęp 2 Konwencji rozważy uznanie Konwencji za podstawę do współpracy między organami ścigania w odniesieniu do przestępstw objętych Konwencją, pod warunkiem że taka współpraca nie obejmie śledztw lub innych działań procesowych na terytorium Federacji Rosyjskiej;

4) The Russian Federation declares, in accordance with article 48, paragraph 2, of the Convention, that it will consider the Convention to be the basis for mutual cooperation between law enforcement agencies in respect of the offences covered by the Convention, provided that such cooperation does not involve investigations or other procedural activities in the territory of the Russian Federation;

5) Federacja Rosyjska oświadcza zgodnie z artykułem 55 ustęp 6 Konwencji, że rozważy uznanie Konwencji za konieczną i rozstrzygającą podstawę do podejmowania środków przewidzianych w artykule 55 ustęp 1 i 2 Konwencji, na zasadzie wzajemności.”.

5) The Russian Federation declares, in accordance with article 55, paragraph 6, of the Convention, that it will consider the Convention to be a necessary and sufficient treaty basis for taking the measures referred to in article 55, paragraphs 1 and 2, of the Convention, on a foundation of reciprocity.”.

Republika Salwadoru

Oświadczenie: Declaration:

„Stosownie do artykułu 66 Rząd Republiki Salwadoru oświadcza, że na mocy postanowień ustępu 3 tego artykułu nie uważa się za związany postanowieniami ustępu 2, ponieważ nie uznaje obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Powyższy przepis stosuje się wyłącznie w kontekście rozstrzygania sporów wskazanych w omawianym artykule.”.

„With respect to article 66, the Government of the Republic of El Salvador states that, by virtue of the provisions of paragraph 3 of that article, it does not consider itself bound by the provisions of paragraph 2 as it does not recognize the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice. The foregoing applies exclusively to the context of the process for the settlement of disputes set forth in the said article.”.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zastrzeżenie: Reservation:

„... przedmiot zastrzeżenia odnosi się do artykułu 66 ustęp 2 Konwencji dotyczącego abitrażu, który nie uznaje się za wiążący.”.

„... subject to a reservation to article 66, paragraph 2, of the Convention regarding arbitration, which it does not consider itself bound by.”.


Notyfikacje złożone na podstawie artykułu 6 ustęp 3, artykułu 44 ustęp 6 litera a) i artykułu 46 ustęp 13 i 14 Konwencji
Republika Albanii

„Stosownie do artykułu 6 ustęp 3 wyżej wymienionej Konwencji organem właściwym w Republice Albanii jest Departament Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji. „Pursuant to article 6, paragraph 3, of the above mentioned Convention, the Department of the Internal Audit and Anti-Corruption is the competent authority of the Government of the Republic of Albania.
Adres: Departament Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji Address: Department of the Internal Audit and Anti-Corruption
Rada Ministrów Council of Ministers

Blv. „Deshmoret e Kombit”

Blv. „Deshmoret e Kombit”

Tirana, Albania Tirana, Albania
Zgodnie z artykułem 44 ustęp 6 litera a), Republika Albanii uznaje Konwencję za podstawę prawną współpracy z innymi Państwami Stronami przedmiotowej Konwencji w zakresie ekstradycji. Pursuant to Article 44, paragraph 6, subparagraph a, the Republic of Albania regards this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other state parties to this Convention.
Zgodnie z artykułem 46 ustęp 13 Konwencji, centralnymi organami odpowiedzialnymi i władnymi do przyjmowania wniosków o pomoc prawną i do ich wykonywania lub przekazywania kompetentnym organom są: Pursuant to Article 46, paragraph 13, of the Convention, the central authorities that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution, are:

1. Biuro Prokuratora Generalnego, które jest odpowiedzialne za prowadzenie śledztw w sprawach karnych.

I.The General Prosecutor Office, which shall have the responsibility for criminal investigations and proceedings.
Adres: Biuro Prokuratora Generalnego Address: Office of the General Attorney
Rr. Qemal Stafa, Nr 1 Rr Qemal Stafa, Nr 1
Tirana, Albania Tirana, Albania

2. Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za wnioski składane podczas procesu sądowego i o wykonanie wyroku, a także za wnioski dotyczące ekstradycji i przekazywania osób skazanych.

2. The Ministry of Justice, which shall have the responsibility for the requests during the trial process and the execution of verdicts, as well as the requests for extradition and transfer of the convicted persons.

Adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Address: Ministry of Justice

Blv: „Zogu I”

Blv: „Zogu I”

Tirana, Albania Tirana, Albania

Zgodnie z artykułem 46 ustęp 14 Konwencji, język albański jest językiem akceptowanym przez Republikę Albanii, a jeśli to nie będzie możliwe, zostanie zaakceptowane uwierzytelnione tłumaczenie na język albański.”.

Pursuant to article 46, paragraph 14 of the Convention, the Albanian language is the acceptable language for the Republic of Albania, and if it is not possible, a certified translation in the Albanian language will be the acceptable one.”.

Republika Azerbejdżanu

„Zgodnie z artykułem 44 ustęp 6 litera a) Konwencji, Republika Azerbejdżanu oświadcza, że będzie stosowała Konwencję jako podstawę prawną współpracy z innymi Państwami Stronami przedmiotowej Konwencji dla celów ekstradycji.

„In accordance with sub paragraph „a” of paragraph 6 of Article 44 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that it will use the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention.

Zgodnie z artykułem 46 ustęp 13 Konwencji, Republika Azerbejdżanu oświadcza, że wyznacza Biuro Prokuratora Republiki Azerbejdżanu jako organ centralny odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków o pomoc prawną lub ich realizację. In accordance with paragraph 13 of Article 46 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that it designates the Prosecutors' Office of the Republic of Azerbaijan as the central authority responsible for receiving requests or for implementation of mutual legal assistance.
Adres: Nigar Rafibeyli st, 7, AZ1001, Baku, Azerbejdżan. Address: Nigar Rafibeyli st, 7, AZ1001, Baky, Azerbaijan.

Zgodnie z artykułem 46 ustęp 14 Konwencji, Republika Azerbejdżanu oświadcza, że wnioski i dodatkowe dokumenty dotyczące wzajemnej pomocy prawnej powinny być przedkładane w językach rosyjskim lub angielskim, jako oficjalnych językach Narodów Zjednoczonych, i należy do nich dołączyć tłumaczenie na język azerski.”.

In accordance with paragraph 14 of Article 46 of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that the requests and supporting documents on legal assistance should be submitted in Russian or English as the UN official languages and should be accompanied by a translation in Azerbaijani language.”.

Republika Beninu

„Stale Przedstawicielstwo Republiki Beninu przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku przekazuje wyrazy szacunku Sekretariatowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych (Biuro Spraw Prawnych, Wydział Traktatów) i ma zaszczyt przekazać informację dotyczącą centralnego organu wyznaczonego przez Benin zgodnie z postanowieniami artykułu 46 ustęp 13 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. „The Permanent Mission of the Republic of Benin to the United Nations in New York presents its compliments to the United Nations Secretariat (Office of Legal Affairs, Treaty Section) and has the honour to transmit to it the contact information of the central authority designated by Benin in accordance with the provisions of article 46, paragraph 13, of the United Nations Convention against Corruption.
Funkcja ta będzie sprawowana przez Departament Spraw Cywilnych i Karnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Legislacji i Praw Człowieka, do którego kontakt jest następujący: This function shall be carried out by the Directorate of Civil and Criminal Affairs of the Ministry of Justice, Legislation and Human Rights, whose contact information is as follows:
B.P. 967 Cotonou B.P. 967 Cotonou
Tel.: (229)21 31 31 46 Tel: (229) 21 31 31 46
(229) 21 31 31 47 (229) 21 31 31 47
(229)21 31 51 45 (229) 21 31 51 45
(229) 21 31 56 57 (229) 21 31 56 57
(229) 21 31 56 51 (229)21 31 56 51
Faks: (229) 21 31 34 48 Fax: (229) 21 31 34 48
E-mail: mildh@commat;intnet.bj E-mail: mildh@commat;intnet.bj
Godziny pracy: 8—18.30 (przerwa obiadowa 12.30—15.00). (Czas lokalny to godzina później w stosunku do czasu Greenwich). Office hours: 8 a.m. to 6.30 p.m. (Lunch break 12.30 to 3.00). (Local time is one hour ahead of Greenwich Mean Time).

Zgodnie z postanowieniami artykułu 46 ustęp 14 ww. Konwencji, językiem roboczym Beninu jest francuski.”.

Pursuant to the provisions of article 46, paragraph 14, of the same Convention, the working language of Benin is French.”.

Republika Białorusi

„... Zgodnie z artykułem 44 ustęp 6 Konwencji Republika Białorusi uznaje Konwencję za podstawę prawną współpracy dotyczącej ekstradycji z innymi Państwami Stronami Konwencji.”.

