OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy w sprawie obszaru pilotowego dla zastosowania mechanizmów z Kioto w zakresie projektów energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Gothenburgu dnia 29 września 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 28 października 2004 r. Umowę w sprawie obszaru pilotowego dla zastosowania mechanizmów z Kioto w zakresie projektów energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego, sporządzoną w Gothenburgu dnia 29 września 2003 r.

Zgodnie z art. 14 umowy w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszta ona w życie dnia 1 lutego 2005 r.