OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 898) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 listopada 2008 r. ratyfikował wyżej wymienioną kartę.

Zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 karty weszła ona w życie dnia 1 marca 1998 r.

Zgodnie z artykułem 19 ustęp 2 karty w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi ona w życie dnia 1 czerwca 2009 r.

Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego złożono następujące oświadczenie:

„Zgodnie z art. 3 ust. 1 Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych Rzeczpospolita Polska oświadcza, że za języki regionalne lub mniejszościowe, w znaczeniu karty, uznaje następujące języki: białoruski, czeski, hebrajski, jidysz, karaimski, kaszubski, litewski, łemkowski, niemiecki, ormiański, romski, rosyjski, słowacki, tatarski, ukraiński; przy czym za język regionalny uważa język kaszubski; za języki mniejszości narodowych — języki: białoruski, czeski, hebrajski, jidysz, litewski, niemiecki, ormiański, rosyjski, słowacki i ukraiński; za języki mniejszości etnicznych — języki: karaimski, łemkowski, romski i tatarski; a za języki nieterytorialne — języki: hebrajski, jidysz, karaimski, ormiański i romski.

Rzeczpospolita Polska oświadcza, że zamierza stosować Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Na podstawie art. 2 ust. 2 karty Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się stosować, wobec wyżej wymienionych języków regionalnych lub mniejszościowych, następujące postanowienia Części III karty:

w art. 8

ust. 1 pkt a (i), b (i), c (i), d (iii), e (ii), g, h, i,

ust. 2;

w art 9

ust. 2 pkt a;

w art. 10

ust. 2 pkt b, g,

ust. 5;

w art. 11

ust. 1 pkt a (ii), (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), g,

ust. 2,

ust. 3;

w art. 12

ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g,

ust. 2,

ust. 3;

w art. 13

ust. 1 pkt b, c, d,

ust. 2 pkt b;

w art. 14

pkt a, b.”

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) Następujące państwa stały się stronami karty w podanych niżej datach:


Republika Armenii 1 maja 2002 r
Republika Austrii 1 października 2001 r
Republika Chorwacji 1 marca 1998 r
Republika Cypryjska 1 grudnia 2002 r
Czarnogóra 6 czerwca 2006 r
Republika Czeska 1 marca 2007 r
Królestwo Danii 1 stycznia 2001 r
Republika Finlandii 1 marca 1998 r
Królestwo Hiszpanii 1 sierpnia 2001 r
Księstwo Liechtensteinu 1 marca 1998 r
Wielkie Księstwo Luksemburga 1 października 2005 r
Królestwo Niderlandów 1 marca 1998 r
Republika Federalna Niemiec 1 stycznia 1999 r
Królestwo Norwegii 1 marca 1998 r
Rumunia 1 maja 2008 r
Republika Serbii 1 czerwca 2006 r
Republika Słowacka 1 stycznia 2002 r
Republika Słowenii 1 stycznia 2001 r
Konfederacja Szwajcarska 1 kwietnia 1998 r
Królestwo Szwecji 1 czerwca 2000 r
Ukraina 1 stycznia 2006 r
Republika Węgierska 1 marca 1998 r
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 1 lipca 2001 r

2) Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych i przyjęcia lub w terminach późniejszych podane niżej państwa złożyły następujące oświadczenia i zastrzeżenia:

Republika Armenii

Oświadczenia zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Zgodnie z art. 3 ust. 1 karty Republika Armenii oświadcza, że językami mniejszościowymi w rozumieniu Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych na terytorium Republiki Armenii są: asyryjski, jezydzki, grecki, rosyjski i kurdyjski.”

„Zgodnie z art. 2 ust. 2 karty Republika Armenii oświadcza, że będzie stosować poniższe postanowienia karty w stosunku do języków: asyryjskiego, jezydzkiego, greckiego, rosyjskiego i kurdyjskiego:

art. 8 — Szkolnictwo ust. 1 pkt a (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), f (iii)

art. 9 — Władze sądownicze ust. 1 pkt a (ii), (iii) oraz (iv), b (ii), c (ii) oraz (iii), d ust. 3 art. 10 — Władze administracyjne i służby publiczne ust. 1 pkt a (iv) oraz (v), b; ust. 2 pkt b, f, g; ust. 3 pkt c; ust. 4 pkt c ust. 5

art. 11 — Media ust. 1 pkt a (iii), b (ii), c (ii), e ust. 2 i 3

art. 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury ust. 1 pkt a, d, f ust. 2 i 3

art. 13 — Życie gospodarcze i społeczne ust. 1 pkt b, c, d; ust. 2 pkt b, c art. 14 — Wymiana transgraniczna pkt a i b”

Republika Austrii

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Austria oświadcza, że językami mniejszościowymi w rozumieniu karty na terytorium Republiki Austrii są: burgenlandzko-chorwacki, słoweński, węgierski, czeski, słowacki oraz język romski używany przez mniejszość etniczną Romów w Austrii.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 karty, po wejściu w życie karty w Republice Austrii, Republika Austrii określi języki mniejszościowe, do których zastosowanie mają postanowienia określone zgodnie z art. 2 ust. 2 karty:

Język burgenlandzko-chorwacki w burgenlandzko-chorwackim obszarze językowym w Burgenlandzie:

art. 8 ust. 1 pkt a (ii), b (ii), c (iii), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i; ust. 2

art. 9 ust. 1 pkt a (ii) oraz (iii), b (ii) oraz (iii), c (ii) oraz (iii), d; ust. 2 pkt a art. 10 ust. 1 pkt a (iii), c; ust. 2 pkt b, d; ust. 4 pkt a; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, d; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt d art. 14 pkt b

Język słoweński w słoweńskim obszarze językowym w Karyntii:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), b (ii), c (iii), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i; ust. 2

art. 9 ust. 1 pkt a (ii) oraz (iii), b (ii) oraz (iii), c (ii) oraz (iii), d; ust. 2 pkt a art. 10 ust. 1 pkt a (iii), c; ust. 2 pkt b, d; ust. 4 pkt a; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, d, f, ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt d art. 14 pkt b

Język węgierski w węgierskim obszarze językowym w Burgenlandzie:

art. 8 ust. 1 pkt a (ii), b (ii), c (iii), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i; ust. 2

art. 9 ust. 1 pkt a (ii) oraz (iii), b (ii) oraz (iii), c (ii) oraz (iii), d; ust. 2 pkt a art. 10 ust. 1 pkt a (iii), c; ust. 2 pkt b, d; ust. 4 pkt a; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, d; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt d art. 14 pkt b

Oddzielny opis postanowień odnoszących się do terytoriów poszczególnych krajów związkowych, uwzględniający sytuację każdego z języków w danym kraju związkowym, jest włączony do dokumentów federalnych struktur Republiki Austrii.

Część II karty ma zastosowanie do języków: burgenlandzko-chorwackiego, słoweńskiego, węgierskiego, czeskiego, słowackiego oraz języka romskiego, używanego przez mniejszość etniczną Romów w Austrii, od dnia jej wejścia w życie na terytorium Republiki Austrii. Punktem odniesienia dla tych języków będą cele i zasady zawarte w art. 7 karty. Jednocześnie w ten sposób prawo i praktyki administracyjne Austrii będą spełniać indywidualne wymogi sformułowane w Części III karty.

W odniesieniu do języka czeskiego w kraju związkowym Wiedeń:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv)

art. 11 ust. 1 pkt d, f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a oraz d; ust. 3

art. 14 pkt b

W odniesieniu do języka słowackiego w kraju związkowym Wiedeń:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv)

art. 11 ust. 1 pkt d, f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a oraz d; ust. 3

art. 14 pkt b

W odniesieniu do języka Romów w Burgenlandzie:

art. 8 ust. 1 pkt f (iii)

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), d, f (ii)

art. 12 ust. 1 pkt a oraz d; ust. 3

art. 14 pkt b

W odniesieniu do języka słoweńskiego w Styrii:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), e (iii), f (iii)

art. 11 ust. 1 pkt d, e (i), f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a oraz d; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt d art. 14 pkt b

W odniesieniu do języka węgierskiego w kraju związkowym Wiedeń:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), e (iii), f (iii)

art. 11 ust. 1 pkt d, e (i), f (ii)

art. 12 ust. 1 pkt a oraz d; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt d art. 14 pkt b

Oddzielny opis postanowień odnoszących się do terytoriów poszczególnych krajów związkowych jest włączony do dokumentów federalnych struktur Republiki Austrii, uwzględniając sytuację każdego z języków w danym kraju związkowym.

Zgodnie z wewnętrznym podziałem uprawnień w Austrii, sposób, w jaki wyżej wymienione postanowienia zawarte w Części III zostaną wdrożone w drodze uregulowań prawnych i procedur administracyjnych, przy należytym uwzględnieniu celów i zasad wyszczególnionych w art. 7 karty, leży w gestii Federacji lub właściwego kraju związkowego.”