„... Pursuant to the Article 44, paragraph 6 of the Convention, the Republic of Belarus regards the Convention as a legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention.”.

Republika Boliwii

„Republika Boliwii zgodnie z artykułem 6 ustęp 3 niniejszym podaje do wiadomości, że organem centralnym jest Urząd Prezydencki ds. Transparencji i Rozwoju Publicznego, którego adres jest następujący: „The Republic of Bolivia, in accordance with paragraph 3 of article 6, hereby gives notification that its Central Authority is the Delegacion Presidencial para la Transparencia y la Integndad Publica, whose address is the following:
Calle Batalion Colorados Nro. 24 Calle Batalion Colorados Nro. 24
Edificio El Cóndor, piso 11 Edificio El Cóndor, piso 11
Tel./faks (plus) 591-2-2153085 Tel/fax (plus) 591-2-2153085
Strona internetowa: www.transparencia-integndad.gov.bo Website: www.transparencia-integndad.gov.bo
E-mail: dptip@commat;transparencia-integridad.gov.bo E-mail: dptip@commat;transparencia-integridad.gov.bo
La Paz, Boliwia La Paz, Bolivia
Ponadto zgodnie z artykułem 44 ustęp 6 litera a) oświadcza, że podstawą prawną do ekstradycji są umowy ekstradycyjne zawarte z innymi państwami. Moreover, accordingly with paragraph 6 (a) of Article 44, notice is given that the legal basis for extradition is that of existing extradition treaties with other countries.

Zgodnie z artykułem 46 ustęp 13 i 14 również oświadcza, że organem centralnym, odpowiedzialnym za przyjmowanie pisemnych wniosków o pomoc prawną, jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wyznań i że językiem akceptowanym jest język hiszpański.”.

With respect to article 46, paragraphs 13 and 14, also states that the central authority that has the responsibility and power to receive written requests for mutual legal assistance is the Ministry of Foreign Affairs and Worship; and that the acceptable language is Spanish.”.

Republika Bułgarii

„Zgodnie z artykułem 46 ustęp 13 Konwencji, Republika Bułgarii oświadcza, że wnioski o pomoc prawną muszą być kierowane do Ministra Sprawiedliwości.”.

„In accordance with Article 46, paragraph 13, of the Convention, the Republic of Bułgaria declares that the requests for mutual legal assistance must be addressed to the Minister of Justice.”.

„Zgodnie z artykułem 46 ustęp 14 Konwencji, Republika Bułgarii oświadcza, że do wniosków o pomoc prawną dołączyć należy ich tłumaczenie na język bułgarski lub angielski.”.

„In accordance with Article 46, paragraph 14, of the Convention, the Republic of Bulgaria declares that the requests for mutual legal assistance must be accompanied by a translation into Bulgarian or English language.”.

Republika Chile

„Rząd Republiki Chile, zgodnie z postanowieniami artykułu 44 ustęp 6 litera a) Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, niniejszym oświadcza, że uznaje wyżej wymienioną Konwencję za podstawę prawną współpracy z innymi Państwami Stronami przedmiotowej Konwencji w zakresie ekstradycji. „The Government of the Republic of Chile, in accordance with the provisions of article 44, paragraph 6 (a), of the United Nations Convention against Corruption, hereby states that it takes the said Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties to the Convention.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami artykułu 46 ustęp 13, wyznacza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z adresem głównym: 180 Calle Teatinos, Santiago, Chile, jako organ centralny, odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków o pomoc prawną. Oświadcza również, że językiem akceptowanym dla takich wniosków jest język hiszpański.”.

In addition, in accordance with the provisions of article 46, paragraph 13, it designates the Ministry of Foreign Affairs, with main address at 180 Calle Teatinos, Santiago, Chile, as the central authority for the purpose of receiving requests for mutual legal assistance, It further states that the language acceptable for such requests shall be Spanish.”.

Chińska Republika Ludowa

„Zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ustęp 3 Ministerstwo Nadzoru Chińskiej Republiki Ludowej jest organem wyznaczonym do pomocy innym Państwom Stronom w rozwijaniu i implementowaniu specyficznych środków zapobiegania korupcji (adres: Jia 2 Guanganmen Nanjie, Xuanwu District, Pekin, Chiny, 100053), dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu takim organem jest Niezależna Komisja przeciwko Korupcji Hongkongu (SAR) (adres: c/o ICAC Report Center, 10/F Murray Road CAR Park Building, 2 Murray Road, Central, Hongkong) i dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau takim organem jest Komisja przeciwko Korupcji Makau SAR (adres: Alameda Dr. Carlos d'Assumpcao, Edf. „Dynasty Plaża”, 14o Andar-NAPE-Macau).

