OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 1989 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 18 października 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Międzynarodową konwencję o ratownictwie morskim, przyjętą przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 28 kwietnia 1989 r.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 konwencji weszła ona w życie dnia 14 lipca 1996 r. Zgodnie z art. 29 ust. 2 konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wejdzie ona w życie dnia 16 grudnia 2006 r.

Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego złożono następujące zastrzeżenia:

1) zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 i 2 konwencji, Rzeczpospolita Polska stosuje postanowienia niniejszej konwencji do okrętów wojennych oraz innych statków niehandlowych, których właścicielem lub armatorem jest Rzeczpospolita Polska;

2) zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1pkt (a), (b) i (d) konwencji, Rzeczpospolita Polska zastrzega prawo do niestosowania postanowień konwencji:

(a) gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych, a wszystkie uczestniczące w nich statki są statkami żeglugi śródlądowej;

(b) gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych i nie uczestniczy w nich żaden statek;

(c) gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) Następujące państwa  stały lub staną się Stronami konwencji w podanych niżej datach:

Królestwo Arabii Saudyjskiej     14 lipca 1996 r.

Związek Australijski           8 stycznia 1998 r.

Królestwo Belgii            30 czerwca 2005 r.

Republika Bułgarii            14 marca 2006 r.

Chińska Republika Ludowa 1) 2) 14 lipca 1996 r.

Republika Chorwacji        10 września 1999 r.

Królestwo Danii               14 lipca 1996 r.

Wspólnota Dominiki         31 sierpnia 2002 r.

Arabska Republika Egiptu        14 lipca 1996 r.

Republika Ekwadoru          16 lutego 2006 r.

Republika Estońska            31 lipca 2002 r.

Republika Francuska         21 grudnia 2002 r.

Republika Grecka            3 czerwca 1997 r.

Gruzja                    25 sierpnia 1996 r.

Kooperacyjna Republika Gujany                  10 grudnia 1998 r.

Republika Gwinei         2 października 2003 r.

Królestwo Hiszpanii          27 stycznia 2006 r.

Republika Islandii             21 marca 2003 r.

Republika Indii          18 października 1996 r.

Islamska Republika Iranu        14 lipca 1996 r.

Irlandia                      14 lipca 1996 r.

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie          3 października 1996 r.

Kanada                      14 lipca 1996 r.

Republika Kenii               21 lipca 2000 r.

Demokratyczna Republika Konga                  7 września 2005 r.

Republika Litewska         15 listopada 2000 r.

Republika Łotewska           17 marca 2000 r.

Republika Mauritiusu         17 grudnia 2003 r.

Meksykańskie Stany Zjednoczone                14 lipca 1996 r.

Królestwo Niderlandów       10 grudnia 1998 r.

Republika Federalna Niemiec              8 października 2002 r.

Federalna Republika Nigerii      14 lipca 1996 r.

Królestwo Norwegii          3 grudnia 1997 r.

Nowa Zelandia 16 października 2003 r.

Sułtanat Omanu               14 lipca 1996 r.

Federacja Rosyjska            25 maja 2000 r.

Rumunia                    18 maja 2002 r.

Federacja Saint Kitts i Nevis      7 października 2005 r.

Republika Sierra Leone         26 lipca 2002 r.

Republika Słowenii          23 grudnia 2006 r.

Stany Zjednoczone Ameryki      14 lipca 1996 r.

Syryjska Republika Arabska     19 marca 2003 r.

Konfederacja Szwajcarska       14 lipca 1996 r.

Królestwo Szwecji           19 grudnia 1996 r.

Królestwo Tonga           18 września 2004 r.

Republika Tunezyjska            5 maja 2000 r.

Republika Wysp Marschalla         16 października 1996 r.

Zjednoczone Emiraty Arabskie 14 lipca 1996 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 3)           14 lipca 1996 r.

Republika Vanuatu            18 lutego 2000 r.

Republika Włoska              14 lipca 1996 r.

2) Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub przystąpienia, podane niżej państwa złożyły następujące zastrzeżenia i oświadczenia:
Królestwo Arabii Saudyjskiej

Kingdom of Saudi Arabia

„1. Niniejszy dokument przystąpienia w żaden sposób nie oznacza uznania Izraela, i ”1. This instrument of accession does not in any way whatsoever mean the recognition of Israel; and

2. Królestwo Arabii Saudyjskiej zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia przepisów niniejszego dokumentu przystąpienia do sytuacji wyszczególnionych wpkt (a), (b), (c) i (d) art. 30 tego dokumentu.”