Republika Chorwacji

Zastrzeżenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Republika Chorwacji oświadcza, zgodnie z art. 21 Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, że postanowienia art. 7 ust. 5 karty nie mają zastosowania w stosunku do Republiki Chorwacji.”

Oświadczenia zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Republika Chorwacji oświadcza, zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, że niżej wymienione ustępy karty mają zastosowanie do języków: włoskiego, serbskiego, węgierskiego, czeskiego, słowackiego, rusińskiego, ukraińskiego:

— w art. 8

ust. 1 pkt a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (ii), f (ii), g, h

— w art. 9

ust. 1 pkt a (ii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d ust. 2 pkt a

— w art. 10

ust. 1 pkt a (iii), a (iv), b, c ust. 2 pkt a, b, c, d, g ust. 3 pkt a, b, c ust. 5

— w art. 11

ust. 1 pkt a (iii), d, e (ii) ust. 2 ust. 3

— w art. 12

ust. 1 pkt a, f, g

— w art. 13

ust. 1 pkt a, b, c

— w art. 14”

„Republika Chorwacji oświadcza, w odniesieniu do art. 1 pkt b karty, że zgodnie z postanowieniami chorwackiej władzy ustawodawczej, wyrażenie „terytorium, na którym używane są języki regionalne lub języki mniejszościowe” odnosi się do tych obszarów, na których zezwolono na oficjalne używanie języków mniejszościowych na mocy praw lokalnych, uchwalonych przez jednostki samorządu lokalnego, stosownie do art. 12 Konstytucji Republiki Chorwacji oraz art. 7 i 8 Konstytucyjnych praw człowieka i wolności obywatelskich oraz praw wspólnot narodowych i etnicznych oraz mniejszości narodowych, zamieszkujących w Republice Chorwacji.”

Republika Cypryjska

Oświadczenie zawarte w liście Charge cTAffaires ad interim Stałego Przedstawicielstwa Cypru z dnia 3 sierpnia 2005 r.:

„W czasie ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych Republika Cypryjska złożyła w dniu 26 sierpnia 2002 r. oświadczenie, które mogło być uznane za pozostające w sprzeczności z postanowieniami karty, co do zobowiązań z niej wynikających.

W celu usunięcia wszelkich wątpliwości i wyjaśnienia zasięgu podjętych zobowiązań. Republika Cypryjska niniejszym wycofuje oświadczenie z dnia 26 sierpnia 2002 r. i zastępuje je poniższym oświadczeniem:

Republika Cypryjska, potwierdzając swawolę poszanowania celów i zasad Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, oświadcza, że zamierza stosować postanowienia Części II karty, zgodnie z art. 2 ust. 1, do języka ormiańskiego jako języka nieterytorialnego w rozumieniu art. 1 pkt c karty.

Republika Cypryjska stwierdza, że jej Konstytucja i ustawodawstwo skutecznie bronią zasady równości i niedyskryminacji z powodu przynależności danej osoby do społeczności, jej rasy, religii, języka, płci, przekonań politycznych lub innych, pochodzenia narodowego lub społecznego, urodzenia, koloru skóry, zamożności, klasy społecznej lub z jakiegokolwiek innego powodu.”

Oświadczenie zawarte w nocie werbalnej Stałego Przedstawicielstwa Cypru z dnia 5 listopada 2008 r.:

„W nawiązaniu do oświadczenia z dnia 3 sierpnia 2005 r.. Republika Cypryjska oświadcza, że cypryjski arabski jest językiem w rozumieniu Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, do którego stosuje się postanowienia Części II karty w związku z art. 2 ust. 1.

W wykonaniu tego. Republika Cypryjska oświadcza ponadto, że język cypryjski arabski od dawna używany jest we wsi Kormakitis, kolebce wspomnianego języka, znajdującej się na obszarze Republiki Cypryjskiej będącej pod turecką okupacją wojskową od 1974 r., wobec którego Republika nie sprawuje skutecznej kontroli. Wyklucza to jakąkolwiek interpretację postanowień karty pod tym względem, która byłaby sprzeczna z nim, szczególnie z jej art. 5.”

Czarnogóra

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym złożonym przez Serbię i Czarnogórę w dniu 15 lutego 2006 r. i uaktualnione listem Ministra Spraw Zagranicznych Czarnogóry z dnia 13 października 2006 r.:

„Zgodnie z art. 2 ust. 2 karty, Czarnogóra akceptuje zastosowanie następujących postanowień w Republice Czarnogóry w odniesieniu do języków albańskiego i romskiego:

art. 8 ust. 1 pkt a (iii), a (iv), b (ii), b (iv), c (iii), c (iv), d (iv), e (ii), f (iii), g, h art. 9 ust. 1 pkt a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d, ust. 2 pkt a, b, c, ust. 3

art. 10 ust. 1 pkt a (iii), a (iv), a (v), c, ust. 2 pkt b, d, g, ust. 3 pkt a, ust. 4 pkt a, c, ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), ust. 2, ust. 3

art. 12 ust. 1 pkt a, b, c, f, ust. 2

art. 13 ust. 1 pkt c”

Zastrzeżenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym złożonym przez Serbię i Czarnogórę w dniu 15 lutego 2006 r.:

„W odniesieniu do art. 1 pkt b karty, Serbia i Czarnogóra oświadczają, że wyrażenie „terytorium, na którym używany jest język regionalny lub mniejszościowy” odnosi się do tych obszarów, na których zezwolono na oficjalne używanie języków mniejszościowych i regionalnych na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego.”

Republika Czeska

Oświadczenia zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Niniejszym Republika Czeska oświadcza, że będzie stosować postanowienia karty w zgodności z jej porządkiem konstytucyjnym oraz właściwymi umowami międzynarodowymi, którymi jest związana.

Pomimo dotychczasowego braku krajowej regulacji odnoszącej się do oficjalnego języka Republiki Czeskiej, dla osiągnięcia celów określonych w karcie, językami mniejszościowymi w Republice Czeskiej są języki spełniające przesłanki określone w artykule 1.a. Pozostając w zgodności z kartą. Republika Czeska niniejszym oświadcza, że językami mniejszościowymi są języki: słowacki, polski, niemiecki, romski, w odniesieniu do których zastosowanie znajdą wszystkie postanowienia Części II karty.”

„Republika Czeska oświadcza, że zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 1 karty, zastosuje poniższe postanowienia Części III karty do następujących języków:

Język polski w Regionie Śląsko-Morawskim, na terytorium dystryktów Frydek-Mistek oraz Karvina:

Art. 8, ust. 1 a (i), a (ii), b (i), b (ii), c (i), c (ii), d (ii), e (iii), f (iii), g, h, i, ust. 2;

Art. 9, ust. 1 a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d, ust. 2a;

Art. 10, ust. 1 a (iv), ust. 2 b, e, f, g, ust. 4 a, ust. 5; Art. 11, ust. 1 a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), ust. 2;

Art. 12, ust. 1 a, f, g, ust. 2, ust. 3;

Art. 13, ust. 1 c, ust. 2 e; Art. 14 a, b.

Język słowacki na całym terytorium Republiki Czeskiej:

Art. 8, ust. 1 a (iv), b (iv), e (iii), g, i, ust. 2;

Art. 9, ust. 1 a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d, ust. 2 a;

Art. 10, ust. 1 a (iv), a (v), ust. 2 b, e, f, ust. 3 c, ust. 4 a, ust. 5;

Art. 11, ust. 1 a (iii), b (ii), d, e (i), ust. 2;

Art. 12, ust. 1 a, f, g, ust. 2, ust. 3;

Art. 13, ust. 1 c, ust. 2 e; Art. 14 a, b.”

Królestwo Danii

Oświadczenia zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, Dania oświadcza, iż będzie stosować następujące postanowienia, zawarte w Części III karty, w odniesieniu do języka mniejszości niemieckiej w Południowej Jutlandii:

art. 8 ust. 1 pkt a (iii), b (iv), c (iii) oraz (iv), d (iii), e (ii), f (ii), g, h, i; ust. 2

art. 9 ust. 1 pkt b (iii), c (iii); ust. 2 pkt a, b, c art. 10 ust. 1 pkt a (v); ust. 4 pkt c; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt b (i) oraz (ii), c (i) oraz (ii), d, e (i), f (ii), g; ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, b, d, e, f, g; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, c, d; ust. 2 pkt c art. 14 pkt a, b

Rząd duński uważa, że art. 9 ust. 1 pkt b (iii) i c (iii), nie wykluczają zasady wymagania przez krajowe prawo proceduralne załączania tłumaczenia do dokumentów sądowych, sporządzonych w języku obcym.”

„Królestwo Danii obejmuje Danię, Wyspy Owcze oraz Grenlandię.

Rozdział 11 ustawy nr 137 z dnia 23 marca 1948 r. o autonomii Wysp Owczych stwierdza, że „język farerski uznaje się za język podstawowy, jednak mieszkańcy Wysp powinni nauczyć się języka duńskiego w stopniu dobrym i z należytą starannością; w sprawach publicznych zaś można używać zarówno języka duńskiego, jak i języka farerskiego”. Na mocy wspomnianej ustawy język farerski znajduje się pod znaczną ochroną, stąd postanowienia karty nie będą miały w jego przypadku zastosowania; por. art. 4 ust. 2 karty. Z tego powodu rząd duński nie zamierza przedstawiać okresowych raportów, zgodnie z art. 15 karty w odniesieniu do języka farerskiego.

