OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 626), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 października 2008 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konwencji weszła ona w życie dnia 1 lutego 2008 r.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 Konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wejdzie ona w życie dnia 1 marca 2009 r.

1) Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego złożono następujące zastrzeżenie i oświadczenie:

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z Artykułem 31 ustęp 2 Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym zastrzega, że w odniesieniu do Artykułu 31 ustęp 1 litera d Konwencji, zakres jurysdykcji wobec każdego czynu uznanego za przestępstwo zgodnie z Konwencją, gdy przestępstwo zostało popełnione przez bezpaństwowca, który posiada swoje zwykłe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony będzie w odniesieniu do czynów zagrożonych karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności według polskiej ustawy karnej, jeżeli sprawca przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie postanowiono go wydać.”

Oświadczenie:

„Rząd Rzeczypospolitej Polskiej niniejszym zwraca uwagę, że efektywna realizacja zobowiązań Stron wynikających z Artykułu 25 Konwencji wymaga ustanowienia skutecznych międzynarodowych mechanizmów prawnych i technicznych, dotyczących wymiany informacji na temat wydanych przez inną Stronę wyroków w związku z popełnieniem czynów uznanych za przestępstwo zgodnie z niniejszą konwencją.”

2) Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

a) Następujące państwa stały się lub staną stronami Konwencji w podanych niżej datach:


Republika Albanii 1 lutego 2008 r
Republika Armenii 1 sierpnia 2008 r
Republika Austrii 1 lutego 2008 r
Bośnia i Hercegowina 1 maja 2008 r
Republika Bułgarii 1 lutego 2008 r
Republika Chorwacji 1 lutego 2008 r
Republika Cypryjska 1 lutego 2008 r
Czarnogóra 1 listopada 2008 r
Królestwo Danii 1 lutego 2008 r
Republika Francuska 1 maja 2008 r
Gruzja 1 lutego 2008 r
Republika Łotewska 1 lipca 2008 r
Republika Malty 1 maja 2008 r
Republika Mołdowy 1 lutego 2008 r
Królestwo Norwegii 1 maja 2008 r
Republika Portugalska 1 czerwca 2008 r
Rumunia 1 lutego 2008 r
Republika Słowacka 1 lutego 2008 r
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 1 kwietnia 2009 r

b) Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych podane niżej państwa złożyły następujące zastrzeżenia i oświadczenia:


Królestwo Danii The Kingdom of Denmark
Zastrzeżenie: Reservation:

„W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 2 Konwencji, Dania zastrzega prawo do niestosowania artykułu 31 ustęp 1 litera e Konwencji.”

„In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, Denmark reserves the right not to apply Article 31, paragraph 1.e, of the Convention.”

Oświadczenie: Declaration:

„Dania oświadcza, że Konwencja nie będzie stosowana w stosunku do Wysp Owczych i Grenlandii do czasu podjęcia dalszych decyzji.”

„Denmark declares that the Convention shall not apply to the Faroe Islands and Greenland until further decision.”Republika Francuska The French Republic
Zastrzeżenie: Reservation:

„W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 2 Konwencji Rząd Republiki Francuskiej oświadcza, że ustanowi swą jurysdykcję w odniesieniu do czynów uznanych za przestępstwa zgodnie z artykułem 20 niniejszej konwencji oraz popełnionych przez swych obywateli poza terytorium Republiki Francuskiej, tylko jeżeli czyny te są uznane za przestępstwa przez prawo państwa, na terytorium którego zostały popełnione oraz jeżeli czyny te są przedmiotem skargi ofiary lub jej następców prawnych lub oficjalnego zawiadomienia władz państwa, na terytorium którego zostały popełnione.”

„In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, the French Government declares that it will establish its jurisdiction on offences established in accordance with Article 20 of this Convention and committed by its nationals outside the territory of the French Republic, only if the offences are also punishable under the legislation of the State where they have been committed, and if these offences are also the subject either of a complaint from the victim or his/her beneficiaries, or of an official denunciation from the authorities of the country where they have been committed.”

