OÚWIADCZENIE RZŔDOWE z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zwiŕzania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Tadýykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004—2006, podpisanym w Duszanbe dnia 27 wrzeúnia 2004 r.

Podaje sić niniejszym do wiadomoúci, ýe na podstawie art. 6 ust. 3 w zwiŕzku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mićdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliůa w dniu 19 czerwca 2004 r. zgody na zwiŕzanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Tadýykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004—2006, poprzez jego podpisanie.

Program zostaů podpisany w Duszanbe dnia 27 wrzeúnia 2004 r. w oparciu o art. 17 Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Tadýykistanu o wspóůpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

Zgodnie z art. 28 programu wszedů on w ýycie dnia 27 wrzeúnia 2004 r.