Ratyfikowanie karty przez Danię w żadnym przypadku nie może wpłynąć ujemnie na wyniki negocjacji w sprawie przyszłego statusu konstytucyjnego Wysp Owczych.

Rozdział 9 ustawy nr 577 z dnia 29 listopada 1978 r. o autonomii Grenlandii stwierdza, że:

1) język grenlandzki jest językiem podstawowym, języka duńskiego należy nauczać z należytą starannością;

2) w sprawach oficjalnych można używać jednego z tych dwóch języków.

Na mocy wspomnianej ustawy, język grenlandzki znajduje się pod znaczną ochroną, stąd też postanowienia karty nie mają zastosowania w odniesieniu do tego języka; por. art. 4 ust. 2 karty. Z tego powodu rząd duński nie zamierza przedstawiać okresowych raportów, zgodnie z art. 15 karty, w odniesieniu do języka grenlandzkiego.”

Republika Finlandii

Oświadczenia zawarte w dokumencie przyjęcia:

„Finlandia oświadcza, zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1, że stosuje następujące postanowienia zawarte w Części III karty do języka saamskiego, zaliczanego w Finlandii do języków regionalnych lub mniejszościowych:

w art. 8

ust. 1 pkt a (i), b (i), c (i), d (ii), e (ii), f (ii), g, h, i ust. 2

w art. 9

ust. 1 pkt a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d

ust. 1 pkt a (iii), b, c ust. 2 pkt a, b, c, d, e, f, g ust. 3 pkt b ust. 4 pkt a, b ust. 5 w art. 11

ust. 1 pkt a (iii), b (i), c (ii), d, e (i), f (ii)

ust. 2

ust. 3 w art. 12

ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g, h ust. 2

ust. 3 w art. 13

ust. 1 pkt a, c, d ust. 2 pkt b, c w art. 14

pkt a pkt b”

„Finlandia oświadcza, zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1, że do języka szwedzkiego, który w Finlandii jest językiem oficjalnym, mniej powszechnie używanym, stosuje poniższe postanowienia zawarte w Części III karty:

w art. 8

ust. 1 pkt a (i), b (i), c (i), d (i), e (i), f (i), g, h, i ust. 2 w art. 9

ust. 1 pkt a (i), a (ii), a (iii), a (iv), b (i), b (ii), b (iii), c (i), c (ii), c (iii), d ust. 2 pkt a ust. 3

w art. 10

ust. 1 pkt a (i), b, c ust. 2 pkt a, b, c, d, e, f, g ust. 3 pkt a ust. 4 pkt a, b ust. 5

w art. 11

ust. 1 pkt a (iii), b (i), c (ii), d, e (i), f (ii)

ust. 2

ust. 3 w art. 12

ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g, h ust. 2

ust. 3 w art. 13

ust. 1 pkt a, c, d ust. 2 pkt a, b, c, d, e w art. 14

pkt a pkt b”

„Finlandia oświadcza, zgodnie z art. 7 ust. 5, że zobowiązuje się do wprowadzenia w życie mutatis mutandis, zasad wyszczególnionych w ust. od 1 do 4 wspomnianego artykułu w stosunku do języka romskiego oraz innych języków nieterytorialnych, używanych w Finlandii.”

Królestwo Hiszpanii

Oświadczenia zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Hiszpania oświadcza, że dla celów wymienionych artykułów, językami regionalnymi lub językami mniejszościowymi są języki uznawane za oficjalne w statutach autonomii Autonomicznego Kraju Basków, Katalonii, Balearów, Galicji, Walencji i Nawary.

Dla celów, o których mowa powyżej, Hiszpania oświadcza również, iż języki chronione w ramach statutów autonomii na obszarach, na których są tradycyjnie używane, uznaje się również za języki regionalne lub języki mniejszościowe.

Do języków wymienionych w pierwszym ustępie zastosowanie mają następujące postanowienia Części III karty:

art. 8

ust. 1 pkt a (i), b (i), c (i), d (i), e (iii), f (i), g, h, i ust. 2

art. 9

ust. 1 pkt a (i), (ii), (iii) oraz (iv), b (i), (ii) oraz (iii), c (i), (ii) oraz (iii), d ust. 2 pkt a ust. 3

art. 10

ust. 1 pkt a (i),b,c ust. 2 pkt a, b, c, d, e, f, g ust. 3 pkt a, b ust. 4 pkt a, b, c ust. 5

art. 11

ust. 1 pkt a (i), b (i), c (i), d, e (i), f (ii), g ust. 2 ust. 3

art. 12

ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g, h ust. 2 ust. 3

art. 13

ust. 1 pkt a, b, c, d ust. 2 pkt a, b, c, d,e art. 14 pkt a pkt b

Wszystkie postanowienia Części III karty, które można w sposób uzasadniony stosować zgodnie z celami i zasadami ustanowionymi w art. 7, będą miały zastosowanie do języków wymienionych w ust. 2.”

Księstwo Liechtensteinu

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Księstwo Liechtensteinu oświadcza zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz stosownie do art. 3 ust. 1 Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych z dnia 5 listopada 1992 r., że w czasie ratyfikacji na terytorium Księstwa Liechtensteinu nie występowały języki regionalne ani języki mniejszościowe w rozumieniu karty.”

Królestwo Niderlandów

Oświadczenia zawarte w dokumencie przyjęcia:

„Królestwo Niderlandów akceptuje wspomnianą kartę na obszarze Europy.”

„Królestwo Niderlandów oświadcza, zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz zgodnie z art. 3 ust. 1 Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, że zastosuje poniższe postanowienia zawarte w Części III karty do języka fryzyjskiego w prowincji Fryzja:

w art. 8

ust. 1 pkt a (ii), b (ii), c (iii), e (ii), f (i), g, h, i ust. 2 w art. 9

ust. 1 pkt a (ii), a (iii), b (iii), c (ii), c (iii)

ust. 2 pkt b w art. 10

ust. 1 pkt a (v), c ust. 2 pkt a, b, c, d, e, f, g ust. 4 pkt a, c ust. 5 w art. 11

ust. 1 pkt a (iii), b (ii), c (ii), f (ii)

ust. 2 w art. 12

ust. 1 pkt a, b, d, e, f, g, h ust. 2

ust. 3 w art. 13

ust. 1 pkt a, c, d ust. 2 pkt b, c

w art. 14 pkt a pkt b

Królestwo Niderlandów oświadcza również, iż zasady wyszczególnione w Części II karty będą stosowane w odniesieniu do języków dolnosaksońskich używanych w Niderlandach oraz, zgodnie z art. 7 ust. 5, do języka jidysz oraz języków romskich.”

Oświadczenie zawarte w nocie werbalnej Stałego Przedstawicielstwa Niderlandów z dnia 18 marca 1997 r.:

„Królestwo Niderlandów oświadcza, zgodnie z art. 2 ust. 1 Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych z dnia 5 listopada 1992 r., że zasady wyszczególnione w Części II karty zostaną zastosowane do języka limburskiego używanego w Niderlandach.”

Republika Federalna Niemiec

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Językami mniejszościowymi w rozumieniu Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w Republice Federalnej Niemiec są: duński, górnołużycki, dolnołużycki, północnofryzyjski i wschodniofryzyjski oraz język romski niemieckich Sinti i Roma; językiem regionalnym w rozumieniu karty na terytorium Republiki Federalnej jest język dolnoniemiecki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 karty, po jej wejściu w życie w stosunku do Republiki Federalnej Niemiec, Republika Federalna określi języki regionalne i języki mniejszościowe, do których zastosowanie będą miały postanowienia określone zgodnie z art. 2 ust. 2 karty:

Język duński w duńskim obszarze językowym w Szlezwiku-Holsztynie:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), b (iv), c (iii), c (iv), d (iii), e (ii), f (ii), f (iii), g, h, i; ust. 2

art. 9 ust. 1 pkt b (iii), c (iii); ust. 2 pkt a art. 10 ust. 1 pkt a (v); ust. 4 pkt c; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), d, e (ii), f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt c, d, e, f, g; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, c, d; ust. 2 pkt c art. 14 pkt a, b

Język górnołużycki w górnołużyckim obszarze językowym w Saksonii:

art. 8 ust. 1 pkt a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (ii), f (iii), g, h, i; ust. 2

art. 9 ust. 1 pkt a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d; ust. 2 pkt a art. 10 ust. 1 pkt a (iv), a (v); ust. 2 pkt a, b, g; ust. 3 pkt b, c; ust. 4 pkt c; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g, h; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, c, d; ust. 2 pkt c

