OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedział dnia 18 marca 2005 r. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i  tytułów naukowych, sporządzony w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.

Powyższy protokół traci moc obowiązującą dnia 13 kwietnia 2006 r.