OÚWIADCZENIE RZŔDOWE z dnia 3 czerwca 2005 r. o zwiŕzaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2004 r. mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zaůŕcznika nr 2 do Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o przejúciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzŕdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Podaje sić niniejszym do wiadomoúci, ýe na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w zwiŕzku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mićdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliůa w dniu 15 czerwca 2004 r. zgody na zwiŕzanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie zaůŕcznika nr 2 do Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Federalnej Niemiec o przejúciach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporzŕdzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., poprzez wymianć not.

Porozumienie weszůo w ýycie w dniu 23 grudnia 2004 r.