OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. poprzez wyłączenie z tego zakresu art. 8 ust. 4 pkt b

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 491), dnia 26 listopada 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję w sprawie zmiany zakresu obowiązywania w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiej Karty Społecznej poprzez wyłączenie z tego zakresu art. 8 ust. 4 pkt b.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej, dnia 31 stycznia 2011 r. został złożony depozytariuszowi, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, dokument zawierający decyzję o wyłączeniu zakresu obowiązywania w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej art. 8 ust. 4 pkt b w drodze jego wypowiedzenia.

Art. 8 ust. 4 pkt b Europejskiej Konwencji Społecznej przestaje wiązać Rzeczpospolitą Polską z dniem 25 lipca 2012 r.