OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o działalności instytutów kultury, podpisaną w Budapeszcie dnia 30 maja 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 października 2008 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o działalności instytutów kultury, podpisaną dnia 30 maja 2008 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa weszła w życie dnia 17 stycznia 2009 r.