OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 21 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 20 października 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 19 lipca 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzoną w Paryżu dnia 20 października 2005 r.

Zgodnie z artykułem 29 ustęp 1 konwencja weszła w życie dnia 18 marca 2007 r.

Zgodnie z artykułem 29 ustęp 1 konwencja wejdzie w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 listopada 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) Następujące państwa i organizacja międzynarodowa stały się stronami konwencji, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w podanych niżej datach:

Republika Południowej Afryki  21 grudnia 2006 r.

Republika Albanii           17 listopada 2006 r.

Księstwo Andory               6 lutego 2007 r.

Republika Armenii             27 lutego 2007 r.

Republika Austrii             18 grudnia 2006 r.

Ludowa Republika Bangladeszu                 31 maja 2007 r.

Republika Białorusi           6 września 2006 r.

Republika Boliwii             4 sierpnia 2006 r.

Federacyjna Republika Brazylii                   16 stycznia 2007 r.

Republika Bułgarii            18 grudnia 2006 r.

Burkina Faso                15 września 2006 r.

Republika Chile                13 marca 2007 r.

Chińska Republika Ludowa 1) 30 stycznia 2007 r.

Republika Chorwacji          31 sierpnia 2006 r.

Republika Cypryjska          19 grudnia 2006 r.

Królestwo Danii              18 grudnia 2006 r.

Republika Dżibuti             9 sierpnia 2006 r.

Arabska Republika Egiptu     23 sierpnia 2007 r.

Republika Ekwadoru          8 listopada 2006 r.

Republika Estonii             18 grudnia 2006 r.

Republika Finlandii           18 grudnia 2006 r.

Republika Francuska          18 grudnia 2006 r.

Republika Gabońska             15 maja 2007 r.

Republika Grecka             3 stycznia 2007 r.

Republika Gwatemali 25 października 2006 r.

Królestwo Hiszpanii           18 grudnia 2006 r.

Republika Indii               15 grudnia 2006 r.

Irlandia                     22 grudnia 2006 r.

Republika Islandii               1 lutego 2007 r.

Jamajka                        4 maja 2007 r.

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie                16 lutego 2007 r.

Republika Kamerunu        22 listopada 2006 r.

Kanada                    28 listopada 2005 r.

Republika Kuby                29 maja 2007 r.

Państwo Kuwejt              3 sierpnia 2007 r.

Republika Litewska           18 grudnia 2006 r.

Wielkie Księstwo

Luksemburga              18 grudnia 2006 r.

Republika Łotewska              6 lipca 2007 r.

Była Jugosłowiańska

Republika Macedonii          22 maja 2007 r.

Republika Madagaskaru      11 września 2006 r.

Republika Mali               9 listopada 2006 r.

Republika Malty              18 grudnia 2006 r.

Republika Mauritiusu           29 marca 2006 r.

Meksykańskie Stany

Zjednoczone                  5 lipca 2006 r.

Republika Mołdowy        5 października 2006 r.

Księstwo Monako               31 lipca 2006 r.

Republika Namibii           29 listopada 2006 r.

Republika Federalna Niemiec 12 marca 2007 r.

Republika Nigru               14 marca 2007 r.

Królestwo Norwegii          17 stycznia 2007 r.

Sułtanat Omanu               16 marca 2007 r.

Republika Panamy           22 stycznia 2007 r.

Republika Peru           16 października 2006 r.

Republika Portugalska          16 marca 2007 r.

Rumunia                      20 lipca 2006 r.

Saint Lucia                    1 lutego 2007 r.

Republika Senegalu          7 listopada 2006 r.

Republika Słowacka          18 grudnia 2006 r.

Republika Słowenii           18 grudnia 2006 r.

Królestwo Szwecji            18 grudnia 2006 r.

Republika Togijska            5 września 2006 r.

Republika Tunezyjska           15 lutego 2007 r.

Wschodnia Republika Urugwaju                 18 stycznia 2007 r.

Socjalistyczna Republika

Wietnamu                  7 sierpnia 2007 r.

Republika Włoska              19 lutego 2007 r.

Republika Wybrzeża

Kości Słoniowej            16 kwietnia 2007 r.

Wspólnota Europejska        18 grudnia 2006 r.

2) Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia podane niżej państwa oraz organizacja międzynarodowa złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia:


Republika Chile

„Republika Chile składa zastrzeżenie do art. 25 ust. 3 dotyczącego rozwiązywania sporów oraz załącznika do konwencji, oświadczając, że nie uznaje ustanowionego tam postępowania pojednawczego i nie będzie stosować postanowień z nim związanych, zgodnie z art. 25 ust. 4.”

