OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r. (Dz. U. Nr 258, poz. 2580), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 lutego 2005 r. ratyfikował wyżej wymienione porozumienie. Dnia 20 kwietnia 2005 r. złożono Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dokument ratyfikacyjny.

Zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 porozumienia dnia 1 grudnia 1980 r.

Zgodnie z artykułem 10 ustęp 2 porozumienia w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszło ono w życie dnia 1 czerwca 2005 r.

Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego złożono następujące zastrzeżenia i deklarację:

Zastrzeżenia

„Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.. Rzeczpospolita Polska deklaruje, że w takim zakresie, w jakim jej to dotyczy, przekazanie odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 1 nie nastąpi w przypadku, gdy zezwoli ona uchodźcy na pobyt na swoim terytorium przez okres przekraczający okres ważności dokumentu podróży wyłącznie w celu odbycia studiów lub szkolenia.”

„Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r., Rzeczpospolita Polska deklaruje, że nie uwzględni żądania readmisji przedstawionego na podstawie artykułu 4 ustęp 2.”

Deklaracja

„Zgodnie z artykułem 7 porozumienia, Rzeczpospolita Polska oświadcza, że organem właściwym w Rzeczypospolitej Polskiej jest:

Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców ul. Koszykowa 16, PL-00-564 Warszawa tek: (0-48-22) 627-06-78 fax: (0-48-22) 845-49-80.”

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) następujące państwa stały się stronami porozumienia w podanych niżej datach:

Królestwo Danii 1 marca 1984 r.

Republika Finlandii 1 września 1990 r.

Królestwo Hiszpanii 1 lipca 1987 r.

Królestwo Niderlandów 1 maja 1985 r.

Republika Federalna Niemiec 1 marca 1995 r.

Królestwo Norwegii 1 grudnia 1980 r.

Republika Portugalska 1 maja 1982 r.

Rumunia 1 września 2000 r.

Konfederacja Szwajcarska 1 marca 1986 r.

Królestwo Szwecji 1 grudnia 1980 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 1 grudnia 1986 r.

Republika Włoska 1 stycznia 1986 r.

2) w momencie podpisania porozumienia oraz przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub w terminach późniejszych, podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia:
Republika Finlandii

Republic of Finland

Deklaracja Declaration
„Mam zaszczyt poinformować Państwa, że w Republice Finlandii organem właściwym w rozumieniu

”1 have the honour to inform you that the Competent Authority in Finland referred to in Article 7 of the

artykułu 7 Europejskiego porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców jest: European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugees is:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych PL257, SF-00171 Helsinki Tel.: 358-0-1601 Fax: 358-0-1604609.”

Ministry of Interior PL 257, SF-00171 Helsinki Tel: 358-0-1601 Fax: 358-0-1604609.”

Królestwo Hiszpanii

Kingdom of Spain

Zastrzeżenia Reservations

„Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 porozumienia, w odniesieniu do Królestwa Hiszpanii przekazanie odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 1 nie nastąpi w przypadku, gdy zezwoli ono uchodźcy na pobyt na jego terytorium przez okres przekraczający okres ważności dokumentu podróży wyłącznie w celu odbycia studiów lub szkolenia.”

”Under paragraph 1 of Article 14 of the Agreement, insofar as Spain is concerned, transfer of responsibility under the provisions of paragraph 1 of Article 2 shall not occur for the reason that it has authorised the refugee to stay in its territory for a period exceeding the validity of the travel document solely for the purposes of studies or training.”

„Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 porozumienia, Królestwo Hiszpanii nie będzie uwzględniać żądania readmisji przedstawionego na podstawie postanowień artykułu 4 ustęp 2.”

”Under paragraph 1 of Article 14 of the Agreement, Spain will not accept a request for readmis-sion presented on the basis of the provisions of paragraph 2 of Article 4.”

Deklaracja Declaration

„Organem właściwym w rozumieniu artykułu 7 jest: Generalna Dyrekcja Policji (Dirección General de Policia), Komisariat Generalny do spraw Dokumentacji (Comisaria General de Documentación), Rafael Calvo, 25, 28010 Madryt.”

”The competent authority referred to in Article 7 is: Direccion General de Policia, Comisaria General de Documentacion, Rafael Calvo, 25, 28010 Madrid.”

