OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku (Dz. U. Nr 206, poz. 1586), dnia 14 maja 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 4 października 2003 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 21 grudnia 2010 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami protokołu w podanej niżej dacie:


Republika Argentyńska 4 października 2003 r.
Republika Białorusi 4 października 2003 r.
Republika Łotewska 4 października 2003 r.
Królestwo Marokańskie 4 października 2003 r.
Rumunia 4 października 2003 r.