OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców,
sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r. (Dz. U. Nr 273, poz. 2698), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 lutego 2005 r. ratyfikował wyżej wymienione porozumienie. Dnia 20 kwietnia 2005 r. złożono Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dokument ratyfikacyjny.

Zgodnie z artykułem 9 ustęp 1 porozumienia weszło ono w życie dnia 4 września 1960 r.

Zgodnie z artykułem 9 ustęp 2 porozumienia w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszło ono w życie dnia 21 maja 2005 r.

Przy podpisaniu porozumienia złożono następującą deklarację:

„Termin „osiedlenie”, użyty w artykule 5 Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r., będzie rozumiany jako pobyt związany z przeniesieniem ważnych interesów życiowych uchodźcy, na który uchodźca uzyskał inne niż wiza zezwolenie, stosownie do przepisów regulujących zasady wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt, na który uchodźca uzyskał zezwolenie w związku z nauką, leczeniem, pobytem w sanatorium lub innych podobnych placówkach, nie będzie uważany za osiedlenie się w rozumieniu artykułu 5.”

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) następujące państwa stały się stronami porozumienia w podanych niżej datach:

Królestwo Belgii 4 września 1960 r.

Republika Czeska 10 kwietnia 1999 r.

Królestwo Danii 1 stycznia 1961 r.

Republika Finlandii 5 sierpnia 1990 r.

Republika Francuska 4 września 1960 r.

Królestwo Hiszpanii 31 lipca 1982 r.

Irlandia 30 listopada 1969 r.

Republika Islandii 9 października 1966 r.

Księstwo Liechtensteinu 29 listopada 1969 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 25 maja 1961 r.

Republika Malty 18 lutego 1989 r.

Królestwo Niderlandów 4 września 1960 r.

Republika Federalna

Niemiec 7 grudnia 1961 r.

Królestwo Norwegii 1 stycznia 1961 r.

Republika Portugalska 13 listopada 1981 r.

Rumunia 25 maja 2001 r.

Republika Słowacka 28 lutego 2005 r.

Konfederacja Szwajcarska 21 stycznia 1967 r.

Królestwo Szwecji 1 stycznia 1961 r.

Zjednoczone Królestwo

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 27 września 1968 r.

Republika Włoska 2 lipca 1965 r.

2) w momencie podpisania porozumienia oraz przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienia lub w terminach późniejszych, podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje:
Królestwo Danii

Kingdom of Denmark

„W przypadku uchodźców stale przebywających w Państwie niebędącym Stroną Porozumienia Nordyckiego dotyczącego zniesienia kontroli paszportowej na granicach między państwami nordyckimi, podpisanego w Kopenhadze dnia 12 lipca 1957 r., określenie „terytorium” oznacza terytorium, którego dotyczy wymienione Porozumienie Nordyckie na mocy artykułu 1 ustęp 2 tego porozumienia w zakresie dotyczącym prawa uchodźców do przebywania w Królestwie Danii bez wizy i zezwolenia na pobyt.

„For refugees resident in a State which is not a Party to the Nordic Agreement concerning the waiving of passport control at the Inter-Nordic frontiers, signed at Copenhagen on 12 July 1957, the term ”territory” shall, in so far as the right of refugees to remain in Denmark without visa and residence permit is concerned, mean the territory to which the said Nordic Agreement applies by virtue of Article 1, paragraph 2 thereof.

Należy zauważyć, że na mocy artykułu 14 Porozumienie Nordyckie zostało rozszerzone na Wyspy Owcze, z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.”

It should be noted that, by virtue of Article 14, the Nordic Agreement is extended, with effect from 1 January 1961, to the Faeroe Islands.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 1. The statement concerns Article 1.

Republika Finlandii

„W nawiązaniu do dekretu, który wszedł w życie w Republice Finlandii dnia 1 stycznia 1994 r., State Przedstawicielstwo Republiki Finlandii niniejszym informuje Sekretariat Generalny, że wszyscy uchodźcy, którzy uzyskali dokument podróży w Republice Frańcuskiej potrzebują obecnie wizy na ziemi fińskiej. Nowa polityka upodobni praktykę w Republice Francuskiej i Republice Finlandii począwszy od dnia 1 stycznia 1994 r.”

Republic of Finland

„The Permanent Representation of Finland, referring to the decree which came into force in Finland on 1 January 1994, hereby informs the General Secretariat that all refugees who have been granted a travel document by France now require a visa on Finnish soil. This new policy will make practice in France and in Finland similar as from 1 January 1994.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 1. The statement concerns Article 1.

Republika Francuska

French Republic

„Ze względu na definicję terminu „terytorium” Rząd Republiki Francuskiej zadeklarował, że określenie to odnosi się tylko do „Francji metropolitarnej.”

