OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 14 września 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 14 czerwca 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów w dniu 1 czerwca 2007 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, poprzez wymianę not.

Porozumienie weszło w życie dnia 14 czerwca 2007 r.