OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 1 marca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o przyznanie Polsce grantu w wysokości nieprzekraczającej 500 000 USD na przeprowadzenie reformy rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce, podpisaną w Warszawie dnia 1 marca 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 1 lutego 2005 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o przyznanie Polsce grantu w wysokości nieprzekraczającej 500 000 USD na przeprowadzenie reformy rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce, poprzez jej podpisanie.

Umowa weszła w życie w dniu podpisania.