OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu, podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD (Dz. U. Nr 130, poz. 1186), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 października 2003 r. ratyfikował wyżej wymienione porozumienie.

Dnia 28 listopada 2003 r. został złożony u depozytariusza – Rządu Republiki Austrii – dokument ratyfikacyjny. Zgodnie z art. 13 porozumienia weszło ono w życie z mocą wsteczną dnia 1 maja 1993 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższe porozumienie weszło w życie dnia 28 listopada 2003 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się Stronami porozumienia w podanych niżej datach:

Republika Austrii

1 czerwca 1993 r.

Republika Bułgarii

27 czerwca 2003 r.

Republika Czeska

26 września 2001 r.

Republika Słowenii

6 sierpnia 1998 r.

Konfederacja Szwajcarska

1 czerwca 1993 r.

Królestwo Szwecji

2 grudnia 2002 r.

Republika Węgierska

8 września 1995 r.