„In accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 6 of the Convention, the Ministry of Supervision of the People's Republic of China is designated as the authority to assist other States Parties in developing and implementing specific measures for the prevention of corruption (Address: Jia 2 Guanganmen Nanjie, Xuanwu District, Beijing, China, 100053), while for the Hong Kong Special Administrative Region, such authority is the Independent Commission against Corruption of Hong Kong (SAR) (Address: c/o ICAC Report Center, 10/F Murray Road CAR Park Building, 2 Murray Road, Central, Hong Kong), and for the Macao Special Administrative Region, such authority is the Commission against Corruption of Macao SAR (Address: Alameda Dr. Carlos d'Assumpcao, Edf. „Dynasty Plaza”, 14o Andar-NAPE-Macau).

Zgodnie z postanowieniami artykułu 46 ustęp 13 Konwencji, Naczelna Prokuratura Chińskiej Republiki Ludowej została wyznaczona organem odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosków o pomoc prawną i za sprawy z nimi związane (adres: 147 Beiheyan Dajie, Dongcheng District, Pekin, Chiny, 100726), dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu takim organem jest Sekretarz Sprawiedliwości w Departamencie Sprawiedliwości Hongkongu SAR (47/F High Block, Queensway Governmment Offices, 66 Queensway, Hongkong) i dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau takim organem jest Biuro Sekretarza ds. Administracji i Sprawiedliwości w Makau SAR (adres: Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macau). In accordance with the provisions of paragraph 13 of Article 46 of the Convention, the Supreme People's Procuratorate of the People's Republic of China is designated as the central authority which is responsible for receiving requests for mutual legal assistance and other related issues (Address: 147 Beiheyan Dajie, Dongcheng District, Beijing, China, 100726), while for the Hong Kong Special Administrative Region, such central authority is the Secretary for Justice of the Department of Justice of Hong Kong SAR (47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong), and for the Macao Special Administrative Region, such central authority is the Office of the Secretary for Administration and Justice of Macao SAR (Address: Sede do Governo da RAEM, Avenida da Praia Grande, Macau).

Zgodnie z postanowieniami artykułu 46 ustęp 14 Konwencji, język chiński jest jedynym językiem akceptowanym w Chińskiej Republice Ludowej dla pisemnych wniosków dotyczących wzajemnej pomocy prawnej, dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu takimi językami są angielski i chiński i dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau język chiński i portugalski.”.

In accordance with the provisions of paragraph 14 of Article 46 of the Convention, Chinese is the only language acceptable to the People's Republic of China for the written requests for mutual legal assistance, while for the Hong Kong Special Administrative Region, such language is English or Chinese, and for the Macao Special Administrative Region, such language is Chinese or Portuguese.”.

Republika Chorwacka

„Organami, które mogą pomagać innym Państwom Stronom w rozwijaniu i implementacji specyficznych środków zapobiegania korupcji, zgodnie z artykułem 6 ustęp 3 Konwencji, będą Biuro Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Sprawiedliwości. „The authorities that may assist other States Parties in developing and implementing specific measures for the prevention of corruption, pursuant to Article 6, paragraph 3 of the Convention, shall be the Office for the Suppression of Corruption and Organised Crime, the Ministry of the Interior and the Ministry of Justice.
Stosownie do artykułu 44 ustęp 6 litera a) Konwencji, Republika Chorwacji przyjmie Konwencję za prawną podstawę współpracy z innymi Państwami Stronami Konwencji dla celów ekstradycji. Pursuant to Article 44, paragraph 6, subparagraph (a) of the Convention, the Republic of Croatia will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention.

Organem centralnym odpowiedzialnym i uprawnionym do przyjmowania wniosków o wzajemną pomoc prawną, a także do ich wykonywania oraz przekazywania ich do organów właściwych w celu wykonania, stosownie do artykułu 46 ustęp 13 Konwencji, będzie Ministerstwo Sprawiedliwości. Stosownie do artykułu 46 ustęp 14 Konwencji językami akceptowanymi przez Republikę Chorwacji są chorwacki i angielski.”.

