OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie mocy obowia.zuja.cej Porozumienia pomiedzy Republika. Austrii, Republika. Butgarii, Republika.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 31 grudnia 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Porozumienie pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Butgarii, Republiką Chorwacji, Republiką Czeską, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Rumunią, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii promujące współpracę w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS II), sporządzone w Zagrzebiu dnia 9 marca 2003 r.

Zgodnie z artykułem 8 ustęp 3 porozumienia weszło ono w życie dnia 1 sierpnia 2004 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszło ono w życie dnia 2 lutego 2005 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami porozumienia w podanych niżej datach:

Republika Austrii 1 sierpnia 2004 r.

Republika Bułgarii 1 sierpnia 2004 r.

Republika Chorwacji 1 sierpnia 2004 r.

Republika Czeska 1 sierpnia 2004 r.

Rumunia 1 sierpnia 2004 r.

Republika Słowenii 19 listopada 2004 r.

Republika Węgierska 1 sierpnia 2004 r.