OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisaną w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 24 maja 2012 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, poprzez podpisanie.

Powyższa umowa została podpisana w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa wchodzi w życie dnia 15 września 2012 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.