OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 912) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 listopada 2008 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 3 marca 2005 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 9 marca 2009 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się stronami protokołu, podpisując go lub składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub przystąpienia w podanych niżej datach:


Barbados 6 marca 2006 r.
Królestwo Belgii 4 lutego 2006 r.
Republika Chorwacji 17 maja 2006 r.
Królestwo Danii 1) 3 marca 2005 r.
Republika Estońska 14 stycznia 2009 r
Republika Finlandii 3 marca 2005 r
Republika Francuska 3 marca 2005 r
Republika Grecka 23 stycznia 2007 r
Królestwo Hiszpanii 3 marca 2005 r
Irlandia 3 marca 2005 r
Japonia 3 marca 2005 r
Republika Litewska 22 lutego 2006 r
Republika Łotewska 18 lipca 2006 r
Królestwo Niderlandów 16 września 2005 r
Republika Federalna Niemiec 3 marca 2005 r
Królestwo Norwegii 3 marca 2005 r
Republika Portugalska 15 maja 2005 r
Republika Słowenii 3 czerwca 2006 r
Królestwo Szwecji 5 sierpnia 2005 r
Republika Węgierska 30 czerwca 2007 r
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 2) 8 września 2006 r
Republika Włoska 20 stycznia 2006 r

2. Przy składaniu dokumentów przystąpienia podane niżej państwa złożyły następujące oświadczenia:


Republika Finlandii Republic of Finland
Oświadczenie:

„Odwołując się do dokumentu przystąpienia Finlandii do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, pragnę poinformować, że przystąpienie jest zgodne z decyzją Rady Unii Europejskiej upoważniającą Państwa Członkowskie do podpisania, ratyfikowania lub przystąpienia, w interesie Wspólnoty Europejskiej, do Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu międzynarodowego funduszu odszkodowań za szkody wynikające z zanieczyszczeń ropą naftową z 1992 r., i upoważniającą Austrię i Luksemburg, w interesie Wspólnoty Europejskiej, do przystąpienia do podstawowych dokumentów (2004/246/WE; Dz. Urz. UE L 78 z 16.03.2004, str. 22).”

Declaration:

„With reference to the Instrument of Accession of Finland to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage I have the honour to inform you that the Accession takes place in accordance with the Decision of the Council of the European Union au-thorizing the Member States to sign, ratify or accede, in the interest of the European Community, the Proto-col of 2003 to the International Convention on the Es-tablishing of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, and authorizing Austria and Luxembourg, in the interest of the European Community, to accede to the underlying instruments, (2004/246/EC; OJ L 78/22, 16.3.2004).”

Republika Federalna Niemiec Federal Republic of Germany
Oświadczenie:

„Przystąpienie jest zgodne z decyzją z dnia 2 marca 2004 r. Rady Unii Europejskiej (2004/246/WE, decyzja Rady upoważniająca Państwa Członkowskie do podpisania, ratyfikowania lub przystąpienia, w interesie Wspólnoty Europejskiej, do Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu międzynarodowego funduszu odszkodowań za szkody wynikające z zanieczyszczeń ropą naftową z 1992 r., i upoważniająca Austrię i Luksemburg, w interesie Wspólnoty Europejskiej, do przystąpienia do podstawowych dokumentów, Dz. Urz. UE L 78 z 16.03.2004, str. 22).”

Declaration:

„The Accession takes place in accordance with the European Union Council Decision of 2 March 2004 (2004/246/EC, Council Decision authorizing the Mem-ber States to sign, ratify or accede, in the interest if the European Community, to the Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishing of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, and authorizing Austria and Luxembo-urg, in the interest of the European Community, to accede to the underlying instruments, Official Journal of the European Union L 78/22; 16 March 2004).”

Królestwo Szwecji Kingdom of Sweden
Oświadczenie:

„Przystąpienie jest zgodne z decyzją z dnia 2 marca 2004 r. Rady Unii Europejskiej upoważniającą Państwa Członkowskie do podpisania, ratyfikowania lub przystąpienia, w interesie Wspólnoty Europejskiej, do Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu międzynarodowego funduszu odszkodowań za szkody wynikające z zanieczyszczeń ropą naftową z 1992 r., i upoważniającą Austrię i Luksemburg, w interesie Wspólnoty Europejskiej, do przystąpienia do podstawowych dokumentów (2004/246/WE) (Dz. Urz. UE L 78 z 16.03.2004, str. 22).”

Statement:

„The Accession takes place in accordance with the European Union Council Decision of 2 March 2004 authorizing the Member States to sign, ratify or accede, in the interest if the European Community, the Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishing of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, and authorizing Austria and Luxembourg, in the interest of the European Community, to accede to the underlying instruments (2004/246/EC) (Official Journal of the European Union L 78/22; 16 March 2004).”1) Stosuje się do Grenlandii od dnia 3 marca 2005 r. i do Wysp Owczych od dnia 19 czerwca 2006 r.

2) Stosuje się do Wyspy Man od dnia 15 września 2008 r.