Język dolnołużycki w dolnołużyckim obszarze językowym w Brandenburgii:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), b (iv), c (iv), e (iii), f (iii), g, h, i art. 9 ust. 1 pkt a (ii), a (iii), b (iii), c (iii), ust. 2 pkt a art. 10 ust. 1 pkt a (iv), a (v); ust. 2 pkt b, g; ust. 3 pkt b, c; ust. 4 pkt a, c; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), d, e (i); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g, h; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, c, d

Język północnofryzyjski w północnofryzyjskim obszarze językowym w Szlezwiku-Holsztynie:

art. 8 ust. 1 pkt a (iii), a (iv), b (iv), c (iv), e (ii), f (iii), g, h, i; ust. 2

art. 9 ust. 1 pkt b (iii), c (iii); ust. 2 pkt a art. 10 ust. 1 pkt a (v), ust. 4 pkt c; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), d, e (ii),f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g, h; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, c, d art. 14 pkt a

Język wschodniofryzyjski we wschodniofryzyjskim obszarze językowym w Dolnej Saksonii:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), e (ii), f (iii), g, i art. 9 ust. 1 pkt b (iii), c (iii); ust. 2 pkt a art. 10 ust. 1 pkt a (v), c; ust. 2 pkt a, b, c, d, e, f; ust. 4 pkt a, c; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), d, e (ii),f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, c, d

Język dolnoniemiecki w Wolnym Mieście Hanzeatyckim Brema, Wolnym i Hanzeatyckim Mieście Hamburg, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie:

zobowiązania dotyczące języka dolnoniemieckiego na terytorium Wolnego Miasta Hanzeatyckiego Brema, Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztyna:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), e (ii), g art. 9 ust. 1 pkt b (iii), c (iii); ust. 2 pkt a art. 10 ust. 1 pkt a (v), c; ust. 2 pkt a, b, f art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), d, e (ii),f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, d, f; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, c oraz dodatkowo:

w Wolnym Hanzeatyckim Mieście Brema:

art. 8 ust. 1 pkt b (iii), c (iii), f (i), h art. 10 ust. 2 pkt c, d, e art. 11 ust. 1 pkt g art. 12 ust. 1 pkt b, c, e, g art. 13 ust. 2 pkt c w Wolnym i Hanzeatyckim Mieście Hamburg: art. 8 ust. 1 pkt b (iii), c (iii), d (iii), f (ii), h, i art. 10 ust. 2 pkt e; ust. 4 pkt c art. 11 ust. 1 pkt g art. 12 ust. 1 pkt g art. 13 ust. 1 pkt d; ust. 2 pkt c w Meklemburgii-Pomorzu Przednim: art. 8 ust. 1 pkt b (iii), c (iii), d (iii), h, i art. 10 ust. 4 pkt c art. 12 ust. 1 pkt b, c, e, h art. 13 ust. 1 pkt d; ust. 2 pkt c w Dolnej Saksonii: art. 8 ust. 1 pkt f (iii), i art. 10 ust. 2 pkt c, d, e; ust. 4 pkt a, c art. 12 ust. 1 pkt b, c, e, g; ust. 2 art. 13 ust. 1 pkt d art. 14 pkt a, b w Szlezwiku-Holsztynie:

art. 8 ust. 1 pkt b (iii), c (iii), f (iii), h, i; ust. 2

art. 10 ust. 4 pkt c art. 12 ust. 1 pkt b, c, g art. 13 ust. 1 pkt d; ust. 2 pkt c.

Oddzielny opis postanowień odnoszących się do terytoriów poszczególnych krajów związkowych jest włączony do dokumentów federalnych struktur Republiki Federalnej Niemiec, uwzględniając sytuację każdego z języków w danym kraju związkowym.

Język romski niemieckich Sinti i Roma na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i język dolnoniemiecki na terytorium Brandenburgii, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Saksonii-Anhalt będą objęte ochroną stosownie do Części II karty.

Część II Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych będzie stosowana na terytorium Republiki Federalnej Niemiec po wejściu karty w życie w odniesieniu do języka romskiego — języka mniejszościowego niemieckich Sinti i Romów oraz do regionalnego języka dolnoniemieckiego na terytorium Brandenburgii, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Saksonii-Anhalt, zgodnie z oświadczeniem Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 stycznia 1998 r. Punktem odniesienia dla tych języków będą cele i zasady zawarte w art. 7 karty. Jednocześnie prawo niemieckie oraz procedury administracyjne będą spełniać w ten sposób indywidualne wymogi sformułowane w Części III karty:

w odniesieniu do języka romskiego dla terytorium Republiki Federalnej Niemiec:

art. 8 ust. 1 pkt f (iii), g, h art. 9 ust. 1 pkt b (iii), c (iii); ust. 2 pkt a art. 10 ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt d, e (ii), f (ii), g; ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt g; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, c, d art. 14 pkt a oraz dodatkowo:

w Badenii-Wirtembergii:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), e (iii)

art. 10 ust. 4 pkt c art. 12 ust. 1 pkt a, d, f; ust. 2

w Kraju Związkowym Berlin:

art. 8 ust. 1 pkt a (i) oraz (ii), b (i), (ii), (iii) oraz (iv), e (i), (ii) oraz (iii), i; ust. 2

art. 11 ust. 1 pkt b (i) oraz (ii), c (ii), e (i) oraz (ii)

art. 12 ust. 1 pkt a, d, f

w Wolnym i Hanzeatyckim Mieście Hamburg:

art. 8 ust. 1 pkt b (iv), c (iv)

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii)

art. 12 ust. 1 pkt a, d, f

w Hesji:

art. 8 ust. 1 pkt a (iii) oraz (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), i; ust. 2

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), e (i)

art. 12 ust. 1 pkt a, d, f; ust. 2

w Nadrenii Północnej-Westfalii:

art. 8 ust. 1 pkt e (iii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, d, f; ust. 2

w Dolnej Saksonii:

art. 12 ust. 1 pkt a, d, f

w Nadrenii-Palatynacie:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), e (iii)

art. 11 ust. 1 pkt c (ii)

art. 12 ust. 1 pkt a, d, f

w Szlezwiku-Holsztynie:

art. 10 ust. 1 pkt a (v); ust. 2 pkt b; ust. 4 pkt c

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii)

art. 12 ust. 1 pkt a, d, f; ust. 2

w odniesieniu do języka dolnoniemieckiego

w Brandenburgii:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), b (iv), c (iv), f (iii), g

art. 9 ust. 2 pkt a

art. 10 ust. 2 pkt b; ust. 3 pkt c

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), d, e (ii),f (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, f, g

w Nadrenii Północnej-Westfalii:

art. 8 ust. 1 pkt e (iii), g, h; ust. 2

art. 9 ust. 1 pkt b (iii), c (iii); ust. 2 pkt a

art. 11 ust. 1 pkt d; ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, d, e, f, g, h; ust. 2

art. 13 ust. 1 pkt a, c, d

w Saksonii-Anhalt:

art. 8 ust. 1 pkt a (iv), b (iv), c (iv), g, h

art. 9 ust. 2 pkt a

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), e (ii); ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt a, f, g, h.

Oddzielny opis postanowień odnoszących się do terytoriów poszczególnych krajów związkowych jest włączony do dokumentów federalnych struktur Republiki Federalnej Niemiec, uwzględniając sytuację każdego z języków w danym kraju związkowym.

Zgodnie z wewnętrznym podziałem uprawnień, sposób, w jaki wyżej wymienione postanowienia zawarte w Części III karty zostaną wdrożone w drodze uregulowań prawnych i procedur administracyjnych, przy należytym uwzględnieniu celów i zasad wyszczególnionych w art. 7 karty, leży w gestii federacji lub właściwego kraju związkowego. Wszelkie szczegóły zostaną zawarte w procedurze powołującej ustawę federalną, wyrażającą zgodę władzy ustawodawczej na przyjęcie karty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Memorandum do karty.”