The central authority responsible and authorised to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution, pursuant to Article 46, paragraph 13 of the Convention, shall be the Ministry of Justice. Pursuant to Article 46, paragraph 14 of the Convention, the languages acceptable to the Republic of Croatia are Croatian and English.”.

Republika Finlandii

„W Finlandii organami, które mogą pomagać innym Państwom Stronom w rozwijaniu i implementacji specyficznych środków zapobiegania korupcji, są: „In Finland the authorities that may assist other States Parties in developing and implementing specific measures for the prevention of corruption are:
Krajowa Rada Zapobiegania Przestępczości The National Council for Crime Prevention
Adres: PO Box 25, FIN 00023 Government, Finlandia Address: PO Box 25, FIN 00023 Government, Finland
Departament ds. Zapobiegania Przestępstw w Ministerstwie Sprawiedliwości The Criminal Policy Department of the Ministry of Justice
Adres: PO Box 25, FIN 00023 Government, Finlandia Address: PO Box 25, FIN 00023 Government, Finland
Państwowe Biuro Śledcze The National Bureau of Investigation

Adres: PO Box 285, 01301 Vantaa, Finlandia”.

Address: PO Box 285, 01301 Vantaa, Finland”.

Republika Łotewska

Notyfikacja na podstawie artykułu 6 ustęp 3 Notification under article 6 (3)
„... Republika Łotewska oświadcza, że organem kompetentnym do pomocy innym Państwom Stronom w rozwijaniu i implementacji specyficznych środków zapobiegania korupcji jest: „... the Republic of Latvia declares that the authority that may assist other States Parties in developing and implementing specific measures is:
Biuro ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji Corruption Prevention and Combating Bureau
Alberta Str. 13, Alberta Str. 13,
Ryga, LV-1010 Riga, LV-1010
Łotwa Latvia
Tel.: (plus) 371 7356161 Phone: (plus) 371 7356161
Faks: (plus) 371 7331150 Fax: (plus) 371 7331150

E-mail: knab@commat;knab.gov.lv”

E-mail: knab@commat;knab.gov.lv”

Notyfikacja na podstawie artykułu 44 ustęp 6 Notification under article 44 (6)

„... Republika Łotewska przyjmie Konwencję za prawną podstawę współpracy z innymi Państwami Stronami Konwencji do celów ekstradycji.”.

„...the Republic of Latvia will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention.”.

Notyfikacja na podstawie artykułu 46 ustęp 13 Notification under article 46 (13)
„... Republika Łotewska oświadcza, że organem odpowiedzialnym i uprawnionym do przyjmowania wniosków dotyczących wzajemnej pomocy prawnej, a także do ich wykonywania oraz przekazywania ich do organów właściwych w celu wykonania, stosownie do artykułu 46, jest: „...the Republic of Latvia declares that the authority which shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution under Article 46 is:
Ministerstwo Sprawiedliwości: Ministry of Justice
Brivibas blvd. 36, Brivibas blvd. 36,
Ryga, LV-1536 Riga, LV-1536
Łotwa Latvia
Tel: (plus) 371 7036801 Phone: (plus) 371 7036801
Faks: (plus) 371 7285575 Fax: (plus) 371 7285575

E-mail: tm.kanceleja@commat;tm.gov.lv”

E-mail: tm.kanceleja@commat;tm.gov.lv”

Notyfikacja na podstawie artykułu 46 ustęp 14 Notification under article 46 (14)

„... Republika Łotewska oświadcza, że wnioski i dokumenty dodatkowe adresowane do Republiki Łotewskiej powinny być przesyłane wraz w tłumaczeniem na język łotewski.”.

„...the Republic of Latvia declares that requests and supplementary documents addressed to the Republic of Latvia shall be sent together with their translation in Latvian.”.