Królestwo Niderlandów

Kingdom of the Netherlands

Deklaracje Declarations

„Królestwo Niderlandów akceptuje wspomniane porozumienie dla Królestwa w Europie.” Deklaracja dotyczy artykułu 12.

”The Kingdom of the Netherlands accepts the said Agreement for the Kingdom in Europe.” The statement concerns Article 12.

„Organem właściwym w rozumieniu artykułu 7 porozumienia jest Departament do spraw Cudzoziemców („Directie Vreemdelingenzaken”) Ministerstwa Sprawiedliwości, skr. poczt. 20301, 2500 EH, Haga.”

”The competent authority meant in Article 7 of the Agreement is the Aliens Department (”Directie Vre-emdelingenzaken”) of the Ministry of Justice, P.O.Box 20301, 2500 EH The Hague.”

Republika Federalna Niemiec

Federal Republic of Germany

Zastrzeżenia Reservations

„Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 tego porozumienia, każde Państwo może zadeklarować, że w takim zakresie, w jakim to go dotyczy, przekazanie odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 1 nie nastąpi w przypadku, gdy zezwoli ono uchodźcy na pobyt na jego terytorium przez okres przekraczający okres ważności dokumentu podróży wyłącznie w celu odbycia studiów lub szkolenia. Republika Federalna Niemiec dołącza do swej ratyfikacji zastrzeżenie zgodnie z ustępem 1.”

”Under paragraph 1 of Article 14 of this Agreement, any State may declare that insofar as it is concerned, transfer of responsibility under the provisions of paragraph 1 of Article 2 shall not occur for the reason that it has authorised the refugee to stay in its territory for a period exceeding the validity of the travel document solely for the purposes of studies or training. The Federal Republic of Germany attaches to its ratification the reservation under paragraph 1.”

„Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 tego porozumienia, każde Państwo może zadeklarować, że nie uwzględni żądania readmisji przedstawionego na podstawie postanowień artykułu 4 ustęp 2. Republika Federalna Niemiec załącza do swej ratyfikacji zastrzeżenie zgodnie z ustępem 2.”

”Under paragraph 1 of Article 14 of this Agreement, any State may declare that it will not accept a request for readmission presented on the basis of the provisions of paragraph 2 of Article 4. The Federal Republic of Germany attaches to its ratification the reservation under paragraph 2.”

Królestwo Norwegii

Kingdom of Norway

Deklaracja Declaration

„Organami właściwymi w rozumieniu artykułu 7 są: Królewskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Policji skr. poczt. 8005, Dep., Oslo 1 Telex: 11140 JDEP N. Urząd ds. Cudzoziemców skr. poczt. 8108, Dep. Oslo 1 Telex: 11283 SUK N.”

”The competent authorities referred in to Article 7 are: The Royal Ministry of Justice and Police Post Office Box 8005, Dep., Oslo 1 Telex: 11140 JDEPN. The State Aliens Office Post Office Box 8108, Dep., Oslo 1 Telex: 11283SUKN.”

Rumunia

Romania

Zastrzeżenia Reservations
„Rumunia ratyfikowała porozumienie z następującymi zastrzeżeniami, złożonymi zgodnie z artykułem 14 ustęp 1:

”Romania ratified the Agreement with the following reservations, made in accordance with Article 14, paragraph 1:

— w takim zakresie, w jakim to jej dotyczy, przekazanie odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 1 nie nastąpi w przypadku, gdy zezwoli ona uchodźcy na pobyt na jej terytorium przez okres przekraczający okres ważności dokumentu podróży wyłącznie w celu odbycia studiów lub szkolenia; — insofar as it is concerned, transfer of responsibility under the provisions of paragraph 1 of Article 2 shall not occur for the reason that it has authorised the refugee to stay in its territory for a period exceeding the validity of the travel document solely for the purposes of studies or training;

— Rumunia nie będzie uwzględniać żądania readmisji przedstawionego na podstawie postanowień artykułu 4 ustęp 2.”

— Romania will not accept a request for readmission presented on the basis of the provisions of paragraph 2 of Article 4.”

Konfederacja Szwajcarska

Swiss Confederation

Deklaracja Declaration

„Organem właściwym w rozumieniu artykułu 7 porozumienia jest Federalne Biuro Policji, Wydział Uchodźców (Federalny Urząd Policji jest połączony z Federalnym Departamentem Sprawiedliwości i Policji).”

