OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1526), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 22 stycznia 2003 r. wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z artykułem 24 ustęp 1 Umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 26 czerwca 2003 r.