„With regard to the definition of the term ”territory”, the French Government has declared that the term refers only to ”metropolitan France.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 2. The statement concerns Article 2.
„Zgodnie ze środkami przyjętymi właśnie przez Rząd w zakresie przemieszczania się osób Republika Francuska zmuszona jest do natychmiastowego zawieszenia ze skutkiem od dnia 16 września 1986 r. o godzinie 0: „ln pursuance of the measures which have just been taken by the Government in the field of the movement of persons, France finds itself constrained to suspend immediately, with effect from 16 September 1986 at O hour:

— Europejskiego porozumienia w sprawie przepisów regulujących przemieszczanie się osób między Państwami Członkowskimi Rady Europy z dnia 13 grudnia 1957 r., w zakresie zastosowania postanowień artykułu 7 tego porozumienia;

—The European Agreement on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe of 13 December 1957, in application of the provisions of its Article 7;

— Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców z dnia 20 kwietnia 1959 r., w zakresie zastosowania postanowień artykułu 7 tego porozumienia.”

—The European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees of 20 April 1959, in application of the provisions of its Article 7.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 7. The statement concerns Article 7.

Księstwo Liechtensteinu

Principality of Liechtenstein

„Osiedlenie wymienione w artykule 5 Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców będzie zależało od miejsca, w którym koncentrują się osobiste interesy uchodźcy. W wyniku tego obecność na terytorium Wysokiej Umawiającej się Strony w celu uczęszczania do placówki edukacyjnej, pobytu w sanatorium lub innych podobnych instytucjach nie będzie stanowić osiedlenia w znaczeniu wymienionego artykułu 5.”

„Settlement in the meaning of Article 5 of the European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees shall be determined in relation to the place where the refugee's personal interests are centred. Consequently, presence on the territory of a High Contracting Party for the purpose of attending an educational establishment, convalescent home or other similar institutions shall not constitute settlement within the meaning of the said Article 5.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 5. The statement concerns Article 5.

Republika Malty

Republic of Malta

„Osiedlenie w znaczeniu artykułu 5 Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców będzie zależało od miejsca, w którym koncentrują się osobiste interesy uchodźcy. W wyniku tego, obecność na terytorium Wysokiej Umawiającej się Strony w celu uczęszczania do placówki edukacyjnej, pobytu w placówce medycznej, sanatorium lub innej podobnej instytucji nie będzie stanowić osiedlenia w znaczeniu wymienionego artykułu 5.”

„Settlement in the meaning of Article 5 of the European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees shall be determined in relation to the place where the refugee's personal interests are centred. Consequently, presence on the territory of a High Contracting Party for the purpose of attending an educational establishment, medical establishment, convalescent home or other similar institution shall not constitute settlement within the meaning of the said Article 5.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 5. The statement concerns Article 5.

Królestwo Niderlandów

Kingdom of the Netherlands

„Przy niniejszym aprobujemy Europejskie porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców w zakresie wszystkich postanowień w nim zawartych w imieniu Królestwa w Europie.”

„We approve herewith, for the Kingdom in Europe, in respect of all the provisions contained therein, the European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 2. The statement concerns Article 2.

Królestwo Norwegii

Kingdom of Norway

„W przypadku uchodźców stale przebywających w Państwie niebędącym Stroną Konwencji Nordyckiej dotyczącej zniesienia kontroli paszportowej na granicach między państwami nordyckimi z dnia 12 lipca 1957 r., określenie „terytorium” oznacza terytorium określone w artykule 1 ustęp 2 wyżej wymienionej konwencji, w zakresie prawa uchodźców do pobytu w Królestwie Norwegii bez wizy i zezwolenia na pobyt.”

„For refugees resident in a State which is not a Party to the Nordic Convention concerning the waiving of passport control at the Inter-Nordic frontiers of 12 July 1957, the term ”territory” shall, in so far as the right of refugees to remain in Norway without visa and residence permit is concerned, mean the territory covered by Article 1, paragraph 2 of the above--mentioned Convention.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 2. The statement concerns Article 2.

Republika Portugalska

Portuguese Republic

„Zgodnie z postanowieniami artykułu 2 niniejszego porozumienia określenie „terytorium” oznacza terytorium portugalskie na kontynencie europejskim oraz archipelagi Azory i Madera.”

„ln accordance with the provisions of Article 2 of this Agreement, the term ”territory” means the portu-guese territory on the European continent and the archipelagos of the Azores and Madeira.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 2. The statement concerns Article 2.

Republika Słowacka

Slovak Republic

„Zgodnie z artykułem 2 niniejszego porozumienia, Słowacja oświadcza, że terytorium Republiki Słowackiej stanowi integralną i niepodzielną całość, określoną granicami z państwami sąsiadującymi, zgodnie z umowami międzynarodowymi zawartymi przez Republikę Słowacką albo umowami międzynarodowymi, którymi Republika Słowacka jest związana.”