Oświadczenie zawarte w liście Stałego Przedstawiciela Niemiec z dnia 17 marca 2003 r.:

„Zgodnie z art. 3 ust. 2 karty Republika Federalna Niemiec wskazuje, że do języków wymienionych poniżej będą miały zastosowanie postanowienia określone zgodnie z art. 2 ust. 2 karty:

język północnofryzyjski w północnofryzyjskim obszarze językowym

w Szlezwiku-Holsztynie:

art. 10 ust. 2 pkt g język wschódniofryzyjski we wschodniofryzyjskim obszarze językowym

w Dolnej Saksonii:

art. 10 ust. 2 pkt g język romski

na terytorium Hesji:

art. 8 ust. 1 pkt a (iii) oraz (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), i; ust. 2

art. 10 ust. 2 pkt e, f; ust. 3 pkt c; ust. 4 pkt c

art. 11 ust. 1 pkt b (ii), c (ii), e (i)

art. 12 ust. 1 pkt a, d, f; ust. 2

W związku z przedsięwzięciami podejmowanymi na terytorium całego państwa:

art. 8 ust. 1 pkt f (iii), g, h

art. 9 ust. 1 pkt b (iii), c (iii), ust. 2 pkt a

art. 10 ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt d, e (ii), f (ii), g, ust. 2

art. 12 ust. 1 pkt g, ust. 3

art. 13 ust 1 pkt a, c, d

art. 14 pkt a”

Królestwo Norwegii

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Zobowiązujemy się do wykonania postanowień zawartych w Częściach I, II, IV i V karty oraz, zgodnie z art. 2 ust. 2, postanowień zawartych w następujących artykułach, ustępach i punktach Części III karty:

art. 8

ust. 1 pkt a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (ii), f (ii), g, h, i ust. 2

art. 9

ust. 1 pkt a (i—iv), b (i—iii), d ust. 2 pkt a ust. 3

art. 10

ust. 1 pkt a (iii), b, c ust. 2 pkt a, b, c, d, e, f, g ust. 3 pkt b ust. 4 pkt a ust. 5

art. 11

ust. 1 pkt a (iii), b (i), c (ii), e (i), f (ii), g ust. 2 art. 12

ust. 1 pkt a, d, e, f, g, h ust. 2

ust. 3 art. 13

ust. 2 pkt c, e art. 14 pkt b

Wyżej wymienione ustępy i punkty będą miały zastosowanie do języka saamskiego, zgodnie z art. 3 ust. 1.”

Rumunia

Oświadczenia zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Rumunia oświadcza, że:

1. Postanowienia karty mają zastosowanie do następujących języków mniejszościowych używanych na terytorium Rumunii:

a.  języka albańskiego;

b.  języka ormiańskiego;

c.  języka bułgarskiego;

d.  języka czeskiego;

e.  języka chorwackiego;

f.  języka niemieckiego;

g.  języka greckiego;

h.  języka włoskiego;

i.  języka jidysz;

j.  języka macedońskiego;

k.  języka węgierskiego;

I.  języka polskiego;

m.  języka romskiego;

n.  języka rosyjskiego;

o.  języka rusińskiego;

p.  języka serbskiego;

q.  języka słowackiego;

r.  języka tatarskiego;

s.  języka tureckiego;

t.  języka ukraińskiego;

2. Zgodnie z prawem Rumunii, języki regionalne lub mniejszościowe odnoszą się do języków mniejszości narodowych.”

„Rumunia oświadcza, że stosownie do artykułu 2 ustęp 1 niniejszej karty postanowienia Części II niniejszej karty mają zastosowanie do następujących języków regionalnych lub mniejszościowych:

a. języka albańskiego;

b. języka ormiańskiego;

c. języka greckiego;

d. języka włoskiego;

e. języka jidysz;

f. języka macedońskiego;

g. języka polskiego;

h. języka romskiego;

i. języka rusińskiego;

j. języka tatarskiego.”

„Rumunia oświadcza, że stosownie do artykułu 2 ustęp 2 oraz artykułu 3 ustęp 1 niniejszej karty postanowienia zawarte w Części III karty mają zastosowanie do następujących języków mniejszości narodowych:

a. język bułgarski:

■ Artykuł 8 — Szkolnictwo:

— ust. 1 pkt a(ii), b(ii), c(iii), d(iv), e(ii), g, h, i;

— ust. 2;

■ Artykuł 9 — Władze sądownicze:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;

— ust. 2 pkt a;

— ust. 3;

■ Artykuł 10 — Władze administracyjne i służby publiczne:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), a(iv), a(v);

— ust. 2 pkt b, c, d, e, f, g;

— ust. 3 pkt a, b, c;

— ust. 4 pkt b, c;

— ust. 5;

■ Artykuł 11 — Media:

— ust. 1 pkt a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury:

— ust. 1;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 13 — Życie gospodarcze i społeczne:

— ust. 1 pkt a, b;

■ Artykuł 14 — Wymiana transgraniczna:

— ust. a;

— ust. b;

b. język czeski:

■ Artykuł 8 — Szkolnictwo:

— ust. 1 pkt a(ii), b(ii), c(iii), d(iv), g, i;

— ust. 2;

■ Artykuł 9 — Władze sądownicze:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;

— ust. 2 pkt a;

— ust. 3;

■ Artykuł 10 — Władze administracyjne i służby publiczne:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), a(iv), a(v);

— ust. 2 pkt b, c, d, e, f, g;

— ust. 3 pkt a, b, c;

— ust. 4 pkt b, c;

— ust. 5;

■ Artykuł 11 — Media:

— ust. 1 pkt a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury:

— ust. 1;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 13 — Życie gospodarcze i społeczne:

— ust. 1 pkt a, b;

■ Artykuł 14 — Wymiana transgraniczna:

— ust. a;

— ust. b;

c. język chorwacki:

■ Artykuł 8 — Szkolnictwo:

— ust. 1 pkt a(i), b(i), c(ii), e(iii), g, h, i;

— ust. 2;

■ Artykuł 9 — Władze sądownicze:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;

— ust. 2 pkt a;

— ust. 3;

■ Artykuł 10 — Władze administracyjne i służby publiczne:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), a(iv), a(v);

— ust. 2 pkt b, d, f, g;

— ust. 3 pkt a, b;

— ust. 4 pkt b, c;

— ust. 5;

■ Artykuł 11 — Media:

— ust. 1 pkt a(iii), c(ii), d, e(i), g;

— ust. 2;

■ Artykuł 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury:

— ust. 1;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 13 — Życie gospodarcze i społeczne:

— ust. 1 pkt a, b;

■ Artykuł 14 — Wymiana transgraniczna:

— ust. a;

— ust. b;

d. język niemiecki:

■ Artykuł 8 — Szkolnictwo:

— ust. 1 pkt a(i), b(i), c(i), d(i), e(i), f(iii), g, h, i;

— ust. 2;

■ Artykuł 9 — Władze sądownicze:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;

— ust. 2 pkt a;

— ust. 3;

■ Artykuł 10 — Władze administracyjne i służby publiczne:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), a(iv), a(v), b, c;

— ust. 2 pkt b, c, d, e, f, g;

— ust. 3 pkt a, b, c;

— ust. 4 pkt b, c;

— ust. 5;

■ Artykuł 11 — Media:

— ust. 1 pkt a(iii), b(ii), d, e(i), f(i), g;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury:

— ust. 1;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 13 — Życie gospodarcze i społeczne:

— ust. 1 pkt a, b, c;

— ust. 2 pkt c, d, e;

■ Artykuł 14 — Wymiana transgraniczna:

— ust. a;

— ust. b;

e. język węgierski:

■ Artykuł 8 — Szkolnictwo:

— ust. 1 pkt a(i), b(i), c(i), d(i), e(i), f(i), g, h, i;

— ust. 2;

■ Artykuł 9 — Władze sądownicze:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;

— ust. 2 pkt a;

— ust. 3;

■ Artykuł 10 — Władze administracyjne i służby publiczne:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), a(iv), a(v), b, c;

— ust. 2 pkt b, c, d, e, f, g;

— ust. 3;

— ust. 4 pkt b, c;

— ust. 5;

■ Artykuł 11 — Media:

— ust. 1 pkt a(ii), b(i), c(i), d, e(i), f(i), g;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury:

— ust. 1;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 13 — Życie gospodarcze i społeczne:

— ust. 1;

— ust. 2 pkt c, d, e;

■ Artykuł 14 — Wymiana transgraniczna:

— ust. a;

— ust. b;

f. język rosyjski:

■ Artykuł 8 — Szkolnictwo:

— ust. 1 pkt a(iii), b(iii), c(iii), d(iv), e(ii), f(iii), g, h, i;

— ust. 2;

■ Artykuł 9 — Władze sądownicze:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;

— ust. 2 pkt a;

— ust. 3;

■ Artykuł 10 — Władze administracyjne i służby publiczne:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), a(iv), a(v);

— ust. 2 pkt b, d, f, g;

— ust. 3 pkt a, b;

— ust. 4 pkt b, c;

— ust. 5;

■ Artykuł 11 — Media:

— ust. 1 pkt a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury:

— ust. 1;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 13 — Życie gospodarcze i społeczne:

— ust. 1 pkt a, b;

■ Artykuł 14 — Wymiana transgraniczna:

— ust. a;

— ust. b;

g. język serbski:

■ Artykuł 8 — Szkolnictwo:

— ust. 1 pkt a(ii), b(i), c(i), d(iv), e(ii), g, h, i;

■ Artykuł 9 — Władze sądownicze:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;

— ust. 2 pkt a;

— ust. 3;

■ Artykuł 10 — Władze administracyjne i służby publiczne:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), a(iv), a(v);

— ust. 2 pkt b, d, f, g;

— ust. 3 pkt a, b;

— ust. 4 pkt b, c;

— ust. 5;

■ Artykuł 11 — Media:

— ust. 1 pkt a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury:

— ust. 1;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 13 — Życie gospodarcze i społeczne:

— ust. 1 pkt a, b;

■ Artykuł 14 — Wymiana transgraniczna:

— ust. a;

— ust. b;

h. język słowacki:

■ Artykuł 8 — Szkolnictwo:

