OÚWIADCZENIE RZŔDOWE z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiŕzujŕcej Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Tadýykistanu o wspóůpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

Podaje sić niniejszym do wiadomoúci, ýe na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mićdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów w dniu 23 lutego 2004 r. zatwierdziůa Umowć mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Tadýykistanu o wspóůpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanŕ w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

Zgodnie z art. 20 powyýszej umowy weszůa ona w ýycie dnia 27 lutego 2004 r.