OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., zatwierdzonego w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. l i 2 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. 1) czwarta Konferencja Stron, która odbyła się w Paryżu w dniach 19 i 20 września 2013 r., zatwierdziła zmianę Załącznika nr l do powyższej konwencji w drodze pisemnej konsultacji.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 konwencji zmiana Załącznika nr l wchodzi w życie dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw-stron konwencji z dniem l stycznia 2014 r.


1) Tekst Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., został ogłoszony wDz. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999.

Zmieniony Załącznik nr l do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., w brzmieniu obowiązującym od dnial stycznia 2012 r. został ogłoszony wDz. U. z 2013 r. poz. 1243.