OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w nowym Jorku

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku 1) (Dz. U. poz. 1333) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 stycznia 2013 r. podjął decyzję o zmianie zakresu obowiązywania konwencji poprzez wycofanie zastrzeżeń zgłoszonych przez Rzeczpospolitą Polską do art. 7 i art. 38 konwencji.

Dnia 4 marca 2013 r. został złożony u depozytariusza — Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych — dokument zawierający decyzję o wycofaniu zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 konwencji wycofanie zastrzeżeń weszło w życie dnia 4 marca 2013 r.


1) Tekst Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11.