”The competent authority referred to in Article 7 of the Agreement is the Federal Office of Police, Division of Refugees (The Federal Office of Police is attached to the Federal Department of Justice and Police).”

Królestwo Szwecji

Kingdom of Sweden

Deklaracja Declaration
„Organem właściwym w rozumieniu artykułu 7 jest Statens invandrarverk,

”The competent authority referred to in Article 7 is Statens invandrarverk.

Box 6113, S-600 06 Norrkóping.”

Box 6113, S-600 06 Norrkoping.”

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Deklaracje Declarations

„Porozumienie jest ratyfikowane przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Jersey, Guernsey, Wyspę Man.” Deklaracja dotyczy artykułu 12,

”The Agreement is ratified in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Bailiwick of Jersey, the Bailiwick of Guernsey, the Isle of Man.” The statement concerns Article 12.

„Organem właściwym do stosowania porozumienia jest:

”The competent authority as regards the application of the Agreement is:

Podsekretarz Stanu, Departament Imigracji i Obywatelstwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Lunar House, Wellesley Road, GB-Croydon CR9 2BY.” Deklaracja dotyczy artykułu 7.

The Under Secretary of State, Immigration and Nationality Department, Home Office, Lunar House, Wellesley Road, GB-Croydon CR9 2BY.” The statement concerns Article 7.

Zastrzeżenie Reservation

„Porozumienie jest ratyfikowane, z zastrzeżeniem — złożonym również w odniesieniu do Jersey, Guernsey i Wyspy Man — że zgodnie z postanowieniami artykułu 14 ustęp 1 porozumienia. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej deklaruje, że przekazanie odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 1 nie nastąpi w przypadku, gdy zezwoli ono uchodźcy na pobyt na jego terytorium przez okres przekraczający okres ważności dokumentu podróży wyłącznie w celu odbycia studiów lub szkolenia.”

”The Agreement is ratified, subject to the reservation — made also in respect of the Bailiwicks of Jersey and Guernsey and the Isle of Man — that in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 14 of the Agreement, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland declares that insofar as it is concerned, transfer of responsibility under the provisions of paragraph 1 of Article 2 of the Agreement shall not occur for the reason that it has authorised the refugee to stay in its territory for a period exceeding the validity of the travel document solely for the purposes of studies or training.”

Republika Włoska

Italian Republic

Zastrzeżenia Reservations

„Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 porozumienia. Rząd Republiki Włoskiej deklaruje, że w takim zakresie, w jakim to go dotyczy, przekazanie odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 1 nie nastąpi w przypadku, gdy zezwoli on uchodźcy na pobyt na jego terytorium przez okres przekraczający okres ważności dokumentu podróży wyłącznie w celu odbycia studiów lub szkolenia.”

”In accordance with Article 14 paragraph 1 of the Agreement, the Italian Government declares that insofar as it is concerned, transfer of responsibility under the provisions of paragraph 1 of Article 2 shall not occur for the reason that it has authorised the refugee to stay in its territory for a period exceeding the validity of the travel document solely for the purposes of studies or training.”

„Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 porozumienia. Rząd Republiki Włoskiej deklaruje, że nie będzie uwzględniać żądania readmisji przedstawionego na podstawie postanowień artykułu 4 ustęp 2.”

”In accordance with Article 14 paragraph 1 of the Agreement, the Italian Government declares that it will not accept a request for readmission presented on the basis of the provisions of paragraph 2 of Article 4.”

Deklaracja Declaration
„Organem właściwym w rozumieniu artykułu 7 porozumienia jest:

”The competent authority meant in Article 7 of the Agreement is the:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Policji, Dyrektoriat Generalny do spraw Ogólnych, Departament do spraw Cudzoziemców (Ministero dell' Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Generale Affari Generali, Servizio Stranieri) Palazzo del Viminale, Via Agostino Depretis, Rzym.”

Ministry of Interior, Police Department, General Directorate of General Affairs, Aliens Department (Mi-nistero dell' Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurez-za, Direzione Generale Affari Generali, Servizio Stra-nieri) Palazzo del Viminale, Via Agostino Depretis, Roma.”