OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 2456), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedział dnia 5 stycznia 2005 r. wymienione wyżej porozumienie.*

Zgodnie z artykułem 7 Porozumienia, utraciło ono moc obowiązującą dnia 24 lipca 2005 r.

* Tekst Porozumienia został ogłoszony w Dz. U. z 1983 r. Nr 12, poz. 58.