OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 18 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r, sporządzonej w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1644), sporządzonej w Mojmirovcach dnia 30 października 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 3 września 2004 r. wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Umowy, weszła ona w życie dnia 17 września 2005 r.