2. The Kingdom of Saudi Arabia reserves its right not to implement the rules of this instrument of accession to the situations indicated in paragraphs (a), (b), (c) and (d) of article 30 of this instrument.”

Związek Australijski

Australia

„Australia nie będzie zobowiązana do stosowania postanowień konwencji, gdy zaistnieją okoliczności wymienione w art. 30 ust. 1pkt (a), (b) i (d) konwencji.”

”Australia shall not be bound to apply the provisions of the Convention in the circumstances specified in article 30, paragraph 1, subparagraphs (a), (b) and (d) of the Convention.”

Republika Bułgarii

Republic of Bulgaria

1. Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 2:

1. Pursuant to article 4, paragraph 2:

„Republika Bułgarii zadecydowała zastosować Międzynarodową konwencję o ratownictwie morskim z 1989 r., do bułgarskich okrętów wojennych oraz innych statków, których właścicielem jest państwo, używanych w celach niehandlowych.”

”The Republic of Bulgaria decides to apply the International Convention on Salvage, 1989, to the Bulgarian warships and ships owned by the State, used for no-commercial purposes.”

2. Zgodnie z postanowieniami art. 30:

2. Pursuant to article 30:

„Republika Bułgarii zastrzega sobie prawo do niestosowania Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, 1989:

”The Republic of Bulgaria reserves the right not to apply the International Convention on Salvage, 1989:

a) gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych, a wszystkie uczestniczące w nich statki są statkami żeglugi śródlądowej;

a) when the salvage operation takes place in inland waters and all vessels involved are of inland navigation;

b) gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych i nie uczestniczy w nich żaden statek;

b) when the salvage operations take place in inland waters and no vessel is involved;

c) gdy wszystkie zainteresowane strony są obywatelami Republiki Bułgarii;

c) when all interested parties are nationals of the Republic of Bulgaria;

d) gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

d) when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Chińska Republika Ludowa

People's Republic of China

„Zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1 Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, 1989, Rząd Chińskiej Republiki Ludowej zastrzega prawo do niestosowania postanowień konwencji w sytuacjach wymienionych w art. 30 ust. 1pkt (a), (b) i (d).”

”In accordance with the provisions of article 30, paragraph 1 of the International Convention on Salvage, 1989, the Government of the People's Republic of China reserves the right not to apply the provisions of article 30, paragraphs 1(a), (b) and (d) of the said Convention.”

„Zgodnie z art. 30 ust. 1pkt (a), (b) i (d) zastrzega prawo do niestosowania dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu postanowień konwencji, gdy:

”It reserves the right for the Hong Kong Special Administrative Region, in accordance with paragraphs 1(a), (b) and (d) of article 30, not to apply the provisions of the Convention when:

a) działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych, a wszystkie uczestniczące w nich statki są statkami żeglugi śródlądowej lub

(a) the salvage operation takes place in inland waters and all vessels involved are of inland navigation; or

b) działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych i nie uczestniczy w nich żaden statek, lub

b) the salvage operations take place in inland waters and no vessel is involved; or

c) dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

c) the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Republika Chorwacji

Republic of Croatia

„Zgodnie z art. 30 ust. 1pkt (b) i (d) Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, 1989, Republika Chorwacji deklaruje, że zastrzega sobie prawo do niestosowania postanowień Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim:

”In accordance with paragraphs 1(b) and (d) article 30 of the International Convention on Salvage, 1989, the Republic of Croatia declares that it reserves the right not to apply the provisions of the International Convention on Salvage:

— gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych i nie uczestniczy w nich żaden statek; — when the salvage operations take place in inland waters and no vessel is involved;

— gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

— when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Republika Ekwadoru

Republic of Ecuador

„Zgodnie z art. 30.1 (d) Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim z 1989 r., przyjętej 28 kwietnia 1989 r. w Londynie, w Zjednoczonym Królestwie, w głównej siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Rząd Republiki Ekwadoru zastrzega prawo do niestosowania postanowień konwencji, gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

