OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. (Dz. U. Nr 238, poz. 2386), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedział dnia 5 stycznia 2005 r. wymienione wyżej porozumienie.*

Zgodnie z artykułem 7 Porozumienia, utraciło ono moc obowiązującą dnia 24 lipca 2005 r.

* Tekst Porozumienia został ogłoszony w Dz. U. z 1981 r. Nr 1, poz. 1.