OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami,

sporządzonej w Rotterdamie dnia 10 września 1998 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 19 lipca 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, sporządzoną w Rotterdamie dnia 10 września 1998 r.

Zgodnie z artykułem 26 ust. 1 konwencji weszła ona w życie dnia 24 lutego 2004 r.

Zgodnie z artykułem 26 ust. 2 konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła ona w życie dnia 13 grudnia 2005 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa oraz organizacja międzynarodowa złożyły dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w podanych niżej datach:


Królestwo Arabii Saudyjskiej 7 września 2000 r.
Republika Argentyńska 11 czerwca 2004 r.
Republika Armenii 26 listopada 2003 r.
Związek Australijski 20 maja 2004 r.
Republika Austrii 27 sierpnia 2002 r.
Królestwo Belgii 23 października 2002 r.
Belize 20 kwietnia 2005 r.
Republika Beninu 5 stycznia 2004 r.
Republika Boliwii 18 grudnia 2003 r.
Federacyjna Republika Brazylii 16 czerwca 2004 r.
Republika Bułgarii 25 lipca 2000 r.
Burkina Faso 11 listopada 2002 r.
Republika Burundi 23 września 2004 r.
Republika Chile 20 stycznia 2005 r.
Chińska Republika Ludowa 1) 22 marca 2005 r.
Republika Czadu 10 marca 2004 r.
Republika Cypryjska 17 grudnia 2004 r.
Republika Czeska 12 czerwca 2000 r.
Królestwo Danii 2) 15 stycznia 2004 r.
Wspólnota Dominiki 30 grudnia 2005 r.
Republika Dżibuti 10 listopada 2004 r.
Republika Ekwadoru 4 maja 2004 r.
Państwo Erytrea 10 marca 2005 r.
Federalna Demokratyczna
Republika Etiopii 9 stycznia 2003 r.
Republika Finlandii 4 czerwca 2004 r.
Republika Francuska 17 lutego 2004 r.
Republika Gabońska 18 grudnia 2003 r.
Republika Gambii 26 lutego 2002 r.
Republika Ghany 30 maja 2003 r.
Republika Grecka 23 grudnia 2003 r.
Republika Gwinei 7 września 2000 r.
Republika Gwinei Równikowej 7 lutego 2003 r.
Królestwo Hiszpanii 2 marca 2004 r.
Republika Indii 24 maja 2005 r.
Islamska Republika Iranu 26 sierpnia 2004 r.
Irlandia 10 czerwca 2005 r.
Jamajka 20 sierpnia 2002 r.
Japonia 15 czerwca 2004 r.
Republika Jemeńska 4 lutego 2006 r.
Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 22 lipca 2002 r.
Republika Kamerunu 20 maja 2002 r.
Kanada 26 sierpnia 2002 r.
Państwo Katar 10 grudnia 2004 r.
Republika Kenii 3 lutego 2005 r.
Republika Kirgiska 25 maja 2000 r.
Demokratyczna Republika Konga 23 marca 2005 r.
Republika Korei 11 sierpnia 2003 r.
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 6 lutego 2004 r.
Republika Liberii 22 sierpnia 2004 r.
Wielka Arabska Libijska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna 9 lipca 2002 r.
Księstwo Liechtensteinu 18 czerwca 2004 r.
Republika Litewska 17 marca 2004 r.
Wielkie Księstwo Luksemburga 28 sierpnia 2002 r.
Republika Łotewska 23 kwietnia 2003 r.
Republika Madagaskaru 22 września 2004 r.
Malezja 4 września 2002 r.
Republika Mali 5 czerwca 2003 r.
Islamska Republika Mauretańska 22 lipca 2005 r.
Republika Mauritiusu 5 sierpnia 2005 r.
Meksykańskie Stany Zjednoczone 4 maja 2005 r.
Mongolia 8 marca 2001 r.
Republika Motdowy 27 stycznia 2005 r.
Republika Namibii 24 czerwca 2005 r.
Królestwo Niderlandów 3) 20 kwietnia 2000 r.
Republika Federalna Niemiec 11 stycznia 2001 r.
Republika Nigru 16 lutego 2006 r.
Federalna Republika Nigerii 28 czerwca 2001 r.
Nowa Zelandia 4) 23 sierpnia 2003 r.
Królestwo Norwegii 25 października 2001 r.
Sułtanat Omanu 31 stycznia 2000 r.
Islamska Republika Pakistanu 14 lipca 2005 r.
Republika Panamy 18 sierpnia 2000 r.
Republika Paragwaju 18 sierpnia 2003 r.
Republika Peru 14 września 2005 r.
Republika Portugalska 16 lutego 2005 r.
Republika Południowej Afryki 4 września 2002 r.
Rumunia 2 września 2003 r.
Republika Rwandy 7 stycznia 2004 r.
Republika Salwadoru 8 września 1999 r.
Niezależne Państwo Samoa 30 maja 2002 r.
Republika Senegalu 20 lipca 2001 r.
Republika Singapuru 24 maja 2005 r.
Republika Słowenii 17 listopada 1999 r.
Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki 19 stycznia 2006 r.
Republika Sudanu 17 lutego 2005 r.
Republika Surinamu 30 maja 2000 r.
Syryjska Republika Arabska 24 września 2003 r.
Konfederacja Szwajcarska 10 stycznia 2002 r.
Królestwo Szwecji 10 października 2003 r.
Królestwo Tajlandii 19 lutego 2002 r.
Zjednoczona Republika Tanzanii 26 sierpnia 2002 r.
Republika Togijska 23 czerwca 2004 r.
Ukraina 6 grudnia 2002 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 17 czerwca 2004 r.
Boliwariańska Republika Wenezueli 19 kwietnia 2005 r.
Republika Węgierska 31 października 2000 r.
Republika Włoska 27 sierpnia 2002 r.
Republika Wybrzeża Kości Słoniowej 20 stycznia 2004 r.
Wyspy Cooka 29 czerwca 2004 r.
Republika Wysp Marshalla 27 stycznia 2003 r.
Wschodnia Republika Urugwaju 4 marca 2003 r.
Zjednoczone Emiraty Arabskie 10 września 2002 r.
Wspólnota Europejska 20 grudnia 2002 r.