Republika Mauritiusu

„Rząd Republiki Mauritiusu pragnie poinformować Sekretarza Generalnego o następujących notyfikacjach zgodnie z artykułami 6 ustęp 3, 44 ustęp 6, 46 ustęp 13 i artykułem 46 ustęp 14 Konwencji. „The Government of the Republic of Mauritius wishes to inform the Secretary-General of the following notifications pursuant to Articles 6(3), 44 (6), 46 (13) and 46 (14), of the Convention.
Artykuł 6 ustęp 3 Article 6 (3)
Dane kontaktowe dotyczące organów na Mauritiusie kompetentnych do pomocy innym Państwom Stronom w rozwijaniu i implementacji specyficznych, środków zapobiegania korupcji są następujące: The contact details of the authority in Mauritius that may assist other States Parties in developing and implementing specific measures for the prevention of corruption are as follows:
Komisarz The Commissioner
Niezależna Komisja przeciwko Korupcji (ICAC) The Independent Commission Against Corruption (ICAC)
Marine Road, Marine Road,
Quay D Round About, Quay D Round About,
Port Louis Port Louis
Republika Mauritiusu Republic of Mauritius
Tel: (230) 217-1640/45/48 lub 217-1655/56 Tel: (230) 217-1640/45/48 or 217-1655/56
Faks: (230) 217 1643 Fax: (230) 217 1643
Hotline 800 4222 Hotline 800 4222
E-mail: contact@commat;icac.mu E-mail: contact@commat;icac.mu
Strona internetowa: www.icac.mu Web: www.icac.mu
Artykuł 44 ustęp 6 Article 44 (6)
Mauritius uzależnia ekstradycję od istnienia umowy. Ustawa o ekstradycji nie zezwala obecnie Mauritiusowi na uznanie Konwencji za podstawę prawną do współpracy w zakresie ekstradycji z innymi Państwami Stronami Konwencji. Mauritius makes extradition conditional on the existence of a treaty. The Extradition Act does not at present allow Mauritius to take the Convention as the legal basis for co-operation on extradition with other States Parties to the Convention.
Artykuł 46 ustęp 13 Article 46 (13)
Organem centralnym wyznaczonym do przyjmowania wniosków o pomoc prawną jest Prokurator Generalny. The central authority designated to receive requests for mutual legal assistance is the Attorney General.
Adres: Address:
Biuro Prokuratora Generalnego Attorney General's Office
4th Floor, Renaganaden Seeneevassen Building 4th Floor, Renaganaden Seeneevassen Building
Jules Koenig Street Jules Koenig Street
Port Louis Port Louis
Mauritius Mauritius
Tel: (230) 208-7234, (230) 212-2132 Tel: (230) 208-7234, (230) 212-2132
Faks: (230) 211 8084 Fax: (230)211 8084
E-mail: sgo@commat;mail.gov.mu E-mail: sgo@commat;mail.gov.mu
Artykuł 46 ustęp 14 Article 46(14)

Językami akceptowanymi są angielski (język preferowany) i francuski.”.

The acceptable languages are English (preferably) and French.”.

Republika Nikaragui

„Zgodnie z postanowieniami artykułu 46 ustęp 13 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Rząd Republiki Nikaragui oświadcza, że Prokurator Generalny Republiki został wyznaczony jako organ centralny do przyjmowania wniosków o pomoc praw-ną.”.

„In accordance with the provisions of article 46 (13) of the United Nations Convention against Corruption, the Government of the Republic of Nicaragua declares that the Attorney General of the Republic is designated as the central authority competent to receive requests for mutual legal assistance.”.

Królestwo Norwegii

„Artykuł 6 ustęp 3 „Article 6 (3)
W Norwegii organami, które mogą pomagać innym Państwom Stronom w rozwijaniu i implementacji specyficznych środków zapobiegania korupcji, są: In Norway the authorities that may assist other States Parties in developing and implementing specific measures for the prevention of corruption are:
Królewskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Policji, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo
Królewskie Ministerstwo Finansów, P.O. Box Dep, N-0030 Oslo The Royal Ministry of Finance, P.O. Box Dep, N-0030 Oslo
Artykuł 46 ustęp 13 Article 46 (13)
Norweskim organem odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosków o pomoc prawną, zgodnie z postanowieniami artykułu 46 ustęp 13, jest Królewskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Policji, P.O. Box 8005 Dep, N-0030 Oslo. The Norwegian authority responsible for receiving requests for mutual legal assistance in accordance with article 46 (13) is: The Royal Ministry of Justice and the Police, P.O. Box 8005 Dep. N-0030 Oslo
Artykuł 46 ustęp 14 Article 46 (14)

Norwegia, poza językiem norweskim, zaakceptuje wnioski w językach angielskim, duńskim i szwedzkim.”.

Norway will accept requests in English, Danish and Swedish in addition to Norwegian.”.

Republika Panamy

„... Republika Panamy przyjmie Konwencję za podstawę prawną do wpółpracy dotyczącej ekstradycji z innymi Państwami Stronami Konwencji. „... the Republic of Panama will take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties to the Convention.
... Biuro Prokuratora Generalnego jest organem centralnym odpowiedzialnym za przyjmowanie i wykonywanie wniosków o pomoc prawną. ... the Office of the Attorney-General is the central authority responsible for receiving and implementing requests for mutual legal assistance.