— ust. 1 pkt a(i), b(i), c(i), d(iv), e(ii), g, h, i;

— ust. 2;

■ Artykuł 9 — Władze sądownicze:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;

— ust. 2 pkt a;

— ust. 3;

■ Artykuł 10 — Władze administracyjne i służby publiczne:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), a(iv), a(v);

— ust. 2 pkt b, d, f, g;

— ust. 3 pkt a, b;

— ust. 4 pkt b, c;

— ust. 5;

■ Artykuł 11 — Media:

— ust. 1 pkt a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury:

— ust. 1;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 13 — Życie gospodarcze i społeczne:

— ust. 1 pkt a, b;

■ Artykuł 14 — Wymiana transgraniczna:

— ust. a;

— ust. b;

i. język turecki:

■ Artykuł 8 — Szkolnictwo:

— ust. 1 pkt a(i), b(i), c(i), d(iv), e(ii), f(iii), g, h, i;

— ust. 2;

■ Artykuł 9 — Władze sądownicze:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;

— ust. 2 pkt a;

— ust. 3;

■ Artykuł 10 — Władze administracyjne i służby publiczne:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), a(iv), a(v);

— ust. 2 pkt b, d, e, f, g;

— ust. 3;

— ust. 4 pkt b, c;

— ust. 5;

■ Artykuł 11 — Media:

— ust. 1 pkt a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury:

— ust. 1;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 13 — Życie gospodarcze i społeczne:

— ust. 1 pkt b;

■ Artykuł 14 — Wymiana transgraniczna:

— ust. a;

— ust. b;

j. język ukraiński:

■ Artykuł 8 — Szkolnictwo:

— ust. 1 pkt a(i), b(i), c(i), d(iv), e(iii), f(iii), g, h, i;

— ust. 2;

■ Artykuł 9 — Władze sądownicze:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), b(ii), b(iii), c(ii), c(iii), d;

— ust. 2 pkt a;

— ust. 3;

■ Artykuł 10 — Władze administracyjne i służby publiczne:

— ust. 1 pkt a(ii), a(iii), a(iv), a(v);

— ust. 2 pkt b, d, e, f, g;

— ust. 3 pkt a, b, c;

— ust. 4 pkt b, c;

— ust. 5;

■ Artykuł 11 — Media:

— ust. 1 pkt a(iii), b(ii), c(ii), d, e(i), g;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury:

— ust. 1;

— ust. 2;

— ust. 3;

■ Artykuł 13 — Życie gospodarcze i społeczne:

— ust. 1 pkt b;

■ Artykuł 14 — Wymiana transgraniczna:

— ust. a;

— ust. b.”

„W odniesieniu do art. 8 ust. 1 pkt a(iii) karty Rumunia oświadcza, że wyrażenie „liczba zostanie uznana za wystarczającą” oznacza minimalną liczbę uczniów potrzebnych do utworzenia klasy lub grupy, w rozumieniu postanowień artykułu 158 ustawy oświatowej nr 84/1995 opublikowanej z późniejszymi zmianami.”

„W odniesieniu do artykułu 1 pkt b niniejszej karty Rumunia oświadcza, że wyrażenie „terytorium, na którym używany jest język regionalny lub mniejszościowy”, oznacza obszar geograficzny, na którym język regionalny lub mniejszościowy jest używany przez co najmniej 20 % populacji tego obszaru geograficznego.”

„Rumunia oświadcza, że postanowienia artykułu 9 niniejszej karty mają zastosowanie zgodnie z postanowieniami określonymi w artykule 128 znowelizowanej Konstytucji Rumunii, jak również z artykułem 14 ustawy o ustroju sądownictwa nr 304/2004, opublikowanej z późniejszymi zmianami.”

„Rumunia oświadcza, że postanowienia artykułu 10 karty mają zastosowanie zgodnie z postanowieniami znowelizowanej Konstytucji Rumunii oraz ze znowelizowaną ustawą o lokalnej administracji publicznej nr 215/2001, jak również z Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych, przyjętą w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., ratyfikowaną przez Rumunię ustawą nr 33/1995.”

„Rumunia oświadcza, że postanowienia artykułu 11 ust. 1 pkt f(i) karty mają zastosowanie zgodnie z postanowieniami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Radio Rumuńskie oraz Przedsiębiorstwa Telewizja Rumuńska nr 41/1994.”

Republika Serbii

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym i uaktualnione na podstawie listu Stałego Przedstawiciela Serbii z dnia 20 lipca 2006 r.:

„Zgodnie z art. 2 ust. 2 karty, Serbia i Czarnogóra zastosują następujące postanowienia:

— w Republice Serbii w odniesieniu do języków: albańskiego, bośniackiego, bułgarskiego, węgierskiego, romskiego, rumuńskiego, rusińskiego, słowackiego, ukraińskiego i chorwackiego:

art. 8 ust. 1 pkt a (iii), a (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (ii), f (iii), g art. 9 ust. 1 pkt a (ii), a (iii), b (ii), c (ii), d, ust. 2 pkt a, b, c, ust. 3

art. 10 ust. 1 pkt a (iv), a (v), c, ust. 2 pkt b, c, d, g, ust. 3 pkt c, ust. 4 pkt c, ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), ust. 2, ust. 3

art. 12 ust. 1 pkt a, b, c, f, ust. 2

art. 13 ust. 1 pkt c art. 14 pkt a, b.”

Zastrzeżenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„W odniesieniu do art. 1 pkt b karty, Serbia i Czarnogóra oświadczają, że wyrażenie „terytorium, na którym używany jest język regionalny lub mniejszościowy” odnosi się do tych obszarów, na których zezwolono na oficjalne używanie języków mniejszościowych i regionalnych na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego.”

Republika Słowacka

Oświadczenia zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Republika Słowacka oświadcza, że zamierza stosować kartę zgodnie z Konstytucją Republiki Słowackiej oraz stosownymi konwencjami międzynarodowymi, zapewniającymi równość wszystkich obywateli wobec prawa bez dokonywania rozróżnienia pod względem pochodzenia, rasy czy narodowości, w celu wspierania dziedzictwa języków europejskich i bez uszczerbku dla języka oficjalnego.”

„Republika Słowacka oświadcza, zgodnie z art. 1 pkt b karty, że pojęcie „terytorium, na którym używany jest język regionalny lub język mniejszościowy”, uwzględniając również art. 10, odnosi się do gmin miejskich, w których obywatele Republiki Słowackiej należący do mniejszości narodowych tworzą przynajmniej 20 % populacji, zgodnie z zarządzeniem Rządu Republiki Słowackiej nr 221/1999 z dnia 25 sierpnia 1999 r.”

„Republika Słowacka oświadcza, zgodnie z art. 3 ust. 1 karty, że „językami regionalnymi lub językami mniejszościowymi” na terytorium Republiki Słowackiej są następujące języki: bułgarski, chorwacki, czeski, niemiecki, węgierski, polski, romski, rusiński i ukraiński. Wprowadzenie w życie postanowień karty, zgodnie z art. 2 ust. 2, będzie wyglądało w następujący sposób:

języki bułgarski, chorwacki, czeski, niemiecki, polski i romski:

art. 8 ust. 1 pkt a (iii), b (iii), c (iii), d (iii), e (ii), f (ii), g, h, i art. 9 ust. 1 pkt a (ii) oraz (iii), b (ii) oraz (iii), c (ii) oraz (iii), d art. 10 ust. 1 pkt a (iii) oraz (iv); ust. 2 pkt b, c, d, f, g; ust. 3 pkt c; ust. 4 pkt a, c; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii); ust. 2; ust. 3

art. 12 ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, b, c; ust. 2 pkt c art. 14 pkt a art. 14 pkt b tylko dla języków czeskiego, niemieckiego i polskiego języki rusiński i ukraiński:

art. 8 ust. 1 pkt a (ii), b (ii), c (ii), d (ii), e (ii), f (ii), g, h, i art. 9 ust. 1 pkt a (ii) oraz (iii), b (ii) oraz (iii), c (ii) oraz (iii), d; ust. 3

art. 10 ust. 1 pkt a (iii) oraz (iv); ust. 2 pkt b, c, d, f, g; ust. 3 pkt c; ust. 4 pkt a, c; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii); ust. 2; ust. 3

art. 12 ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, b, c; ust. 2 pkt c art. 14 pkt a art. 14 pkt b tylko dla języka ukraińskiego język węgierski:

art. 8 ust. 1 pkt a (i), b (i), c (i), d (i), e (i), f (i), g, h, i;

art. 9 ust. 1 pkt a (ii) oraz (iii), b (ii) oraz (iii), c (ii) oraz (iii), d; ust. 2 pkt a; ust. 3

art. 10 ust. 1 pkt a (ii); ust. 2 pkt a, b, c, d, f, g; ust. 3 pkt b, c; ust. 4 pkt a, c; ust. 5

art. 11 ust. 1 pkt a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (i), ust. 2; ust. 3

art. 12 ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g; ust. 2; ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt a, b, c; ust. 2 pkt c art. 14 pkt a, b”

„Republika Słowacka interpretuje art. 8 ust. 1 pkt e (i), jako odnoszący się do szkolenia nauczycieli, teologów, pracowników kulturalnych i oświatowych bez uszczerbku dla szkoleń prowadzonych w języku oficjalnym, przez co rozumie się, że większość przedmiotów nauczania, w tym o określonym profilu, będzie prowadzona w języku mniejszości, z poszanowaniem ustawodawstwa Republiki Słowackiej odnoszącego się do instytucji szkolnictwa wyższego.”

