OÚWIADCZENIE RZŔDOWE z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiŕzujŕcej Umowy mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Indonezji o wspóůpracy kurturalno-edukacyjnej, podpisanej w Warszawie dnia 24 kwietnia 2003 r.

Podaje sić niniejszym do wiadomoúci, ýe na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mićdzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów w dniu 22 stycznia 2004 r. zatwierdziůa Umowć mićdzy Rzŕdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzŕdem Republiki Indonezji o wspóůpracy kulturalno-edukacyjnej, podpisanŕ w Warszawie dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zgodnie z art. 13 umowy weszůa ona w ýycie dnia 13 lipca 2004 r.