OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 27 lutego 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Ramową Konwencję o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzoną w Kijowie dnia 22 maja 2003 r.

Zgodnie z artykułem 21 ustęp 3, Konwencja weszła w życie dnia 4 stycznia 2006 r.

Zgodnie z artykułem 21 ustęp 4, Konwencja weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 czerwca 2006 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) Następujące państwa stały się Stronami Konwencji w podanych niżej datach:

Republika Czeska             4 stycznia 2006 r.

Rumunia                     6 marca 2007 r.

Republika Słowacka           4 stycznia 2006 r.

Ukraina                     4 stycznia 2006 r.

Republika Węgierska          4 stycznia 2006 r.

2) Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego Rumunia złożyła następujące oświadczenie:

„Rząd Rumunii uważa, że termin „Region Karpacki” zawarty w artykule 1 ustęp 1 Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat odnosi się do karpackiego obszaru górskiego znajdującego się na terytorium Rumunii, określonego zgodnie z fizycznogeograficznymi i biologicznymi kryteriami, jak też spoteczno-gospodar-czymi czynnikami uwzględniającymi ograniczony sposób użytkowania gruntu oraz wpływ specyficznych fizycznych właściwości środowiska na życie ludności lokalnej, a także w zgodzie z wymogami Wspólnoty Europejskiej odnoszącymi się do wyznaczenia alpejskiego regionu biogeograficznego, w oparciu o dyrektywę Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dlatego też termin „Region Karpacki” w artykule 1 ustęp 1 Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., wyznacza na terytorium Rumunii, zgodnie z mapą załączoną w aneksie, góry Karpaty wraz z obszarem wewnątrzgórskich obniżeń, nie włączając w to Płaskowyżu Transylwanii i Pogórza Karpackiego.”

„The Government of Romania considers the term „Carpathian region” in Article 1, paragraph 1 of the Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians as designating the Carpathian mountain area, which is defined, on the territory of Romania, in accordance with physico-geographical and biological criteria, as well as with socio-economic criteria related to a reduced land use potential and to the relationship of the local population with the specific physical environmental features, and also in conformity with the criteria of the European Community regarding the delimitation of alpine bio-geographical regions, based on the Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Therefore, the term „Carpathian region” in Article 1, paragraph 1 of the Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians, signed at Kiev, on the 22nd of May 2003, designates on the territory of Romania the Carpathians Mountains with the intramountains depressions, without the inclusion of Plateau of Transylvania and the Subcarpathians Hills, in accordance with the map enclosed in the annex.”