OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 729) Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 września 2008 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z artykułem 2 protokołu zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Protokół wszedł w życie dnia 10 października 2008 r.