... Republika Panamy uważa, że dla wniosków o pomoc prawną językiem akceptowanym jest język hiszpański.”.

... the Republic of Panama considers that, for requests for legal assistance, the acceptable language is Spanish.”.

Republika Paragwaju

„Zgodnie z postanowieniami artykułu 44 ustęp 6 litera a) Konwencji, mam zaszczyt poinformować, że Republika Paragwaju przyjmie Konwencję za prawną podstawę współpracy z innymi Państwami Stronami Konwencji dla celów ekstradycji. „Pursuant to article 44 (6) (a) of the Convention, I have the honour to inform you that the Republic of Paraguay will take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties to the Convention.
Zgodnie z postanowieniami artykułu 46 ustęp 13 wspomnianej Konwencji, niniejszym oświadczam, że Republika Paragwaju wyznaczyła następującą instytucję jako organ centralny: Pursuant to the provisions of article 46 (13) of the aforementioned Convention, I hereby notify you that the Republic of Paraguay has designated the following institution as its central authority:
Organ centralny: Rządowy Departament Prokuratora — Biuro Prokuratora Generalnego Central authority: Government Procurator's Department — Office of the Attorney-General
Departament odpowiedzialny: Departament Stosunków Międzynarodowych i Zagranicznej Pomocy Prawnej Department responsible: Department of International Affairs and External Legal Assistance
Dyrektor: Juan Emilio Oviedo Cabanas Director: Juan Emilio Oviedo Cabanas
Adres: 737 Nuestra Seńora de la Asuncion, między Victor Haedo and Humaita Address: 737 Nuestra Seńora de la Asuncion, between Victor Haedo and Humaita
Tel: 595-21-415 5000, wewnętrzny 162 i 157; Telephone: 595-21-415 5000, extensions 162 and 157;
595-21-415 5100; 595-21 454603 595-21-415 5100; 595-21 454603
E-mail: jeoviedo@commat;ministeriopublico.gov.py E-mail: jeoviedo@commat;ministeriopublico.gov.py
Co do terminów zawartych w artykule 46 ustęp 14 Konwencji, Republika Paragwaju uważa, że dla wniosków o pomoc prawną i innych tego typu powiadomień językiem akceptowanym będzie język hiszpański lub oficjalne tłumaczenie na język hiszpański.”. Pursuant to the terms of article 46 (14) of the Convention, the Republic of Paraguay considers that, for requests for mutual legal assistance and any other relevant communication, the Spanish language is acceptable or, failing that, officially certified translations into Spanish.”.

Republika Południowej Afryki

„... na podstawie artykułu 44 ustęp 6 Konwencji potwierdza się, że Republika Południowej Afryki stosuje Konwencję jako prawną podstawę współpracy z innymi Państwami Stronami Konwencji dla celów ekstradycji. „... in terms of Article 44 (6) of the Convention it is approved that South Africa uses the Convention as the legal basis for co-operation on extradition with other States Parties to the Convention.

... potwierdza się, na podstawie artykułu 46 ustęp 13 Konwencji, że Dyrektor Generalny Departamentu Sprawiedliwości i Rozwoju Ustrojowego jest organem centralnym wyznaczonym do przyjmowania wniosków o pomoc prawną.”.

... it is approved that the Director-General of the Department of Justice and Constitutional Development is the designated Central Authority to receive requests for mutual legal assistance in terms of article 46 (13) of the Convention.”.

Federacja Rosyjska

„1) Federacja Rosyjska oświadcza, że zgodnie z postanowieniami artykułu 44 ustęp 6 litera a) Konwencji, przyjmie Konwencję za prawną podstawę współpracy z innymi Państwami Stronami Konwencji dla celów ekstradycji; „1) The Russian Federation declares, in accordance with article 44, paragraph 6, subparagraph (a) of the Convention, that it will take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to the Convention, on a foundation of reciprocity;

2) Federacja Rosyjska oświadcza, że na podstawie ostatniego zdania artykułu 46 ustęp 13 Konwencji, w oparciu o zasadę wzajemności i w nagłych przypadkach, przyjmie wnioski o pomoc prawną i powiadomienia przekazane za pośrednictwem Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej, pod warunkiem że dokumenty zawierające wnioski i informacje przesłane zostaną bezzwłocznie we wskazany sposób;

