OÚWIADCZENIE RZŔDOWE z dnia 29 wrzeúnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniajŕcych do podejmowania studiów wyýszych oraz uznawaniu okresów studiów, tytuůów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporzŕdzonej w Wilnie dnia 9 marca 2005 r.

Podaje sić niniejszym do wiadomoúci, ýe na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mićdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziůa w dniu 15 iipca 2005 r. Umowć mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniajŕcych do podejmowania studiów wyýszych oraz uznawaniu okresów studiów, tytuůów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporzŕdzonŕ w Wilnie dnia 9 marca 2005 r.

Zgodnie z artykuůem 8 umowy wejdzie ona w ýycie w dniu 1 grudnia 2005 r.

Umowa zawarta jest na okres dziesićciu lat. Ulega ona automatycznemu przedůuýeniu na kolejne dziesieă lat, jeýeli ýadna z Umawiajŕcych sić Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na szeúă miesićcy przed upůywem danego okresu.