OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 2455), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 24 lutego 2005 r. wypowiedział wymienione wyżej Porozumienie.*

Zgodnie z artykułem 3 powyższego Porozumienia, traci ono moc obowiązującą w stosunku do następujących państw w podanych poniżej datach:

Republika Białorusi 29 września 2005 r.

Republika Kazachstanu 29 września 2005 r.

Republika Mołdowy 6 października 2005 r.

Federacja Rosyjska 25 września 2005 r.

Ukraina 30 września 2005 r.

Republika Tadżykistanu 8 grudnia 2005 r.


* Tekst Porozumienia opublikowany został w Dz. U. z 1975 r. Nr 4, poz. 14.