OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 listopada 2007 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej

Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r., poprzez podpisanie.

Umowa weszła w życie dnia 22 stycznia 2008 r.