OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej oraz Królestwa Norwegii Memorandum of Understandingwdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 ustanowionego zgodnie z Umową z dnia14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim MechanizmieFinansowym na okres 2004-2009 oraz w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Islandii,Księstwa Liechtensteinu i Królestwa Norwegii Memorandum of Understandingwdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wyraziła w dniu 12 października 2004 r. zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską oraz Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, poprzez podpisanie.

Zgodnie z artykułem 12 Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, Memorandum of Understanding weszło w życie w dniu 14 października 2004 r.

Zgodnie z artykułem 12 Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, Memorandum of Understanding weszło w życie w dniu 28 października 2004 r.