OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem nauki i Szkolnictwa wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem edukacji i nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 listopada 2012 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, poprzez jego podpisanie.

Program został podpisany w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 programu wszedł on w życie z dniem podpisania.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.