„ln accordance with Article 2 of the Agreement, Slovakia declares that the territory of the Slovak Republic is integral and indivisible, defined by State borders with neighbouring States according to the international treaties concluded by the Slovak Republic or by international treaties by which the Slovak Republic is bound.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 2. The statement concerns Article 2.

Konfederacja Szwajcarska

Swiss Confederation

„Osiedlenie w znaczeniu artykułu 5 Europejskiego porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców będzie zależało od miejsca, w którym koncentrują się osobiste interesy uchodźcy. W wyniku tego obecność na terytorium Wysokiej Umawiającej się Strony w celu uczęszczania do placówki edukacyjnej, pobytu w placówce medycznej, sanatorium lub innej podobnej instytucji nie będzie stanowić osiedlenia w znaczeniu wymienionego artykułu 5.”

„Settlement in the meaning of Article 5 of the European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees shall be determined in relation to the place where the refugee's personal interests are centred. Consequently, presence on the territory of a High Contracting Party for the purpose of attending an educational establishment, medical establishment, convalescent home or other similar institution shall not constitute settlement within the meaning of the said Article 5.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 5. The statement concerns Article 5.

Królestwo Szwecji

Kingdom of Sweden

„W przypadku uchodźców stale przebywających w Państwie niebędącym stroną Porozumienia Nordyckiego dotyczącego zniesienia kontroli paszportowej na granicach między państwami nordyckimi, podpisanego w Kopenhadze dnia 12 lipca 1957 r., określenie „terytorium” oznacza terytorium określone w wyżej wymienionym porozumieniu w zakresie prawa uchodźców do pobytu w Królestwie Szwecji bez wizy i zezwolenia na pobyt.”

„For refugees resident in a State which is not a Party to the Nordic Agreement concerning the waiving of passport control at the Inter-Nordic frontiers, signed at Copenhagen on 12 July 1957, the term ”territory” shall, in so far as the right of refugees to remain in Sweden without visa and residence permit is concerned, mean the territory to which the said Nordic Agreement applies.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 2. The statement concerns Article 2.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

„Dla celów porozumienia „terytorium” Zjednoczonego Królestwa obejmuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Jersey, Guernsey i Wyspę Man.”

„For the purpose of the Agreement the ”territory” of the United Kingdom shall comprise the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Jersey, Guernsey and the Isle of Man.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 2. The statement concerns Article 2.
„Na mocy postanowień artykutu 7 ustęp 1 porozumienia Zjednoczone Królestwo niniejszym oficjalnie zawiadamia o swoim zamiarze zawieszenia działania niniejszego porozumienia dla potrzeb porządku publicznego i bezpieczeństwa. Niniejsza decyzja wchodzi w życie o godzinie 00.01 we wtorek dnia 11 lutego 2003 r. „Underthe provisions of Article 7, paragraph 1, of the Agreement, the United Kingdom gives hereby formal notice of its intention to suspend on public order and security grounds the operation of this Agreement. This decision will come into force at 00.01 hours on Tuesday 11 February 2003.

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosi Parlamentowi w dniu 7 lutego 2003 r. swój zamiar zawieszenia działania porozumienia w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców z 1959 r. Niniejsza decyzja odzwierciedla rosnącą obawę, że posiadacze dokumentów podróży Konwencji z 1951 r. wystawionych przez sygnatariuszy porozumienia podróżują do Zjednoczonego Królestwa i pozostają w nim nielegalnie lub ubiegają się o azyl pod fałszywymi nazwiskami w celu uzyskania dostępu do systemu świadczeń. Podważa to integralność naszego procesu udzielania azylu, nakłada niedopuszczalne obciążenia na system i zabiera cenne zasoby tym, którzy naprawdę znajdują się w potrzebie. Istnieją również konsekwencje dla bezpieczeństwa Zjednoczonego Królestwa w przypadku nielegalnego pobytu osób w Zjednoczonym Królestwie.”

The Home Secretary will on [7 February 2003] announce to Parliament that he intends to suspend the operation of the Agreement on the Abolition of Visas for Refugees of 1959. This decision reflects growing concern that the holders of 1951 Convention Travel Documents, issued by signatories to the Agreement, are travelling to the United Kingdom and either remaining illegally or making asylum applications in false identities in order to access the benefits system. This undermines the integrity of our asylum process, places an unacceptable burden on the system and diverts valuable resources from those in genuine need. There are also security implications for the United Kingdom if people remain in the United Kingdom illegally.”

Oświadczenie dotyczy artykułu 7. The statement concerns Article 7.