OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 10 września 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2353), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 grudnia 2004 r. ratyfikował wyżej wymienione porozumienie. Dnia 6 grudnia 2004 r. został złożony u depozytariusza — Rządu Republiki Austrii dokument ratyfikacyjny.

Zgodnie z art. 2 Porozumienia, weszło ono w życie w dniu 30 kwietnia 2004 r. w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz niżej wymienionych państw:

Republiki Austrii
Republiki Bułgarii
Republiki Chorwacji
Republiki Czeskiej
Republiki Słowenii
Konfederacji Szwajcarskiej
Królestwo Szwecji
Republiki Węgierskiej.