OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 6 marca 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 r.

Zgodnie z artykułem 16 ustęp 1 Umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w związku ze zniesieniem Wojskowych Służb Informacyjnych i utworzeniem w ich miejsce Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, właściwymi organami bezpieczeństwa, o których mowa w artykule 4 ustęp 1 Umowy, są w Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Powyższa zmiana została notyfikowana stronie brytyjskiej dnia 13 marca 2007 r.