Zastrzeżenie: Reservation:

„W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 2 Konwencji Rząd Republiki Francuskiej oświadcza, że ustanowi swą jurysdykcję w odniesieniu do czynów uznanych za przestępstwa zgodnie z niniejszą konwencją oraz skierowanych przeciwko jednemu ze swych obywateli poza terytorium Republiki Francuskiej, tylko jeżeli czyny te są przedmiotem skargi ofiary lub oficjalnego zawiadomienia władz państwa, na terytorium którego zostały popełnione.”

„In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, the French Government declares that it will establish its jurisdiction on offences established by this Convention and committed against one of its nationals outside the territory of the French Republic, only if the offences are the subject either of a complaint from the victim or of an official denunciation by the authorities of the country where they have been committed.”

Gruzja Georgia
Oświadczenie: Declaration:

„Gruzja oświadcza, że do czasu pełnego przywrócenia integralności terytorialnej Gruzji Konwencja będzie stosowana na części terytorium Gruzji, na którym Gruzja sprawuje jurysdykcję.”

„Georgia declares that, until the restoration of the territorial integrity of the Georgia, the Convention shell apply on the part of the territory of Georgia where Georgia exercises its full jurisdiction.”

Republika Łotewska The Republic of Latvia
Zastrzeżenie: Reservation:

„W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 2 Konwencji Republika Łotewska oświadcza, że zastrzega prawo do niestosowania zasad jurysdykcji ustanowionych w ustępie 1(d) i (e).”

„In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, the Republic of Latvia declares that it reserves the right not to apply the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 (d) and (e).”

Republika Malty The Republic of Malta
Zastrzeżenie: Reservation:

„W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 1 Konwencji, Malta oświadcza, że będzie stosować zasady jurysdykcji określone w literze d, tylko jeżeli czyn popełniony został przez jednego ze swych obywateli. Malta oświadcza, że nie będzie stosować zasad jurysdykcji określonych w literze e tego artykułu.”

„Regarding Article 31, paragraph 1, of the Convention, Malta declares that it will apply the jurisdiction rules set out in sub-paragraph (d) only when the offence is committed by one of its nationals. Malta declares that it will not apply the jurisdiction rules set out in sub-paragraph (e) of this article.”

Republika Mołdowy The Republic of Moldova
Oświadczenie: Declaration:

„Mołdowa oświadcza, do czasu pełnego przywrócenia integralności terytorialnej Republiki Mołdowy, postanowienia Konwencji będą stosowane wyłącznie na terytorium kontrolowanym w sposób efektywny przez władze Republiki Mołdowy.”

„Moldova declares that, until the full re-establishment of the territorial integrity of the Republic of Moldova, the provisions of the Conventions shell be applied only on the territory controlled effectively by the authorities of the Republic of Moldova.”

Republika Portugalska The Portuguese Republic
Zastrzeżenie: Reservation:

„Republika Portugalska oświadcza, że w odniesieniu do postanowień zawartych w artykule 31 ustęp 1 litery d i e Konwencji, zastrzega sobie prawo do niestosowania tych postanowień, uważając, że portugalskie prawo karne przewiduje bardziej rygorystyczne przepisy w tym zakresie niż zawarte w przedmiotowym artykule 31.”

„The Portuguese Republic declares that, with regard to the provisions contained in Article 31, paragraph 1, sub-paragraphs d) and e), of the Convention, it reserves the right not to apply the provisions thereof established, considering that the Portuguese criminal law establishes more rigorous and encompassing jurisdiction rules than the ones established in the said provisions of Article 31.”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

„W odniesieniu do artykułu 31 ustęp 2 Konwencji, Zjednoczone Królestwo zastrzega prawo do niestosowania artykułu 31 ustęp 1 litera d lub 1 litera e Konwencji.”

„In accordance with Article 31, paragraph 2, of the Convention, the United Kingdom reserves the right not to apply Article 31, paragraph 1.d or 1.e of the Convention.”