”In accordance with article 30.1(d) of the International Convention on Salvage, 1989, adopted on 28 April 1989 in London, United Kingdom, at the headquarters of the International Maritime Organization (IMO), the Government of the Republic of Ecuador reserves the right not to apply the provisions of the Convention when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Republika Estońska

Republic of Estonia

„1) Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 i 2 konwencji, Republika Estońska stosuje postanowienia niniejszej konwencji do okrętów wojennych oraz innych statków niehandlowych, których właścicielem lub armatorem jest państwo i którym w czasie działań ratowniczych przysługiwał immunitet zgodnie z powszechnie uznawanymi zasadami prawa międzynarodowego;

”1) Pursuant to article 4, paragraphs 1 and 2 of the Convention, the Republic of Estonia shall apply this Convention to warships and other non-commercial vessels owned or operated by the State and entitled, at the time of salvage operations, to sovereign immunity under generally recognized principles of international law;

2) zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1pkt (a), (b) i (d) konwencji, Republika Estońska zastrzega prawo do niestosowania postanowień konwencji:

2) Pursuant to article 30, paragraphs 1(a), (b) and (d) of the Convention the Republic of Estonia reserves the right not to apply the provisions of the Convention:

a) gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych, a wszystkie uczestniczące w nich statki są statkami żeglugi śródlądowej;

a) when the salvage operation takes place in inland waters and all vessels involved are of inland navigation;

b) gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych i nie uczestniczy w nich żaden statek;

b) when the salvage operations take place in inland waters and no vessel is involved;

c) gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

c) when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Republika Francuska

French Republic

„Ratyfikując Międzynarodową konwencję o ratownictwie morskim, przyjętą dnia 28 kwietnia 1989 r. w Londynie, Rząd Republiki Francuskiej, zgodnie z art. 30 ust. 1pkt (a) i (b) konwencji, zastrzega prawo do niestosowania postanowień niniejszej konwencji, gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych, a wszystkie uczestniczące w nich statki są statkami żeglugi śródlądowej oraz gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych i nie uczestniczy w nich żaden statek.

”In ratifying the International Convention on Salvage, established in London on 28 April 1989, Government of the French Republic reserves the right, under article 30, paragraphs 1(a) and (b) of Convention, not to apply its provisions when salvage operations take place in inland waters and all vessels involved are of inland navigation and when assistance operations take place in inland waters and no vessel is involved.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt (d) konwencji. Rząd Francji zastrzega również prawo do niestosowania postanowień niniejszej konwencji, gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

In accordance with article 30, paragraph 1(d) of the Convention, the French Government also reserves the right not to apply the provisions of the said Convention when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Królestwo Hiszpanii

Kingdom of Spain

„Zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1pkt (a), (b) i (d) Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, 1989, Królestwo Hiszpanii zastrzega prawo do niestosowania postanowień niniejszej konwencji:

”In accordance with article 30.1(a), (b) and (d) of the International Convention on Salvage, 1989, the Kingdom of Spain reserves the right not to apply the provisions of the Convention:

— gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych, a wszystkie uczestniczące w nich statki są statkami żeglugi śródlądowej; — when the salvage operation takes place in inland waters and all vessels involved are of inland navigation;
— gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych i nie uczestniczy w nich żaden statek. — when the salvage operations take place in inland waters and no vessel is involved.

Dla celów powyższych zastrzeżeń, Królestwo Hiszpanii przez „wody śródlądowe” rozumie wyłącznie te wody kontynentalne, które nie mają styczności z morzem i nie są używane do transportu morskiego;

For the purposes of these reservations, the Kingdom of Spain intends that 'inland waters' shall mean exclusively those continental waters that are not in contact with the waters of the sea and are not used by maritime shipping;

— gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

— when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Islamska Republika Iranu

Islamic Republic of Iran

„Rząd Islamskiej Republiki Iranu zastrzega prawo do niestosowania postanowień niniejszej konwencji w przypadkach wymienionych w art. 30 ust. 1pkt (a), (b), (c) i (d).”

”The Government of the Islamic Republic of Iran reserves the right not to apply the provisions of this Convention in the cases mentioned in article 30, paragraphs 1(a), (b), (c) and (d).”

Irlandia

Ireland

„... zastrzega prawo Irlandii do niestosowania postanowień konwencji w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1pkt (a) i (b).”

”... reserve the right of Ireland not to apply the provisions of the Convention specified in article 30(1 )(a) and (b) thereof.”

