OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 września 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Wspólnotami Europejskimi wdrażającą Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich, sporządzony w Brukseli dnia 8 kwietnia 1965 r., podpisaną w Brukseli dnia 13 kwietnia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów w dniu 14 marca 2005 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Wspólnotami Europejskimi wdrażającą Protokół 1) o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich, sporządzony w Brukseli dnia 8 kwietnia 1965 r., poprzez podpisanie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 powyższej umowy, weszła ona w życie z mocą wsteczną od dnia 1 maja 2004 r.


1) Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 894.