OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 186/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wypowiedzenia umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe, wymienione w załączniku do oświadczenia umowy zostały wypowiedziane przez Rzeczpospolitą Polską i utraciły moc obowiązującą w terminach w nim wskazanych.