2) The Russian Federation declares, on the basis of the last sentence of article 46, paragraph 13, of the Convention, that it will, on a foundation of reciprocity and in urgent circumstances, accept requests for mutual legal assistance and communications through the International Criminal Police Organization, provided that the documents containing such requests and communications are dispatched without delay in the prescribed manner;

3) Federacja Rosyjska oświadcza, że zgodnie z postanowieniami artykułu 46 ustęp 14 Konwencji, do wniosków o pomoc prawną i powiadomień z nią związanych kierowanych do Federacji Rosyjskiej należy dołączyć tłumaczenie na język rosyjski, o ile umowa międzynarodowa zawarta przez Federację Rosyjską nie stanowi inaczej i o ile nie zostało ustalone inaczej przez organ centralny Federacji Rosyjskiej i organ centralny innego Państwa Strony Konwencji.”.

3) The Russian Federation declares, in accordance with article 46, paragraph 14, of the Convention, that requests for mutual legal assistance and communications related thereto addressed to the Russian Federation must be accompanied by translations into Russian, unless otherwise established by an international agreement of the Russian Federation or unless otherwise arranged between the central authority of the Russian Federation and the central authority of the other State Party to the Convention.”.

Rumunia

„Zgodnie z artykułem 46 ustęp 13 Konwencji, Rumunia oświadcza, że organami centralnymi, odpowiedzialnymi za przyjmowanie wniosków o pomoc prawną, są: „In accordance with Article 46, paragraph 13, of the Convention, Romania declares that the central authorities responsible for receiving requests for mutual legal assistance are:

a) Biuro Prokuratora przy Najwyższym Sądzie Kasacyjnym i Sprawiedliwości do wniosków składanych w toku postępowania przygotowawczego;

a) the Prosecutor's Office to the High Court of Cassation and Justice for the requests formulated in criminal investigation and prosecution;

b) Ministerstwo Sprawiedliwości do wniosków składanych w toku postępowania sądowego, o wykonanie kary i do przyjmowania wniosków o ekstradycję i o przekazanie osób skazanych.”.

b) the Ministry of Justice for the requests formulated during the trial and execution of punishment, and for receiving requests for extradition and transfer of sentenced persons.”.

Republika Salwadoru

„a) Stosownie do postanowień artykułu 44, Republika Salwadoru nie uznaje wyżej wymienionej Konwencji za podstawę prawną współpracy związanej z ekstradycją; „(a) With respect to the provisions of article 44, the Republic of El Salvador does not regard the above-mentioned Convention as the legal basis for cooperation in connection with extradition;

b) Stosownie do artykułu 46 ustęp 13 i 14, Republika Salwadoru oświadcza, że centralnym organem wyznaczonym przez Salwador jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i że językiem akceptowanym jest hiszpański.”.

(b) With respect to article 46, paragraphs 13 and 14, the Republic of El Salvador states that the central authority as regards El Salvador is the Ministry of Foreign Affairs and that the acceptable language is Spanish.”.

Republika Seszeli

„Na podstawie artykułu 44 ustępu 6 litera a) Konwencji, Republika Seszeli nie uznaje Konwencji za podstawę prawną do współpracy w zakresie ekstradycji i zgodnie z artykułem 46 ustęp 13 Konwencji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało wyznaczone organem właściwym do przyjmowania wniosków o pomoc prawną i przekazywania ich organom centralnym do wykonywania.”.

„Under Article 44.6 (a) of the Convention, the Republic of Seychelles will not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition, and in accordance with Article 46.13 of the Convention, the Ministry of Foreign Affairs has been designated the competent authority to receive requests for mutual assistance and transmit them to the central authority for execution.”.

Republika Słowacka

„Zgodnie z postanowieniami artykułu 46 ustęp 14 Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Republika Słowacka powiadamia, że centralnym organem Republiki Słowackiej odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosków o pomoc prawną jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, a językiem akceptowanym jest język słowacki i angielski.”.

„Pursuant to article 46, paragraphs 13 and 14 of the United Nations Convention against Corruption, the Slovak Republic notifies that the central authority of the Slovak Republic responsible for receiving requests for mutual legal assistance is the Ministry of Justice of the Slovak Republic and the acceptable languages are Slovak and English.”.1) Konwencja ma także zastosowanie w stosunku do Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu oraz Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau Chińskiej Republiki Ludowej.

2) Dotyczy Królestwa w Europie.

3) Konwencja ma także zastosowanie do Brytyjskich Wysp Dziewiczych.