2. Podczas składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia podane niżej państwa oraz organizacja międzynarodowa złożyły następujące deklaracje:


Republika Austrii Republic of Austria

„Republika Austrii deklaruje zgodnie z art. 20 ust. 2 Konwencji, że akceptuje obie procedury rozstrzygania sporów wymienione w ust. 2 jako obowiązujące w stosunku do każdej strony akceptującej zobowiązanie dotyczące jednej lub obydwu procedur.”

„The Republic of Austria declares in accordance with Article 20 (2) of the Convention that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in Paragraph 2 as compulsory in relation to any party accepting an obligation concerning one or both of these means of dispute.”

Królestwo Norwegii Kingdom of Norway

„Zgodnie z art. 20 ust. 2 [Norwegia deklaruje, że] w odniesieniu do jakiegokolwiek sporu w sprawie interpretacji lub stosowania Konwencji, uznaje lit. b — wniesienie sporu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.”

„In accordance with article 20 (2), [Norway declares that], with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes (b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.”

Republika Mołdowy Republic of Moldova

„Zgodnie z art. 20 Konwencji Republika Mołdowy deklaruje, że akceptuje obie procedury rozstrzygania sporów wymienionych w ust. 2 jako obowiązujące w stosunku do każdej strony akceptującej te same zobowiązania.”

„According to article 20 of the Convention, the Republic of Moldova declares that [it] accepts both means of dispute settlement, mentioned in paragraph 2 of the article, as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation.”

