OÚWIADCZENIE RZŔDOWE z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zwiŕzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

Podaje sić niniejszym do wiadomoúci, ýe na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w zwiŕzku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mićdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliůa w dniu 30 listopada 2004 r. zgody na zwiŕzanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r., w drodze wymiany not.

Zgodnie z art. 10 umowy Porozumienie weszůo w ýycie w dniu 10 grudnia 2004 r.