OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji narodów zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji narodów zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisanego w warszawie dnia 4 października 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 września 2013 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, przez podpisanie.

Porozumienie zostało podpisane w Warszawie dnia 4 października 2013 r.

Zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 porozumienia weszło ono w życie z dniem podpisania.

Załączniki do przedmiotowego porozumienia są dostępne w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.