Syryjska Republika Arabska* Syrian Arab Republic
„Rząd Syryjskiej Republiki Arabskiej dokonał przeglądu Konwencji Rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, która została podpisana w 1998 r. Poddawszy to gruntownemu przemyśleniu: „The Government of the Syrian Arab Republic has reviewed the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, which was signed in 1998. Having given it thorough consideration:

Deklaruje, że ratyfikował już niniejszą konwencję na mocy dekretu prawnego nr 35 z dnia 13 lipca 2003 r. oraz że będzie w pełni wypełniał i przestrzegał wszystkich jej postanowień, potwierdzając jednocześnie, że ratyfikacja tej konwencji przez Syryjską Republikę Arabską w żadnym wypadku nie stanowi uznania Izraela oraz że postanowienia tej konwencji nie implikują nawiązywania przez Syryjską Republikę Arabską stosunków z tym państwem.”

It declares that it has already ratified the above--mentioned Convention by virtue of legislative decree No. 35 of 13 July 2003, and that it will fully comply with and respect all its provisions, while confirming that the ratification of this Convention by the Syrian Arab Republic does not in any way constitute a recognition of Israel, and that the provisions of the Convention do not imply that the Syrian Arab Republic has to deal with that State.”

*13 stycznia 2004 r. Państwo Izrael złożyło następujący sprzeciw do powyższej deklaracji Syryjskiej Republiki Arabskiej:
„Rząd Państwa Izrael stwierdza, że dokument ratyfikacyjny Syryjskiej Republiki Arabskiej do niniejszej konwencji zawiera deklarację odnoszącą się do Państwa Izrael. Rząd Państwa Izrael uważa, że taka deklaracja, wyraźnie mająca charakter polityczny, jest niezgodna z celami i założeniami konwencji. „The Government of the State of Israel has noted that the instrument of ratification of the Syrian Arab Republic to the above mentioned Convention contains a declaration with respect to the State of Israel. The Government of the State of Israel considers that such declaration, which is explicitly of a political nature, is incompatible with the purposes and objectives of the Convention.

W związku z tym Rząd Państwa Izrael sprzeciwia się powyższej deklaracji złożonej przez Syryjską Republikę Arabską.”

The Government of the State of Israel therefore objects to the aforesaid declaration made by the Syrian Arab Republic.”

Wspólnota Europejska European Community

„Wspólnota Europejska deklaruje, że zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, a w szczególności z art. 175 ust. 1 tego traktatu, jest uprawniona do zawarcia międzynarodowych umów oraz do wdrożenia zobowiązań z nich wynikających, które przyczyniają się do realizacji następujących celów:

„The European Community declares that, in accordance with the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(1) thereof, it is competent to enter into international agreements, and to implement the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the following objectives:
zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego; preserving, protecting and improving the quality of the environment-
ochrony zdrowia ludzkiego; protecting human health;
ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych; prudent and rational utilisation of natural resources;
promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego. promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems.
Ponadto, Wspólnota Europejska deklaruje, że przyjęła już instrumenty prawne obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej i regulujące kwestie objęte niniejszą konwencją, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliów, oraz że będzie dostarczać listę tych instrumentów prawnych do Sekretariatu Konwencji oraz odpowiednio je uaktualniać. Moreover, the European Community declares that it has already adopted legal instruments, including a Regulation of the European Parliament and the Council concerning the export and import of dangerous chemicals, binding on its Member States, covering matters governed by this Convention, and will submit and update, as appropriate, a list of those legal instruments to the Secretariat of the Convention.
Wspólnota Europejska jest odpowiedzialna za realizację tych obowiązków wynikających z Konwencji, które są objęte prawem obowiązującym Wspólnoty. The European Community is responsible for the performance of those obligations resulting from the Convention which are covered by Community law in force.

Wykonywanie uprawnień Wspólnoty, ze swojej natury, podlega ciągłemu rozwojowi.”

The exercise of Community competence is, by its nature, subject to continuous development.”1) Dotyczy Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau. Z wyłączeniem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong (do czasu zmiany zawiadomienia przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej).

2) Z wyłączeniem Wysp Owczych i Grenlandii.

3) Dotyczy Królestwa w Europie.

4) Z wyłączeniem Tokelau (do czasu złożenia depozytariuszowi przez Rząd Nowej Zelandii stosownego oświadczenia uzgodnionego z tym terytorium).