OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego na lata 2005–2008, podpisanego w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 11 stycznia 2005 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego na lata 2005–2008, poprzez podpisanie. Porozumienie zostało podpisane w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r.

Zgodnie z artykułem 9 porozumienia weszło ono w życie z dniem podpisania.