„Republika Słowacka oświadcza, że art. 10 ust. 1 pkt a (ii), art. 10 ust. 2 pkt a oraz art. 10 ust. 3 pkt b będą interpretowane bez uszczerbku dla języka oficjalnego zgodnie z Konstytucją Republiki Słowackiej oraz zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Republice Słowackiej.”

„Republika Słowacka oświadcza, że wprowadzi w życie art. 12 ust. 1 pkt e i art. 13 ust. 2 pkt c pod warunkiem, że skutki wprowadzenia ich w życie nie będą w sprzeczności z innymi przepisami porządku prawnego obowiązującymi w Republice Słowackiej, zakazującymi dyskryminacji obywateli Republiki Słowackiej w stosunkach wynikających z prawa pracy na terytorium Republiki Słowackiej.”

Republika Słowenii

Oświadczenia zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Zgodnie z art. 7 ust. 5 karty. Republika Słowenii wprowadzi w życie mutatis mutandis postanowienia art. 7 ust. 1 do 4, również w stosunku do języka romskiego.”

„Republika Słowenii oświadcza, że języki włoski i węgierski są uważane za języki regionalne lub języki mniejszościowe na terytorium Republiki Słowenii w rozumieniu Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Stosownie do art. 2 ust. 2 karty. Republika Słowenii zastosuje do tych dwóch języków następujące postanowienia Części III karty:

art. 8

dla języka włoskiego:

ust. 1 pkt a (i), b (i), c (i), d (i), e (iii), f (iii), g, h, i ust. 2

dla języka węgierskiego:

ust. 1 pkt a (ii), b (ii), c (ii), d (ii), e (iii), f (iii), g, h, i ust. 2

art. 9

dla języków włoskiego i węgierskiego:

ust. 1 pkt a, b, c, d ust. 2 pkt a art. 10

dla języków włoskiego i węgierskiego:

ust. 1 pkt a (i), b, c ust. 2

ust. 3 pkt a ust. 4

ust. 5

art. 11

dla języków włoskiego i węgierskiego:

ust. 1 pkt a (i), e (i)

ust. 2 ust. 3

art. 12

dla języków włoskiego i węgierskiego:

ust. 1 pkt a, d, e, f ust. 2

ust. 3

art. 13

dla języków włoskiego i węgierskiego:

ust. 1

ust. 2

art. 14

dla języków włoskiego i węgierskiego:

pkt a pkt b”

Konfederacja Szwajcarska

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej oświadcza, stosownie do art. 3 ust. 1 karty, że języki retoromański i włoski są w Szwajcarii językami oficjalnymi, nieco mniej powszechnie używanymi, do których zastosowanie mają poniższe ustępy określone zgodnie z art. 2 ust. 2 karty:

a. Retoromański

art. 8 — Szkolnictwo ust. 1 pkt a (iv), b (i), c (iii), d (iii), e (ii), f (iii), g, h, i art. 9 — Władze sądownicze ust. 1 pkt a (ii) oraz (iii), b (ii) oraz (iii), cdi)

ust. 2 pkt a ust. 3

art. 10 — Władze administracyjne i służby publiczne ust. 1 pkt a (i), b, c ust. 2 pkt a, b, c, d, e, f, g ust. 3 pkt b ust. 4 pkt a, c ust. 5 art. 11 — Media ust. 1 pkt a (iii), b (i), c (ii), e (i), f (i)

ust. 3 art. 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury ust. 1 pkt a, b, c, e, f, g, h ust. 2

ust. 3 art. 13 — Życie gospodarcze i społeczne ust. 1 pkt d ust. 2 pkt b art. 14 — Wymiana transgraniczna pkt a pkt b

b. Włoski

art. 8 — Szkolnictwo ust. 1 pkt a (i) oraz (iv), b (i), c (i) oraz (ii), d (i) oraz (iii), e (ii), f (i) oraz (iii), g, h, i art. 9 — Władze sądownicze ust. 1 pkt a (i), a (ii), a (iii), b (i), (ii) oraz b (iii), c (i) oraz (ii), d ust. 2 pkt a ust. 3

art. 10 — Władze administracyjne i służby publiczne ust. 1 pkt a (i), b, c ust. 2 pkt a, b, c, d, e, f, g ust. 3 pkt a, b ust. 4 pkt a, b, c ust. 5 art. 11 — Media ust. 1 pkt a (i), e (i), g ust. 2

ust. 3 art. 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g, h ust. 2

ust. 3 art. 13 — Życie gospodarcze i społeczne ust. 1 pkt d ust. 2 pkt b art. 14 — Wymiana transgraniczna pkt a pkt b”

Królestwo Szwecji

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Saami, fiński i mean kieli (fiński Tornedal) są w Szwecji językami regionalnymi lub językami mniejszościowymi. Działania podjęte przez Szwecję, zgodnie z art. 2 ust. 2, w odniesieniu do tych języków są opisane w załączniku.

Po wejściu w życie karty, języki romani chib i jidysz będą w Szwecji uznawane za języki nieterytorialne.

Załącznik

Zakres działań podjętych przez Szwecję stosownie do Części III Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

Do języków saamskiego, fińskiego i mean kieli zastosowanie mają następujące ustępy i punkty w ramach art. 8:

art. 8 ust. 1 pkt a (iii)

art. 8 ust. 1 pkt b (iv)

art. 8 ust. 1 pkt c (iv)

art. 8 ust. 1 pkt d (iv)

art. 8 ust. 1 pkt e (iii)

art. 8 ust. 1 pkt f (iii)

art. 8 ust. 1 pkt g art. 8 ust. 1 pkt h art. 8 ust. 1 pkt i art. 8 ust. 2

Do języków saamskiego, fińskiego i mean kieli zastosowanie mają następujące ustępy i punkty w ramach art. 9:

art. 9 ust. 1 pkt a (ii)

art. 9 ust. 1 pkt a (iii)

art. 9 ust. 1 pkt a (iv)

art. 9 ust. 1 pkt b (ii)

art. 9 ust. 1 pkt b (iii)

art. 9 ust. 1 pkt c (ii)

art. 9 ust. 1 pkt c (iii)

art. 9 ust. 1 pkt d art. 9 ust. 2

art. 9 ust. 3

Do języków saamskiego, fińskiego i mean kieli zastosowanie mają następujące ustępy i punkty w ramach art. 10:

art. 10 ust. 1 pkt a (iii)

art. 10 ust. 1 pkt a (v)

art. 10 ust. 1 pkt c art. 10 ust. 2 pkt b art. 10 ust. 2 pkt c art. 10 ust. 2 pkt d art. 10 ust. 2 pkt g art. 10 ust. 4 pkt a art. 10 ust. 5

Do języków saamskiego, fińskiego i mean kieli zastosowanie mają następujące ustępy i punkty art. 11:

art. 11 ust. 1 pkt a (iii)

art. 11 ust. 1 pkt d art. 11 ust. 1 pkt e (i)

art. 11 ust. 1 pkt f (ii)

art. 11 ust. 2

dodatkowo do języka fińskiego zastosowanie ma art. 11 ust. 1 pkt c (i).

Do języków saamskiego, fińskiego i mean kieli zastosowanie mają następujące ustępy art. 12:

art. 12 ust. 1 pkt a art. 12 ust. 1 pkt b art. 12 ust. 1 pkt d;

art. 12 ust. 1 pkt f art. 12 ust. 1 pkt g art. 12 ust. 2

dodatkowo, do języka saamskiego zastosowanie ma art. 12 ust. 1 pkt e, a do fińskiego i saamskiego zastosowanie mają art. 12 ust. 1 pkt c oraz art. 12 ust. 1 pkt h.

Do języków saamskiego, fińskiego i mean kieli zastosowanie mają następujące ustępy art. 13:

art. 13 ust. 1 pkt a

Do języków saamskiego, fińskiego i mean kieli zastosowanie mają następujące punkty art. 14:

art. 14 pkt a art. 14 pkt b

Oznacza to, że łącznie 45 ustępów i punktów Części III karty ma zastosowanie do języków saamskiego i fińskiego, a 42 ustępy i punkty do mean kieli.”

Ukraina

Oświadczenia zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Ukraina oświadcza, że postanowienia karty stosuje się do języków następujących mniejszości etnicznych Ukrainy: białoruskiej, bułgarskiej, gagauskiej, greckiej, żydowskiej, krymskiej tatarskiej, mołdawskiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej, romskiej, słowackiej oraz węgierskiej.”