„La República de Chile formula reserva a lo previsto en el N° 3 del Artículo 25, sobre Solución de Controversias y al Anexo a la Convención, por lo cual declara no reconocer el Procedimiento de Conciliación allí establecido, el que considera inaplicable a su respecto, de acuerdo a lo señalado en el N° 4 del Artículo 25.”

Meksykańskie Stany Zjednoczone

„Meksykańskie Stany Zjednoczone zgłaszają następujące zastrzeżenie w sprawie stosowania i wykładni art. 20 konwencji:

„The United Mexican States wishes to enter the following reservation to the application and interpretation of Article 20 of the Convention:

a) Wdrożenie zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z innymi traktatami międzynarodowymi, w szczególności Porozumieniem z Marakeszu ustanawiającym Światową Organizacją Handlu oraz innymi międzynarodowymi traktatami handlowymi,

(a) This Convention shall be implemented in a manner that is in harmony and compatible with other international treaties, especially the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization and other international trade treaties.

b) W związku z ust. 1, Meksyk uznaje, że konwencja nie podlega innym traktatom ani inne traktaty nie będą podlegały konwencji,

(b) With regard to paragraph 1, Mexico recognizes that this Convention is not subordinate to any other treaties and that other treaties shall not be subordinate to this Convention.

c) Odnośnie do ust. 1 lit. b Meksyk nie określa zawczasu stanowiska w przyszłych negocjacjach traktatów międzynarodowych.”

(c) With regard to paragraph Kb), Mexico does not prejudge its position in future international treaty negotiations.”

Socjalistyczna Republika Wietnamu

„Ratyfikując konwencję, Socjalistyczna Republika Wietnamu, zgodnie z art. 25 ust. 4 konwencji, oświadcza, iż Socjalistyczna Republika Wietnamu nie uważa siebie za związaną postanowieniami art. 25 ust. 3 konwencji.”

„In ratifying the convention, the Socialist Republic of Vietnam, pursuant to paragraph 4 of Article 25 of the Convention, declares that the Socialist Republic of Vietnam does not consider itself bound by the provisions of paragraph 3 of Article 25 of the Convention.”

Wspólnota Europejska

„Deklaracja Wspólnoty Europejskiej dotycząca stosowania art. 27 ust. 3 lit. c Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego.

„Declaration of the European Community in application of Article 27(3) (c) of the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.
Obecni członkowie Wspólnoty Europejskiej to Królestwo Belgii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. The current members of the European Community are the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This Declaration indicates the competences transferred to the Community by the Member States under the Treaties, in the areas covered by the Convention.

Niniejsza deklaracja określa kompetencje przekazane Wspólnocie Europejskiej przez państwa członkowskie zgodnie z traktatami w dziedzinach regulowanych przez konwencję. Wspólnota posiada wyłączną kompetencję do wspólnej polityki handlowej (art. 131—134 Traktatu), z wyjątkiem handlowych aspektów własności intelektualnej i handlu usługami w zakresie uregulowanym w art. 133 ust. 5 i 6 Traktatu (w szczególności w tym kontekście, handlu usługami kulturowymi i audiowizualnymi), gdzie odpowiedzialność jest podzielona między Wspólnotę a państwa członkowskie. Wspólnota prowadzi politykę współpracy na rzecz rozwoju (art. 177—181 Traktatu) oraz politykę współpracy z państwami uprzemysłowionymi (art. 181 lit. a Traktatu) bez uszczerbku dla właściwych kompetencji państw członkowskich. Posiada ona kompetencje dzielone dotyczące swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału (art. 23—31 oraz 39—60 Traktatu), konkurencji (art. 81—89 Traktatu) oraz rynku wewnętrznego, łącznie z własnością intelektualną (art. 94—97 Traktatu). Zgodnie z art. 151 Traktatu, w szczególności ust. 4, Wspólnota uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień Traktatu, zwłaszcza w celu poszanowania i popierania różnorodności jej kultur.

The Community has exclusive competence for the common commercial policy (Articles 131—134 of the Treaty), except for the commercial aspects of intellectual property and trade in services in those areas set out in Article 133 (5) and (6) of the Treaty (in particular, in this context, trade in cultural and audiovisual services) where responsibility is shared between the Community and the Member States. It conducts a development cooperation policy (Articles 177—181 of the Treaty) and a policy of cooperation with industrialised countries (Article 181a of the Treaty) without prejudice to the respective competences of the Member States. It has shared competence as regards the free movement of goods, persons, services and capital (Articles 23—31 and 39—60 of the Treaty), competition (Articles 81—89 of the Treaty) and the internal market, including intellectual property (Articles 94—97 of the Treaty). Pursuant to Article 151 of the Treaty, in particular paragraph 4 thereof, the Community takes cultural aspects into account in its action under other provisions of the Treaty, in particular in order to respect and to promote the diversity of its cultures.
Wymienione poniżej akty prawa wspólnotowego przedstawiają zakres kompetencji Wspólnoty zgodnie z przepisami ustanawiającymi Wspólnotę Europejską: The Community acts listed below illustrate the extent of the area of competence of the Community in accordance with the provisions establishing the European Community.

— Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986—1994) (Dz. U. L 336 z 23.12.1994);

— Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the Agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986 to 1994) (OJ L 336, 23.12.1994);

— Rozporządzenie Rady (WE) nr 2501/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. — Wypowiedzi dotyczące rozporządzenia wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. (Dz. U. L 346 z 31.12.2001, str. 1—60);

— Council Regulation (EC) No 2501/2001 of 10 December 2001 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004 — Statements on a Council Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004 (OJ L 346, 31.12.2001, p. 0001— 0060);

— Decyzja Rady 2005/599/WE z dnia 21 czerwca 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (Dz. U. L 209 z 11.08.2005, str. 26—27);

— Council Decision 2005/599/EC of 21 June 2005 concerning the signing, on behalf of the European Community, of the Agreement amending the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Co-tonou on 23 June 2000 (OJ L 209, 11.08.2005, p. 26—27);

— Rozporządzenie Rady (WE) nr 2698/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1488/96 w sprawie środków finansowych i technicznych (MEDA) towarzyszących reformom struktur gospodarczych i społecznych w ramach partnerstwa eurośródziemnomorskie-go (Dz. U. L 311 z 12.12.2000, str. 1—8);

— Council Regulation (EC) No 2698/2000 of 27 November 2000 amending Regulation (EC) No 1488/96 on financial and technical measures to accompany the reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean partnership (MEDA) (OJ L 311, 12.12.2000, p. 0001—0008);

— Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy gospodarczej dla Republiki Węgierskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z późniejszymi zmianami, w dalszym ciągu znajduje zastosowanie w stosunku do Bułgarii i Rumunii (Dz. U. L 375 z 23.12.1989, str. 11—12);

— Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18 December 1989 on economic aid to the Republic of Hungary and the Polish People's Republic, and subsequent amendments, still applicable to Bulgaria and Romania (OJ L 375, 23.12.1989, p. 0011— 0012);

— Rozporządzenie Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1628/96 i zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 3906/89 i (EWG) nr 1360/90 oraz decyzje 97/256/WE i 1999/311/WE (Dz. U. L 306 z 07.12.2000, str. 1—6);

— Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5 December 2000 on assistance for Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia and repealing Regulation (EC) No 1628/96 and amending Regulations (EEC) No 3906/89 and (EEC) No 1360/90 and Decisions 97/256/EC and 1999/311/EC (OJ L 306, 7.12.2000, p. 0001—0006);

— Rozporządzenie Rady (EWG) nr 443/92 z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie finansowej i technicznej pomocy dla rozwijających się krajów Azji i Ameryki Łacińskiej oraz współpracy gospodarczej z tymi krajami (Dz. U. L 52 z 27.02.1992, str. 1—6);

— Council Regulation (EEC) No 443/92 of 25 February 1992 on financial and technical assistance to, and economic cooperation with, the developing countries in Asia and Latin America (OJ L 52, 27.2.1992, p. 0001—0006);

— Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 z dnia 29 grudnia 1999 r. dotyczące świadczenia pomocy dla państw partnerskich w Europie Wschodniej i Azji Środkowej (Dz. U. L 12 z 18.01.2000, str. 1—9);

— Council Regulation (EC, Euratom) No 99/2000 of 29 December 1999 concerning the provision of assistance to the partner States in Eastern Europe and Central Asia (OJ L 12, 18.01.2000, p. 0001—0009);

— Decyzja nr 792/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań wspierający organy działające na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury (Dz. U. L 138 z 30.04.2004, str. 40);

— Decision No 792/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 establishing a Community action programme to promote bodies active at European level in the field of culture (OJ L 138, 30.04.2004, p. 40);

— Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 r. ustanawiająca program Kultura 2000 (Dz. U. L 63 z 10.03.2000, str. 1);

— Decision No 508/2000/EC of the European Parliament and the Council of 14 February 2000 establishing the Culture 2000 programme (OJ L 063, 10.03.2000, p. 1);

— Decyzja 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2005—2019 (Dz. U. L 166 z 01.07.1999, str. 1);