Kanada

Canada

„Realizując postanowienia art. 30 Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, 1989, Rząd Kanady zastrzega prawo do niestosowania przepisów niniejszej konwencji, gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

”Pursuant to article 30 of the International Convention on Salvage, 1989, the Government of Canada reserves the right not to apply the provisions of this Convention when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Republika Litewska

Republic of Lithuania

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. (a) i (b) niniejszej konwencji. Republika Litewska zastrzega prawo do niestosowania postanowień konwencji, gdy:

”In accordance with the paragraphs 1(a) and (b) of article 30 of the said Convention, the Republic of Lithuania reserves the right not to apply the provisions of the Convention when:

1. działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych, a wszystkie uczestniczące w nich statki są statkami żeglugi śródlądowej;

1. the salvage operation takes place in inland waters and all vessels involved are of inland navigation;

2. działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych i nie uczestniczy w nich żaden statek.”

2. the salvage operations take place in inland waters and no vessel is involved.”

Meksykańskie Stany Zjednoczone

United Mexican States

„Rząd Meksyku zastrzega prawo do niestosowania postanowień niniejszej konwencji, w sytuacjach wymienionych w art. 30 ust. 1pkt (a), (b), (c) i (d), wskazując jednocześnie, że dotyczy to ratownictwa wykonywanego ochotniczo.”

”The Government of Mexico reserves the right not to apply the provisions of this Convention in the cases mentioned in article 30, paragraphs 1(a), (b), (c) and (d), pointing out at the same time that it considers salvage as a voluntary act.”

Królestwo Niderlandów

Kingdom of the Netherlands

„Królestwo Niderlandów zastrzega prawo do niestosowania postanowień niniejszej konwencji, gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

”The Kingdom of the Netherlands reserves the right not to apply the provisions of this Convention when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

„Królestwo Niderlandów zadecydowało o stosowaniu Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, 1989, do okrętów wojennych oraz innych statków wymienionych w art. 4 ust. 1 konwencji pod następującymi warunkami i zastrzeżeniami: zgodnie z art. 554 Księga 8, Środki przewozu i transportu, Kodeksu Cywilnego Niderlandów, zmienionego ustawą z dnia 2 lipca 1997 r. zmieniającą Księgę 8 Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do ratownictwa oraz niektórych innych działań, dział 2 tytuł 6 wyżej wymienionej Księgi 8 stosuje się również do ratownictwa morskiego wykonywanego przez lub w stosunku do okrętów wojennych oraz innych statków niehandlowych należących, obsługiwanych lub czarterowanych przez Niderlandy albo inne państwo, które zadecydowało o stosowaniu niniejszej konwencji do tych statków.”

”The Kingdom of the Netherlands has decided to apply the International Convention on Salvage, 1989, to its warships or other vessels described in paragraph 1 of article 4 of the Convention under the following terms and conditions: according to article 554 of Book 8, Means of Traffic and Transport, of the Netherlands Civil Code, as amended by Act of 2 July 1997 amending Book 8 of the Civil Code with regard to salvage and several other acts, section 2, Assistance, of Title 6 of said Book 8 also applies to salvage by or of a warship or other non-commercial vessel belonging to, operated or chartered by the State of the Netherlands or any other State that has declared the Convention applicable to those ships or vessels.”

Republika Federalna Niemiec

Federal Republic of Germany

„Jako typ derogacji z art. 4 ust. 1, Republika Federalna Niemiec będzie stosować postanowienia niniejszej konwencji, z wyjątkiem art. 21, do statków, których właścicielem lub armatorem jest państwo, które używane są w celach niehandlowych i którym w czasie działań ratowniczych przysługiwał immunitet zgodnie z powszechnie uznawanymi zasadami prawa międzynarodowego.