„Ukraina podejmuje zobowiązania wynikające z Części I, II, IV, V karty z wyłączeniem ust. 5 art. 7 Części II.

Ukraina oświadcza, że do każdego z wymienionych wyżej języków będą miały zastosowanie następujące ustępy i punkty artykułów od 8 do 14 Części III karty:

a. pkt a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i ust. 1, ust. 2 art. 8;

b. pkt a (iii), b (iii), c (iii) ust. 1, pkt c ust. 2 oraz ust. 3 art. 9;

c. pkt a, c, d, e, f, g ust. 2 i pkt c ust. 4 art. 10;

d. pkt a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), g ust. 1, ust. 2 i ust 3 art. 11;

e. pkt a, b, c, d, f, g ust. 1, ust. 2 i ust. 3 art. 12;

f. pkt b i cust. 1 art. 13;

g. pkt a, b art. 14

Ukraina, mając na względzie realizację postanowienia karty, oświadcza, że środki mające na celu ustanowienia języka ukraińskiego jako języka oficjalnego, jego rozwoju i funkcjonowania we wszystkich obszarach życia społecznego na terytorium Ukrainy, nie zostały podjęte, aby przeciwdziałać lub stanowić zagrożenie dla zachowania albo rozwoju języków, do których stosuje się postanowienia karty, jak zostało to przedstawione powyżej.”

Republika Węgierska

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Węgry oświadczają, zgodnie z art. 2 ust. 2 oraz art. 3, że stosują poniższe postanowienia Części III karty do języków: chorwackiego, niemieckiego, rumuńskiego, serbskiego, słowackiego i słoweńskiego:

w art. 8

ust. 1 pkt a (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i ust. 2 w art. 9

ust. 1 pkt a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii) oraz (iii)

ust. 2 pkt a, b, c w art. 10

ust. 1 pkt a (v), c ust. 2 pkt b, e, f, g ust. 3 pkt c ust. 4 pkt a, c ust. 5

w art. 11

ust. 1 pkt a (iii), b (ii), c (ii), e (i), f (i), g ust. 3

wart. 12

ust. 1 pkt a, b, c, f, g ust. 2

ust. 3 w art. 13

ust. 1 pkt a w art. 14

pkt a pkt b”

Oświadczenie zawarte w nocie werbalnej Stałego Przedstawicielstwa Węgier z dnia 24 czerwca 2008 r., uzupełnione notą werbalną Stałego Przedstawicielstwa Węgier z dnia 17 lipca 2008 r.:

„Rząd Republiki Węgierskiej, w oparciu o upoważnienie Parlamentu oraz zgodnie z art. 2 ust. 2 karty zobowiązuje się do stosowania następujących postanowień w odniesieniu do języka romskiego:

art. 8

ust. 1 pkt a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i ust. 2

art. 9

ust. 1 pkt a (ii) (iii) (iv), b (ii) (iii), c (ii) (iii)

ust. 2 pkt c art. 10

ust. 1 pkt a (iv), b, c ust. 2 pkt b, e, f, g ust. 3 pkt c ust. 4 pkt a, c art. 11

ust. 1 pkt a (ii), b (ii), c (ii), d, e (ii), f (ii), g ust. 3

art. 12

ust. 1 pkt a, b, c, d, f, g ust. 2 ust. 3

art. 13

ust. 1 pkt a, c ust. 2 pkt c art. 14 pkt a pkt b”

„Rząd Republiki Węgierskiej, w oparciu o upoważnienie Parlamentu oraz zgodnie z art. 2 ust. 2 karty zobowiązuje się do stosowania następujących postanowień w odniesieniu do języka Beas:

art. 8

ust. 1 pkt a (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i ust. 2

art. 9

ust. 1 pkt a (ii) (iii) (iv), b (ii) (iii), c (ii) (iii)

ust. 2 pkt c art. 10

ust. 1 pkt a (v), c ust. 2 pkt b, e, f, g ust. 3 pkt c ust. 4 pkt a, c art. 11

ust. 1 pkt a (iii), b (ii), c (ii), e (ii), f (i), g ust. 3

art. 12

ust. 1 pkt a, b, c, d, f, g ust. 2 ust. 3

art. 13

ust. 1 pkt a ust. 2 pkt c art. 14 pkt a pkt b”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Oświadczenie zawarte w dokumencie ratyfikacyjnym:

„Zjednoczone Królestwo oświadcza, że karta ma zastosowanie do Anglii, Szkocji, Walii oraz do Irlandii Północnej.”

„a) Zjednoczone Królestwo oświadcza, zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 1 karty, że wprowadzi w życie następujące postanowienia dla potrzeb Części III karty w stosunku do języka walijskiego, gaelickiego szkockiego i irlandzkiego.

Język walijski — 52 ustępy

art. 8 — Szkolnictwo ust. 1 pkt a (i), b (i), c (i), d (iv), e (iii), f (ii), g, h, i łącznie: 9

art. 9 — Władze sądownicze ust. 1 pkt a (ii) oraz (iii), b (ii) oraz (iii), c (ii) oraz (iii), d; ust. 2 pkt b łącznie: 8

art. 10 — Władze administracyjne i służby publiczne ust. 1 pkt a (i), b, c; ust. 2 pkt a, b, c, d, e, f, g; ust. 3 pkt a; ust. 4 pkt a, b; ust. 5

łącznie: 14 art. 11 — Media ust. 1 pkt a (i), d, e (i), f (ii); ust. 2; ust. 3

łącznie: 6 art. 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f, g, h; ust. 2; ust. 3

łącznie: 10 art. 13 — Życie gospodarcze i społeczne ust. 1 pkt a, c; ust. 2 pkt b, c, e łącznie: 5 Język gaelicki szkocki — 39 ustępów art. 8 — Szkolnictwo ust. 1 pkt a (i), b (i), c (i), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i; ust. 2

łącznie: 10

art. 9 — Władze sądownicze ust. 1 pkt b (iii)

łącznie: 1

art. 10 — Władze administracyjne i służby publiczne ust. 1 pkt c; ust. 2 pkt a, b, d, e, f, g; ust. 5

łącznie: 8 art. 11 — Media ust. 1 pkt a (ii), b (ii), c (ii), d, e (ii), f (ii), g; ust. 2

łącznie: 8 art. 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury ust. 1 pkt a, d, e, f, g, h; ust. 2; ust. 3

łącznie: 8 art. 13 — Życie gospodarcze i społeczne ust. 1 pkt a, c łącznie: 2 art. 14 — Wymiana transgraniczna pkt a, b łącznie: 2

Język irlandzki — 30 ustępów odnoszących się do spraw będących w gestii administracji Irlandii Północnej w ramach decentralizacji władzy

art. 8 — Szkolnictwo ust. 1 pkt a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), f (ii), g, h łącznie: 8

art. 9 — Władze sądownicze ust. 3 łącznie: 1

art. 10 — Władze administracyjne i służby publiczne ust. 1 pkt a (iv), c; ust. 2 pkt b, e, f, g; ust. 3 pkt c; ust. 4 pkt a; ust. 5

łącznie: 9 art. 11 — Media ust. 1 pkt d,e (i), f (ii), g łącznie: 4 art. 12 — Działania kulturalne i obiekty kultury ust. 1 pkt a, d, e, f, h; ust. 2; ust. 3

łącznie: 7 art. 13 — Życie gospodarcze i społeczne ust. 1 pkt d łącznie: 1

Język irlandzki — 6 ustępów odnoszących się do spraw będących w gestii rządu brytyjskiego w Irlandii Północnej

art. 8 — Szkolnictwo ust. 2

łącznie: 1 art. 11 — Media ust. 1 pkt a (iii), b (ii); ust. 2

łącznie: 3 art. 14 — Wymiana transgraniczna pkt a, b łącznie: 2

(Łączna liczba wszystkich ustępów — 36)

b) Zjednoczone Królestwo oświadcza, zgodnie z art. 2 ust. 1 karty, iż uznaje język Szkotów i Szkotów z Ulsteru za odpowiadający definicji zawartej w karcie dotyczącej języków regionalnych lub mniejszościowych, dla potrzeb Części II karty.”

Oświadczenie zawarte w liście Stałego Przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa z dnia 11 marca 2003 r.:

„Zjednoczone Królestwo oświadcza, zgodnie z art. 2 ust. 1 karty, że język kornijski odpowiada definicji języka regionalnego lub mniejszościowego w rozumieniu postanowień Części II karty.”

Oświadczenia zawarte w liście

Stałego Przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa z dnia 22 kwietnia 2003 r.:

„Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadcza, że postanowienia karty powinny obejmować swym zasięgiem Wyspę Man, za której politykę zagraniczną odpowiada Rząd Zjednoczonego Królestwa.”

„Konsekwencją rozszerzenia stosowania postanowień karty na Wyspę Man będzie fakt, iż język manx będzie „językiem regionalnym lub mniejszościowym” w rozumieniu karty i od tego czasu będą go dotyczyć postanowienia Części II karty.”