OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Pradze dnia 21 listopada 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 listopada 2013 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, przez podpisanie.

Powyższa umowa została podpisana w Pradze dnia 21 listopada 2013 r.

Zgodnie z art. 11 ust. l umowy weszła ona w życie dnia 21 grudnia 2013 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.