”By way of derogation from article 4(1), the Federal Republic of Germany will also apply the provision of this Convention, with the exception of article 21, to vessels owned or operated by a State which are serving non--commercial purposes and which are entitled, at the time of salvage operations, to sovereign immunity under generally recognized principles of international law.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt (d). Republika Federalna Niemiec zastrzega prawo do niestosowania postanowień konwencji, gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

In accordance with article 30(1 )(d), the Federal Republic of Germany reserves the right not to apply the provisions of this Convention when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Królestwo Norwegii

Kingdom of Norway

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt (d) konwencji. Królestwo Norwegii zastrzega prawo do niestosowania postanowień niniejszej konwencji, gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

”In accordance with article 30, subparagraph 1(d) of the Convention, the Kingdom of Norway reserves the right not to apply the provisions of this Convention when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Nowa Zelandia

New Zealand

„Rząd Nowej Zelandii, w związku z art. 30 ust. 1 pkt (d) konwencji, zastrzega prawo do niestosowania postanowień konwencji, gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim; oraz deklaruje, że przystąpienie przez Nową Zelandię do konwencji rozciąga się na Tokelau.”

”The Government of New Zealand, in respect of article 30(1)(d) of the Convention, reserves the right not to apply the provisions of the Convention when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed; and declares that this accession shall extend to Tokelau.”

Federacja Rosyjska

Russian Federation

„Federacja Rosyjska, zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1 pkt (d) Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, 1989, zastrzega prawo do niestosowania postanowień niniejszej konwencji, gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

”The Russian Federation, pursuant to paragraph 1, subparagraph (d) of article 30 of the International Convention on Salvage, 1989, reserves the right not to apply that provision in the said Convention, when the property concerned is maritime property of a cultural character of prehistoric, archaeological or historical significance and is lying on the sea-bed.”

Królestwo Szwecji

Kingdom of Sweden

„W odniesieniu do art. 30 ust. 1 pkt (d) Szwecja zastrzega prawo do niestosowania postanowień konwencji, gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

”Referring to article 30 1(d) Sweden reserves the right not to apply the provisions of the Convention when the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”

Syryjska Republika Arabska

Syrian Arab Republic

„Przystąpienie do niniejszej konwencji przez Syryjską Republikę Arabską nie oznacza w żaden sposób uznania Izraela, jak również nie powoduje żadnej formy współpracy przewidzianej przez konwencję.”

”The accession to this Convention by the Syrian Arab Republic does not mean in any way the recognition of Israel nor does it entail any form of collaboration provided for in the Convention.”

Republika Tunezyjska

Republic of Tunisia

„Tunezja zastrzega prawo do niestosowania postanowień Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim, 1989:

”Tunisia reserves the right not to apply the provisions of the International Convention on Salvage, 1989:

(a) gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych, a wszystkie uczestniczące w nich statki są statkami żeglugi śródlądowej; (a) when the salvage operations are carried out in internal waters and when all the ships involved are internal navigation ships;
(b) gdy działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych i nie uczestniczy w nich żaden statek; (b) when the salvage operations are carried out in internal waters and no ship is involved;
(c) gdy wszystkie zainteresowane strony są obywatelami Tunezji; (c) when all the parties concerned are Tunisian;

(d) gdy dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

(d) when maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest lying on the sea-bed is involved.”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

„Zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1 pkt (a), (b) i (d) konwencji, Zjednoczone Królestwo zastrzega prawo do niestosowania postanowień konwencji, gdy:

”In accordance with the provisions of article 30, paragraphs 1(a), (b) and (d) of the Convention, the United Kingdom reserves the right not to apply the provisions of the Convention when:

(i) działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych, a wszystkie uczestniczące w nich statki są statkami żeglugi śródlądowej lub (i) the salvage operation takes place in inland waters and all vessels involved are of inland navigation; or
(ii) działania ratownicze odbywają się na wodach śródlądowych i nie uczestniczy w nich żaden statek, lub (ii) the salvage operations take place in inland waters and no vessel is involved; or

(iii) dane mienie stanowi dobro kulturowe o walorach prehistorycznych, archeologicznych lub historycznych i znajduje się na dnie morskim.”

(iii) the property involved is maritime cultural property of prehistoric, archaeological or historic interest and is situated on the sea-bed.”1) Stosuje się również do Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu od dnia 1 lipca 1997 r.

2) Stosuje się do Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau od dnia 24 czerwca 2005 r.

3) Ratyfikacja ma zastosowanie do:

Jersey, Wyspa Man, Falklandy, Montserrat, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Hongkong od dnia 30 maja 1997 r. Od dnia 22 lipca 1998 r. — Anguilla, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Kajmany, Wyspy Pitcairn, Henderson, Wyspy Ducie i Oeno, Święta Helena oraz dependencje, Wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Guernsey — od dnia 14 września 2001 r.