OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o przewozie tranzytowym obywateli państw trzecich, podpisanego w Heiligendamm dnia 23 marca 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 czerwca 2006 r. zatwierdziła Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw

Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o przewozie tranzytowym obywateli państw trzecich, podpisane w Heiligendamm dnia 23 marca 2006 r.

Zgodnie z art. 11 porozumienia weszło ono w życie w dniu 1 sierpnia 2006 r.