OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 874), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 22 grudnia 2006 r. wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z artykułem 21 ustęp 2 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 28 lutego 2007 r.