OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej konwencji

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej konwencji (Dz. U. Nr 158, poz. 1650) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 27 lipca 2004 r. wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 protokołu wszedł on w życie dnia 18 kwietnia 2007 r.

Zgodnie z artykułem 4 ustęp 4 protokołu wszedł on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 kwietnia 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się stronami protokołu w podanych niżej datach:


Republika Austrii 18 kwietnia 2007 r.
Królestwo Belgii 18 kwietnia 2007 r.
Republika Bułgarii 1 sierpnia 2007 r.
Republika Cypryjska 18 kwietnia 2007 r.
Republika Czeska 18 kwietnia 2007 r.
Królestwo Danii 1) 18 kwietnia 2007 r.
Republika Estońska 18 kwietnia 2007 r.
Republika Finlandii 18 kwietnia 2007 r.
Republika Francuska 18 kwietnia 2007 r.
Republika Grecka 18 kwietnia 2007 r.
Królestwo Hiszpanii 18 kwietnia 2007 r.
Irlandia 18 kwietnia 2007 r.
Republika Litewska 18 kwietnia 2007 r.
Wielkie Księstwo Luksemburga 18 kwietnia 2007 r.
Republika Łotewska 18 kwietnia 2007 r.
Republika Malty 18 kwietnia 2007 r.
Królestwo Niderlandów 18 kwietnia 2007 r.
Republika Federalna Niemiec 18 kwietnia 2007 r.
Republika Portugalska 18 kwietnia 2007 r.
Rumunia 1 sierpnia 2007 r.
Republika Słowacka 18 kwietnia 2007 r.
Republika Słowenii 18 kwietnia 2007 r.
Królestwo Szwecji 18 kwietnia 2007 r.
Republika Węgierska 18 kwietnia 2007 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 18 kwietnia 2007 r.
Republika Włoska 18 kwietnia 2007 r.


2. Przy przyjęciu aktu Rady Unii Europejskiej w sprawie sporządzenia w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) protokołu zmieniającego tę konwencję przyjęta została przez Radę następująca deklaracja:

„Rada stwierdza, że zlecenie Europolowi zajmowania się „nadużyciami”, jako jedną z postaci przestępstw wymienionych w załączniku Konwencji o Europolu, przyznaje, w zakresie nadużyć podatkowych i celnych, Europolowi kompetencje jedynie w zakresie poprawy efektywności i współpracy właściwych władz państw członkowskich odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu przestrzegania prawa karnego, jednak nie jest odpowiedzialne wobec swoich władz za pobieranie podatków i ceł”.

„The Council agrees that the instruction of Europol to deal with „fraud” as one of the forms of crime re-ferred to in the Annex to the Europol Convention con-fers, as far as tax fraud and customs fraud is con-cerned, competences to Europol only in the field of improvement of the effectiveness and cooperation of the competent authorities of the Member States re-sponsible for the functioning of the criminal law enfor-cement system and not their authorities responsible for ensuring the levying of taxes and customs duties”.1) Nie dotyczy Wysp Owczych i Grenlandii.