— Decision No 1419/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 establishing a Community action for the European Capital of Culture event for the years 2005 to 2019 (OJ L 166, 01.07.1999. p. 1);

— Decyzja Rady z dnia 22 września 1997 r. dotycząca przyszłości europejskich działań kulturalnych 2000 (Dz. U. C 305 z 07.10.1997, str. 1);

— Council Decision of 22 September 1997 regarding the future of European cultural action (OJ C 305, 07.10.1997, p. 1);

— Decyzja Rady z dnia 22 września 1997 r. dotycząca sztywnych transgranicznych cen książek w dziedzinie lingwistyki (Dz. U. C 305 z 07.10.1997, str. 2);

— Council Decision of 22 September 1997 on cross--border fixed book prices in European linguistic are as (OJ C 305, 07.10.1997, p. 2);

— Dyrektywa Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz. U. L 298 z 17.10.1989, str. 23—30). Dyrektywa została zmieniona przez Dyrektywę 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. (Dz. U. L 202 z 30.07.1997, str. 60);

— Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (OJ L 298, 17.10.1989, p. 23). Directive amended by Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 202, 30.07.1997, p. 60);

— Decyzja Rady 2000/821/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie realizacji programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus — Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001—2005) (Dz. U. L 336 z 30.12.2000, str. 82—91);

— Council Decision 2000/821/EC of 20 December 2000 on the implementation of a programme to encourage the development, distribution and promotion of European audiovisual works (MEDIA Plus — Development, Distribution and Promotion) (2001—2005) (OJ L 336, 30.12.2000, p. 0082—0091);

— Decyzja nr 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA — Kształcenie) (2001-2005) (Dz. U. L 26 z 27.01.2001, str. 1—9);

— Decision No 163/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 19 January 2001 on the implementation of a training programme for professionals in the European audiovisual programme industry (MEDIA-Training) (2001—2005) (DJ L 026, 27.01.2001, p. 0001—0009);

— Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. U. L 83 z 27.03.1999, str. 1), odnoszące się do pomocy publicznej;

— Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 83 27.03.1999, p.1), relating to State aid;

— Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. U. L 157 z 30.04.2004, str. 45— 86);

— Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (OJ L 157 30.04.2004, p. 0045—0086);

— Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. U. L 167 z 22.06.2001, str. 10—19);

— Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmo-nisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (OJ L 167, 22.06.2001, p. 0010—0019);

— Dyrektywa 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (Dz. U. L 272 z 13.10.2001, str. 32—36);

— Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art (OJ L 272, 13.10.2001, p. 0032—0036);

— Dyrektywa Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz. U. L 248 z 06.10.1993, str. 15—21);

— Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission (OJ L 248, 06.10.1993, p. 0015—0021);

— Dyrektywa Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. U. L 290 z 24.11.1993, str. 9—13);

— Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonising the term of protection of copyright and certain related rights (OJ L 290, 24.11.1993, p. 0009—0013);

— Dyrektywa Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz. U. L 346 z 27.11.1992, str. 61—66).

— Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (OJ L 346, 27.11.1992, p. 0061—0066).
Wykonywanie kompetencji wspólnotowych, ze swej natury, podlega ciągłemu rozwojowi. Z tego względu Wspólnota zastrzega sobie prawo do przedstawiania przyszłych deklaracji dotyczących podziału kompetencji między Wspólnotę Europejską a państwa członkowskie. The exercise of Community competence is, by its nature, subject to continuous development. In this respect, therefore, the Community reserves the right to notify other future declarations regarding the distribution of competences between the European Community and the Member States.
Jednostronna deklaracja w imieniu Wspólnoty w związku ze złożeniem dokumentu przystąpienia: Unilateral declaration on behalf of the Community in connection with deposition of the instrument of accession:

W stosunku do kompetencji Wspólnoty określonych w deklaracji zgodnie z art. 27 ust. 3 lit. c konwencji, Wspólnota jest związana konwencją i zapewni jej odpowiednie wdrożenie. Ponadto państwa członkowskie Wspólnoty, które są stronami konwencji, będą stosować w swoich wzajemnych relacjach przepisy konwencji zgodnie z wewnętrznymi zasadami Wspólnoty oraz bez uszczerbku dla odpowiednich zmian tych zasad.”

As regards the Community competences described in the Declaration pursuant to Article 27(3)(c) of the Convention, the Community is bound by the Convention and will ensure its due implementation. It follows that the Member States of the Community which are party to the Convention in their mutual relations apply the provisions of the Convention in accordance with the Community's internal rules and without prejudice to appropriate amendments being made to these rules.”1) Konwencja obowiązuje również na terytorium Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu oraz Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau.